پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 ساده

1388 23/3 میلیون 23,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 36/4 میلیون 36,400,000 بیشتر

پراید 132 SX

1388 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1398 49/2 میلیون 49,200,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 29/6 میلیون 29,600,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 30/9 میلیون 30,900,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 30/1 میلیون 30,100,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 27/3 میلیون 27,300,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 26/4 میلیون 26,400,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 32/2 میلیون 32,200,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 29/1 میلیون 29,100,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 31/3 میلیون 31,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 33/9 میلیون 33,900,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 35/7 میلیون 35,700,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 39/5 میلیون 39,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 45/2 میلیون 45,200,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 25/1 میلیون 25,100,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 25/9 میلیون 25,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.