پراید 151 صفر ، پراید 151 کارکرده ، پراید 151 95 ، پراید 151 مدل ، پراید 151 دست دوم ، پراید 151 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،151،SE

1398 47/7 میلیون 47,700,000 جزئیات

پراید،151،SL

1393 33/9 میلیون 33,900,000 جزئیات

پراید،151،TL

1394 37/4 میلیون 37,400,000 جزئیات

پراید،151،LE

1393 35/4 میلیون 35,400,000 جزئیات

پراید،151،SE

1398 47/8 میلیون 47,800,000 جزئیات

پراید،151،SL

1394 36/4 میلیون 36,400,000 جزئیات

پراید،151،SE

1394 38/2 میلیون 38,200,000 جزئیات

پراید،151،LE

1394 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات

پراید،151،SE

1395 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات

پراید،151،SE

1397 44/6 میلیون 44,600,000 جزئیات

پراید،151،SE

1396 41/9 میلیون 41,900,000 جزئیات

پراید،151،TL

1393 35/9 میلیون 35,900,000 جزئیات

پراید،151،SL

1393 35 میلیون 35,000,000 جزئیات

پراید،151،SE

1393 36/7 میلیون 36,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 151