چری صفر ، چری کارکرده ، چری 95 ، چری مدل ، چری دست دوم ، چری نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چری،A15

1389 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

چری،تیگو 7،لاکچری

1396 252/3 میلیون 252,300,000 بیشتر

چری،آریزو 5،توربو

1397 198/7 میلیون 198,700,000 بیشتر

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

1396 194/4 میلیون 194,400,000 بیشتر

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1397 229/6 میلیون 229,600,000 بیشتر

چری،تیگو 5،اکسلنت

1395 175/5 میلیون 175,500,000 بیشتر

چری،ویانا

1388 33/6 میلیون 33,600,000 بیشتر

چری،A15

1389 34/4 میلیون 34,400,000 بیشتر

چری،تیگو 7،اکسلنت

1396 261/2 میلیون 261,200,000 بیشتر

چری،آریزو 5،اکسلنت

1397 169/2 میلیون 169,200,000 بیشتر

چری،تیگو 5 اسپرت،اکسلنت

1395 198/7 میلیون 198,700,000 بیشتر

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1396 204/5 میلیون 204,500,000 بیشتر

چری،تیگو 5،لاکچری

1395 167/2 میلیون 167,200,000 بیشتر

چری،ویانا

1389 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

چری،A15

1388 31/6 میلیون 31,600,000 بیشتر

چری،تیگو 5،لاکچری

1395 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

چری،تیگو 7،IE

1398 370 میلیون 370,000,000 بیشتر

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1398 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

چری،آریزو 6

1398 349 میلیون 349,000,000 بیشتر

چری،تیگو 7،اکسلنت

1397 305/4 میلیون 305,400,000 بیشتر

چری،آریزو 5،لاکچری

1396 154/7 میلیون 154,700,000 بیشتر

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

1395 186/4 میلیون 186,400,000 بیشتر

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1397 239/2 میلیون 239,200,000 بیشتر

چری،تیگو 5،لاکچری

1395 177/9 میلیون 177,900,000 بیشتر

چری،ویانا

1390 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

چری،A15

1388 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1398 260 میلیون 260,000,000 بیشتر

چری،تیگو 7،اکسلنت

1398 332 میلیون 332,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،توربو

1398 225 میلیون 225,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،دنده ای

1398 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،اکسلنت

1395 150/6 میلیون 150,600,000 بیشتر

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

1396 202/6 میلیون 202,600,000 بیشتر

چری،تیگو 5،اکسلنت

1395 182/9 میلیون 182,900,000 بیشتر

چری،ویانا

1388 35/3 میلیون 35,300,000 بیشتر

چری،A15

1389 36/2 میلیون 36,200,000 بیشتر

چری،تیگو 7،لاکچری

1396 262/9 میلیون 262,900,000 بیشتر

چری،آریزو 5،لاکچری

1395 142/3 میلیون 142,300,000 بیشتر

چری،تیگو 5 اسپرت،اکسلنت

1395 211/4 میلیون 211,400,000 بیشتر

چری،ویانا

1389 37/6 میلیون 37,600,000 بیشتر

چری،تیگو 7،اکسلنت

1396 277/9 میلیون 277,900,000 بیشتر

چری،آریزو 5،توربو

1396 188/3 میلیون 188,300,000 بیشتر

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1396 217/6 میلیون 217,600,000 بیشتر

چری،آریزو 5،دنده ای

1397 162/8 میلیون 162,800,000 بیشتر

چری،آریزو 5،توربو

1397 207 میلیون 207,000,000 بیشتر

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1395 207/9 میلیون 207,900,000 بیشتر

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1396 226 میلیون 226,000,000 بیشتر

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 248/4 میلیون 248,400,000 بیشتر

چری،آریزو 5،اکسلنت

1397 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،لاکچری

1397 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

چری،آریزو 5،دنده ای

1396 148/1 میلیون 148,100,000 بیشتر

چری،آریزو 5،اکسلنت

1396 165/6 میلیون 165,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری