پراید 151 صفر ، پراید 151 کارکرده ، پراید 151 95 ، پراید 151 مدل ، پراید 151 دست دوم ، پراید 151 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1397 19/7 هزارکیلومتر 54 میلیون 54,000,000 جزئیات
پراید 151 TL

پراید،151،TL

1394 98/2 هزارکیلومتر 46/1 میلیون 46,100,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1393 118/2 هزارکیلومتر 43/8 میلیون 43,800,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1398 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
پراید 151 SL

پراید،151،SL

1394 98/2 هزارکیلومتر 45/1 میلیون 45,100,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1394 98/2 هزارکیلومتر 46/9 میلیون 46,900,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1394 98/2 هزارکیلومتر 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1395 78/2 هزارکیلومتر 48/9 میلیون 48,900,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1397 38/2 هزارکیلومتر 54/7 میلیون 54,700,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1396 58/2 هزارکیلومتر 51/4 میلیون 51,400,000 جزئیات
پراید 151 TL

پراید،151،TL

1393 118/2 هزارکیلومتر 44/3 میلیون 44,300,000 جزئیات
پراید 151 SL

پراید،151،SL

1393 118/2 هزارکیلومتر 43/3 میلیون 43,300,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1393 118/2 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 151