پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 SX

1391 29/6 میلیون 29,600,000 بیشتر

پراید 132 SX

1388 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 41/4 میلیون 41,400,000 بیشتر

پراید 132 SE

1398 48/5 میلیون 48,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 29/2 میلیون 29,200,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 29/9 میلیون 29,900,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 27/2 میلیون 27,200,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 26/3 میلیون 26,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 31/4 میلیون 31,400,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 29/7 میلیون 29,700,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 30/9 میلیون 30,900,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 34/8 میلیون 34,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 36/6 میلیون 36,600,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 44/6 میلیون 44,600,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.