پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1387 238/2 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1386 258/2 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1387 238/2 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1387 238/2 هزارکیلومتر 24 میلیون 24,000,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1388 218/2 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1388 218/2 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1390 178/2 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1385 278/2 هزارکیلومتر 25/7 میلیون 25,700,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1386 258/2 هزارکیلومتر 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1387 238/2 هزارکیلومتر 29/4 میلیون 29,400,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1388 218/2 هزارکیلومتر 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1390 178/2 هزارکیلومتر 33/2 میلیون 33,200,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1387 238/2 هزارکیلومتر 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1388 218/2 هزارکیلومتر 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1389 198/2 هزارکیلومتر 33/7 میلیون 33,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پژو روآ