دنا پلاس توربو صفر ، دنا پلاس توربو کارکرده ، دنا پلاس توربو 95 ، دنا پلاس توربو مدل ، دنا پلاس توربو دست دوم ، دنا پلاس توربو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا،پلاس توربو

1396 132/5 میلیون 132,500,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1397 144 میلیون 144,000,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1396 132/5 میلیون 132,500,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1397 143/2 میلیون 143,200,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1397 113/5 میلیون 113,500,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1398 165 میلیون 165,000,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1396 138/1 میلیون 138,100,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1397 150/1 میلیون 150,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا پلاس توربو