پژو روآ صفر ، پژو روآ کارکرده ، پژو روآ 95 ، پژو روآ مدل ، پژو روآ دست دوم ، پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پژو روآ G2

1390 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1385 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1386 24/6 میلیون 24,600,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1388 26/1 میلیون 26,100,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1389 26/9 میلیون 26,900,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1390 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پژو روآ G2

1387 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پژو روآ G2

1388 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پژو روآ G2

1389 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.