پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پژو،روآ،G2

1390 35/3 میلیون 35,300,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1385 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1386 27/2 میلیون 27,200,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1387 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1388 30/8 میلیون 30,800,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1389 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1390 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1387 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1388 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1389 34/2 میلیون 34,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پژو روآ