پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پژو،روآ،معمولی

1389 26/7 میلیون 26,700,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1388 17 میلیون 17,000,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1386 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1389 20 میلیون 20,000,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1390 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1389 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1389 23 میلیون 23,000,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1387 24/6 میلیون 24,600,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1390 29/6 میلیون 29,600,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1385 24/6 میلیون 24,600,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1386 25/4 میلیون 25,400,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1387 26/2 میلیون 26,200,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1388 27 میلیون 27,000,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1389 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1390 28/1 میلیون 28,100,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1387 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1388 28/4 میلیون 28,400,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1389 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پژو روآ