دنا پلاس توربو صفر ، دنا پلاس توربو کارکرده ، دنا پلاس توربو 95 ، دنا پلاس توربو مدل ، دنا پلاس توربو دست دوم ، دنا پلاس توربو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا،پلاس توربو

1398 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

دنا،پلاس توربو

1396 142/3 میلیون 142,300,000 بیشتر

دنا،پلاس توربو

1397 154/7 میلیون 154,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.