پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پژو روآ معمولی

1387 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پژو روآ G2

1390 29/6 میلیون 29,600,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1385 24/2 میلیون 24,200,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1386 24/9 میلیون 24,900,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 25/7 میلیون 25,700,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1388 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1389 27/3 میلیون 27,300,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1390 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پژو روآ G2

1387 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پژو روآ G2

1388 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پژو روآ G2

1389 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.