پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،132،ساده

1388 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید،132،SX

1391 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید،132،SL

1391 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید،132،SL

1389 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید،132،SX

1390 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید،132،SX

1388 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید،132،SL

1389 27/3 میلیون 27,300,000 بیشتر

پراید،132،SL

1390 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

پراید،132،SL

1390 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید،132،SX

1390 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید،132،SX

1388 27/4 میلیون 27,400,000 بیشتر

پراید،132،ساده

1388 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید،132،SX

1388 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید،132،ساده

1388 22/4 میلیون 22,400,000 بیشتر

پراید،132،SX

1390 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

پراید،132،SX

1388 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید،132،SE

1396 39/2 میلیون 39,200,000 بیشتر

پراید،132،SE

1398 45/9 میلیون 45,900,000 بیشتر

پراید،132،SX

1389 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پراید،132،SX

1390 29/2 میلیون 29,200,000 بیشتر

پراید،132،SX

1391 30/2 میلیون 30,200,000 بیشتر

پراید،132،SL

1389 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید،132،SL

1390 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید،132،SL

1391 29/7 میلیون 29,700,000 بیشتر

پراید،132،ساده

1389 27/2 میلیون 27,200,000 بیشتر

پراید،132،ساده

1388 26/4 میلیون 26,400,000 بیشتر

پراید،132،SE

1391 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

پراید،132،EX

1389 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید،132،EX

1390 29/7 میلیون 29,700,000 بیشتر

پراید،132،EX

1391 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید،132،SE

1392 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

پراید،132،EX

1392 31/6 میلیون 31,600,000 بیشتر

پراید،132،SE

1393 33/8 میلیون 33,800,000 بیشتر

پراید،132،SE

1394 35/4 میلیون 35,400,000 بیشتر

پراید،132،SE

1395 37/3 میلیون 37,300,000 بیشتر

پراید،132،SE

1397 42/2 میلیون 42,200,000 بیشتر

پراید،132،ساده

1386 24/8 میلیون 24,800,000 بیشتر

پراید،132،ساده

1387 25/6 میلیون 25,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132