چری آریزو 5 صفر ، چری آریزو 5 کارکرده ، چری آریزو 5 95 ، چری آریزو 5 مدل ، چری آریزو 5 دست دوم ، چری آریزو 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چری،آریزو 5

1396 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،لاکچری

1396 154/7 میلیون 154,700,000 بیشتر

چری،آریزو 5،توربو

1398 225 میلیون 225,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،دنده ای

1398 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،اکسلنت

1395 150/6 میلیون 150,600,000 بیشتر

چری،آریزو 5،لاکچری

1395 142/3 میلیون 142,300,000 بیشتر

چری،آریزو 5،توربو

1396 188/3 میلیون 188,300,000 بیشتر

چری،آریزو 5،دنده ای

1397 162/8 میلیون 162,800,000 بیشتر

چری،آریزو 5،توربو

1397 207 میلیون 207,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،اکسلنت

1397 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،لاکچری

1397 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،دنده ای

1396 148/1 میلیون 148,100,000 بیشتر

چری،آریزو 5،اکسلنت

1396 165/6 میلیون 165,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.