پراید 151 صفر ، پراید 151 کارکرده ، پراید 151 95 ، پراید 151 مدل ، پراید 151 دست دوم ، پراید 151 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،151،SE

1395 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

پراید،151،TL

1394 32/6 میلیون 32,600,000 بیشتر

پراید،151،LE

1393 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

پراید،151،SE

1398 44/2 میلیون 44,200,000 بیشتر

پراید،151،SL

1394 31/6 میلیون 31,600,000 بیشتر

پراید،151،SE

1394 33/4 میلیون 33,400,000 بیشتر

پراید،151،LE

1394 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

پراید،151،SE

1395 35/5 میلیون 35,500,000 بیشتر

پراید،151،SE

1397 40/6 میلیون 40,600,000 بیشتر

پراید،151،SE

1396 37/8 میلیون 37,800,000 بیشتر

پراید،151،TL

1393 30/9 میلیون 30,900,000 بیشتر

پراید،151،SL

1393 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید،151،SE

1393 31/7 میلیون 31,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 151