چری صفر ، چری کارکرده ، چری 95 ، چری مدل ، چری دست دوم ، چری نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

چری تیگو 7 اکسلنت

1396 306 میلیون 306,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1397 173/7 میلیون 173,700,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت اکسلنت

1395 235/2 میلیون 235,200,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1397 276/8 میلیون 276,800,000 بیشتر

چری تیگو 5 لاکچری

1395 203 میلیون 203,000,000 بیشتر

چری ویانا

1389 35/1 میلیون 35,100,000 بیشتر

چری A15

1388 31/6 میلیون 31,600,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت اکسلنت

1395 242 میلیون 242,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت لاکچری

1396 239/2 میلیون 239,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1396 158/2 میلیون 158,200,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید

1396 255/5 میلیون 255,500,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1396 161/2 میلیون 161,200,000 بیشتر

چری تیگو 7 IE

1398 440 میلیون 440,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1398 317 میلیون 317,000,000 بیشتر

چری آریزو 6

1398 376 میلیون 376,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1397 350/3 میلیون 350,300,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1396 170/8 میلیون 170,800,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت لاکچری

1395 220 میلیون 220,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1397 279/3 میلیون 279,300,000 بیشتر

چری تیگو 5 لاکچری

1395 211/5 میلیون 211,500,000 بیشتر

چری ویانا

1390 38/5 میلیون 38,500,000 بیشتر

چری A15

1388 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1398 307 میلیون 307,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1398 385 میلیون 385,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1398 247 میلیون 247,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1398 199 میلیون 199,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1395 163/7 میلیون 163,700,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت لاکچری

1396 239/2 میلیون 239,200,000 بیشتر

چری تیگو 5 اکسلنت

1395 216/5 میلیون 216,500,000 بیشتر

چری ویانا

1388 34/4 میلیون 34,400,000 بیشتر

چری A15

1389 35/1 میلیون 35,100,000 بیشتر

چری تیگو 7 لاکچری

1396 303/8 میلیون 303,800,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1395 157/2 میلیون 157,200,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت اکسلنت

1395 245 میلیون 245,000,000 بیشتر

چری ویانا

1389 36/6 میلیون 36,600,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1396 318/8 میلیون 318,800,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1396 204/5 میلیون 204,500,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1396 254/2 میلیون 254,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1397 181 میلیون 181,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 224/7 میلیون 224,700,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1395 241/5 میلیون 241,500,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1396 262/5 میلیون 262,500,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1397 288/4 میلیون 288,400,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1397 197/7 میلیون 197,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1397 187/7 میلیون 187,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1396 164/7 میلیون 164,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1396 179/9 میلیون 179,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری