چری صفر ، چری کارکرده ، چری 95 ، چری مدل ، چری دست دوم ، چری نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1396 203 میلیون 203,000,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 217 میلیون 217,000,000 جزئیات

چری،تیگو 7،لاکچری

1396 247/2 میلیون 247,200,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1396 164/4 میلیون 164,400,000 جزئیات

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

1396 168/6 میلیون 168,600,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1396 189/2 میلیون 189,200,000 جزئیات

چری،تیگو 5،اکسلنت

1395 165/4 میلیون 165,400,000 جزئیات

چری،ویانا

1388 39/9 میلیون 39,900,000 جزئیات

چری،A15

1389 41 میلیون 41,000,000 جزئیات

چری،تیگو 7،اکسلنت

1396 261/6 میلیون 261,600,000 جزئیات

چری،آریزو 5،دنده ای

1397 146/2 میلیون 146,200,000 جزئیات

چری،تیگو 5 اسپرت،اکسلنت

1395 171/1 میلیون 171,100,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 207/9 میلیون 207,900,000 جزئیات

چری،تیگو 5،لاکچری

1395 160/6 میلیون 160,600,000 جزئیات

چری،ویانا

1389 42/7 میلیون 42,700,000 جزئیات

چری،A15

1388 38/8 میلیون 38,800,000 جزئیات

چری،آریزو 5،اکسلنت

1397 162/6 میلیون 162,600,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 216 میلیون 216,000,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 212 میلیون 212,000,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1396 180/5 میلیون 180,500,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1396 188 میلیون 188,000,000 جزئیات

چری،تیگو 7،اکسلنت

1397 280/3 میلیون 280,300,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1397 174/6 میلیون 174,600,000 جزئیات

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

1395 154/9 میلیون 154,900,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1397 198/9 میلیون 198,900,000 جزئیات

چری،تیگو 5،اکسلنت

1395 163/4 میلیون 163,400,000 جزئیات

چری،ویانا

1390 43/7 میلیون 43,700,000 جزئیات

چری،A15

1389 40/4 میلیون 40,400,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1397 208/5 میلیون 208,500,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1397 200 میلیون 200,000,000 جزئیات

چری،تیگو 7،IE

1398 391 میلیون 391,000,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1398 277 میلیون 277,000,000 جزئیات

چری،آریزو 6

1398 347 میلیون 347,000,000 جزئیات

چری،تیگو 7،اکسلنت

1397 296/2 میلیون 296,200,000 جزئیات

چری،آریزو 5،لاکچری

1396 151/2 میلیون 151,200,000 جزئیات

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

1395 163/4 میلیون 163,400,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1397 209/5 میلیون 209,500,000 جزئیات

چری،تیگو 5،لاکچری

1395 167/3 میلیون 167,300,000 جزئیات

چری،ویانا

1390 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات

چری،A15

1388 40/4 میلیون 40,400,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1398 268 میلیون 268,000,000 جزئیات

چری،تیگو 7،اکسلنت

1398 350 میلیون 350,000,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1398 220 میلیون 220,000,000 جزئیات

چری،آریزو 5،دنده ای

1398 182 میلیون 182,000,000 جزئیات

چری،آریزو 5،اکسلنت

1395 147/5 میلیون 147,500,000 جزئیات

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

1396 175/7 میلیون 175,700,000 جزئیات

چری،تیگو 5،اکسلنت

1395 172/3 میلیون 172,300,000 جزئیات

چری،ویانا

1388 41/7 میلیون 41,700,000 جزئیات

چری،A15

1389 43 میلیون 43,000,000 جزئیات

چری،تیگو 7،لاکچری

1396 257/5 میلیون 257,500,000 جزئیات

چری،آریزو 5،لاکچری

1395 140/6 میلیون 140,600,000 جزئیات

چری،تیگو 5 اسپرت،اکسلنت

1395 178/3 میلیون 178,300,000 جزئیات

چری،ویانا

1389 44/4 میلیون 44,400,000 جزئیات

چری،تیگو 7،اکسلنت

1396 272/5 میلیون 272,500,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1396 171/3 میلیون 171,300,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1396 190/7 میلیون 190,700,000 جزئیات

چری،آریزو 5،دنده ای

1397 152/3 میلیون 152,300,000 جزئیات

چری،آریزو 5،توربو

1397 186/2 میلیون 186,200,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1395 183/3 میلیون 183,300,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1396 197/1 میلیون 197,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری