پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پژو،روآ،معمولی

1386 26 میلیون 26,000,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1389 27 میلیون 27,000,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1387 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1390 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1387 26/7 میلیون 26,700,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1390 32/9 میلیون 32,900,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1385 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1386 26/9 میلیون 26,900,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1387 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1388 29/2 میلیون 29,200,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1389 30/4 میلیون 30,400,000 جزئیات

پژو،روآ،معمولی

1390 31/4 میلیون 31,400,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1387 29/4 میلیون 29,400,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1388 30/6 میلیون 30,600,000 جزئیات

پژو،روآ،G2

1389 31/9 میلیون 31,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پژو روآ