کیا کارنز صفر ، کیا کارنز کارکرده ، کیا کارنز مدل ، کیا کارنز دست دوم به روز ، کیا کارنز نو اقساطی قیمت خودرو کیا کارنز

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2008 197 هزارکیلومتر 275 میلیون 275,000,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2008 197/395 هزارکیلومتر 289 میلیون 289,000,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2016 62 هزارکیلومتر 573/5 میلیون 573,500,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2008 182 هزارکیلومتر 229/7 میلیون 229,700,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2008 182 هزارکیلومتر 239/7 میلیون 239,700,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2010 152 هزارکیلومتر 273/6 میلیون 273,600,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2010 152 هزارکیلومتر 283/6 میلیون 283,600,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2012 122 هزارکیلومتر 364/7 میلیون 364,700,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2012 122 هزارکیلومتر 374/7 میلیون 374,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.