پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پژو روآ معمولی

1385 20/7 میلیون 20,700,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 24/7 میلیون 24,700,000 بیشتر

پژو روآ G2

1387 26/6 میلیون 26,600,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پژو روآ G2

1390 29/2 میلیون 29,200,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1385 23/7 میلیون 23,700,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1386 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 25/2 میلیون 25,200,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1388 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1389 26/8 میلیون 26,800,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1390 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پژو روآ G2

1387 26/6 میلیون 26,600,000 بیشتر

پژو روآ G2

1388 27/4 میلیون 27,400,000 بیشتر

پژو روآ G2

1389 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.