پراید 151 صفر ، پراید 151 کارکرده ، پراید 151 95 ، پراید 151 مدل ، پراید 151 دست دوم ، پراید 151 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 151 TL

پراید،151،TL

1394 98/2 هزارکیلومتر 45/9 میلیون 45,900,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1393 118/2 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1398 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
پراید 151 SL

پراید،151،SL

1394 98/2 هزارکیلومتر 44/9 میلیون 44,900,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1394 98/2 هزارکیلومتر 46/7 میلیون 46,700,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1394 98/2 هزارکیلومتر 45/4 میلیون 45,400,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1395 78/2 هزارکیلومتر 48/6 میلیون 48,600,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1397 38/2 هزارکیلومتر 54/5 میلیون 54,500,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1396 58/2 هزارکیلومتر 51/2 میلیون 51,200,000 جزئیات
پراید 151 TL

پراید،151،TL

1393 118/2 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 151 SL

پراید،151،SL

1393 118/2 هزارکیلومتر 43/1 میلیون 43,100,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1393 118/2 هزارکیلومتر 44/8 میلیون 44,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 151