پیکان وانت صفر ، پیکان وانت کارکرده ، پیکان وانت 95 ، پیکان وانت مدل ، پیکان وانت دست دوم ، پیکان وانت نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1383 318/2 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1384 298/2 هزارکیلومتر 23/4 میلیون 23,400,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1385 278/2 هزارکیلومتر 24/9 میلیون 24,900,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1386 258/2 هزارکیلومتر 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1387 238/2 هزارکیلومتر 28/2 میلیون 28,200,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1388 218/2 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1390 178/2 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1391 158/2 هزارکیلومتر 38/1 میلیون 38,100,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1392 138/2 هزارکیلومتر 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1393 118/2 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1380 378/2 هزارکیلومتر 18/2 میلیون 18,200,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1381 358/2 هزارکیلومتر 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات
پیکان وانت

پیکان،وانت

1382 338/2 هزارکیلومتر 20/7 میلیون 20,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پیکان وانت