چری صفر ، چری کارکرده ، چری 95 ، چری مدل ، چری دست دوم ، چری نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 4/5 هزارکیلومتر 280/9 میلیون 280,900,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو

چری،آریزو 5،توربو

1397 19 هزارکیلومتر 221/7 میلیون 221,700,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت

چری،آریزو 5،اکسلنت

1396 60 هزارکیلومتر 177 میلیون 177,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 لاکچری

چری،تیگو 5،لاکچری

1395 132 هزارکیلومتر 180 میلیون 180,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 اکسلنت

چری،تیگو 5،اکسلنت

1395 36 هزارکیلومتر 215 میلیون 215,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت

چری،آریزو 5،اکسلنت

1395 70 هزارکیلومتر 160 میلیون 160,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو

چری،آریزو 5،توربو

1396 11 هزارکیلومتر 215 میلیون 215,000,000 جزئیات
چری تیگو 7 IE

چری،تیگو 7،IE

1398 436 میلیون 436,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1398 334 میلیون 334,000,000 جزئیات
چری آریزو 6

چری،آریزو 6

1398 383 میلیون 383,000,000 جزئیات
چری تیگو 7 اکسلنت

چری،تیگو 7،اکسلنت

1397 38/2 هزارکیلومتر 344/5 میلیون 344,500,000 جزئیات
چری آریزو 5 لاکچری

چری،آریزو 5،لاکچری

1396 58/2 هزارکیلومتر 164/5 میلیون 164,500,000 جزئیات
چری تیگو 5 اسپرت لاکچری

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

1395 78/2 هزارکیلومتر 203/2 میلیون 203,200,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1397 38/2 هزارکیلومتر 253/8 میلیون 253,800,000 جزئیات
چری تیگو 5 لاکچری

چری،تیگو 5،لاکچری

1395 78/2 هزارکیلومتر 191/5 میلیون 191,500,000 جزئیات
چری ویانا

چری،ویانا

1390 178/2 هزارکیلومتر 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات
چری A15

چری،A15

1388 218/2 هزارکیلومتر 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1398 325 میلیون 325,000,000 جزئیات
چری تیگو 7 اکسلنت

چری،تیگو 7،اکسلنت

1398 390 میلیون 390,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو

چری،آریزو 5،توربو

1398 267 میلیون 267,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای

چری،آریزو 5،دنده ای

1398 205 میلیون 205,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت

چری،آریزو 5،اکسلنت

1395 78/2 هزارکیلومتر 169/9 میلیون 169,900,000 جزئیات
چری تیگو 5 اسپرت لاکچری

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

1396 58/2 هزارکیلومتر 218/5 میلیون 218,500,000 جزئیات
چری تیگو 5 اکسلنت

چری،تیگو 5،اکسلنت

1395 78/2 هزارکیلومتر 212/8 میلیون 212,800,000 جزئیات
چری ویانا

چری،ویانا

1388 218/2 هزارکیلومتر 40/3 میلیون 40,300,000 جزئیات
چری A15

چری،A15

1389 198/2 هزارکیلومتر 42/2 میلیون 42,200,000 جزئیات
چری تیگو 7 لاکچری

چری،تیگو 7،لاکچری

1396 58/2 هزارکیلومتر 301/1 میلیون 301,100,000 جزئیات
چری آریزو 5 لاکچری

چری،آریزو 5،لاکچری

1395 78/2 هزارکیلومتر 152/9 میلیون 152,900,000 جزئیات
چری تیگو 5 اسپرت اکسلنت

چری،تیگو 5 اسپرت،اکسلنت

1395 78/2 هزارکیلومتر 218/7 میلیون 218,700,000 جزئیات
چری ویانا

چری،ویانا

1389 198/2 هزارکیلومتر 42/8 میلیون 42,800,000 جزئیات
چری تیگو 7 اکسلنت

چری،تیگو 7،اکسلنت

1396 58/2 هزارکیلومتر 316/9 میلیون 316,900,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو

چری،آریزو 5،توربو

1396 58/2 هزارکیلومتر 214/7 میلیون 214,700,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1396 58/2 هزارکیلومتر 233/5 میلیون 233,500,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای

چری،آریزو 5،دنده ای

1397 38/2 هزارکیلومتر 179/2 میلیون 179,200,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو

چری،آریزو 5،توربو

1397 38/2 هزارکیلومتر 233/4 میلیون 233,400,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1395 78/2 هزارکیلومتر 223/2 میلیون 223,200,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1396 58/2 هزارکیلومتر 240 میلیون 240,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 38/2 هزارکیلومتر 260/9 میلیون 260,900,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت

چری،آریزو 5،اکسلنت

1397 38/2 هزارکیلومتر 215 میلیون 215,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 لاکچری

چری،آریزو 5،لاکچری

1397 38/2 هزارکیلومتر 193/5 میلیون 193,500,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای

چری،آریزو 5،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 164/8 میلیون 164,800,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت

چری،آریزو 5،اکسلنت

1396 58/2 هزارکیلومتر 182/7 میلیون 182,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری