چری آریزو 5 صفر ، چری آریزو 5 کارکرده ، چری آریزو 5 95 ، چری آریزو 5 مدل ، چری آریزو 5 دست دوم ، چری آریزو 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چری،آریزو 5،لاکچری

1395 134/9 میلیون 134,900,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1396 164/4 میلیون 164,400,000 جزئیات

چری،آریزو 5،دنده ای

1397 146/2 میلیون 146,200,000 جزئیات

چری،آریزو 5،اکسلنت

1397 162/6 میلیون 162,600,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1397 174/6 میلیون 174,600,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1397 200 میلیون 200,000,000 جزئیات

چری،آریزو 5،لاکچری

1396 151/2 میلیون 151,200,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1398 220 میلیون 220,000,000 جزئیات

چری،آریزو 5،دنده ای

1398 182 میلیون 182,000,000 جزئیات

چری،آریزو 5،اکسلنت

1395 147/5 میلیون 147,500,000 جزئیات

چری،آریزو 5،لاکچری

1395 140/6 میلیون 140,600,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1396 171/3 میلیون 171,300,000 جزئیات

چری،آریزو 5،دنده ای

1397 152/3 میلیون 152,300,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1397 186/2 میلیون 186,200,000 جزئیات

چری،آریزو 5،اکسلنت

1397 176/2 میلیون 176,200,000 جزئیات

چری،آریزو 5،لاکچری

1397 166/2 میلیون 166,200,000 جزئیات

چری،آریزو 5،دنده ای

1396 140/1 میلیون 140,100,000 جزئیات

چری،آریزو 5،اکسلنت

1396 162/1 میلیون 162,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری آریزو 5