پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1387 250 هزارکیلومتر 30/4 میلیون 30,400,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1387 210 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1387 100 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1385 250 هزارکیلومتر 23/5 میلیون 23,500,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1389 230 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1390 178/2 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1385 278/2 هزارکیلومتر 25/7 میلیون 25,700,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1386 258/2 هزارکیلومتر 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1387 238/2 هزارکیلومتر 29/4 میلیون 29,400,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1388 218/2 هزارکیلومتر 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1390 178/2 هزارکیلومتر 33/2 میلیون 33,200,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1387 238/2 هزارکیلومتر 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1388 218/2 هزارکیلومتر 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1389 198/2 هزارکیلومتر 33/7 میلیون 33,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پژو روآ