پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پژو،روآ،معمولی

1386 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1386 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1386 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1387 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1390 34/9 میلیون 34,900,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1385 25/3 میلیون 25,300,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1386 26/9 میلیون 26,900,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1387 28/6 میلیون 28,600,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1388 30/4 میلیون 30,400,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1389 32/4 میلیون 32,400,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1390 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1387 29/9 میلیون 29,900,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1388 31/8 میلیون 31,800,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1389 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پژو روآ