پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پژو روآ معمولی

1387 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 25/2 میلیون 25,200,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1385 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پژو روآ G2

1390 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پژو روآ G2

1390 31/2 میلیون 31,200,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1385 25/4 میلیون 25,400,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1386 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 27/1 میلیون 27,100,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1388 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1389 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1390 29/7 میلیون 29,700,000 بیشتر

پژو روآ G2

1387 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پژو روآ G2

1388 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پژو روآ G2

1389 30/2 میلیون 30,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.