قیمت پراید 132 صفر ، قیمت پراید 132 کارکرده ، قیمت پراید 132 95 ، قیمت پراید 132 مدل ، قیمت پراید 132 دست دوم ، قیمت پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 SL

1390 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 25/7 میلیون 25,700,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 20/5 میلیون 20,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 41/5 میلیون 41,500,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 27/2 میلیون 27,200,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 44/9 میلیون 44,900,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 29/6 میلیون 29,600,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 37/6 میلیون 37,600,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 42/2 میلیون 42,200,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 46/5 میلیون 46,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 27/1 میلیون 27,100,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 32/2 میلیون 32,200,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 22/1 میلیون 22,100,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 38/6 میلیون 38,600,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 28/9 میلیون 28,900,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 30/8 میلیون 30,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 26/4 میلیون 26,400,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 31/2 میلیون 31,200,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 20/5 میلیون 20,500,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 36/7 میلیون 36,700,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1398 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 31/4 میلیون 31,400,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 32/7 میلیون 32,700,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 29/7 میلیون 29,700,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 30/6 میلیون 30,600,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 31/9 میلیون 31,900,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 33/7 میلیون 33,700,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 30/9 میلیون 30,900,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 31/9 میلیون 31,900,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 33/2 میلیون 33,200,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 35/5 میلیون 35,500,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 34/9 میلیون 34,900,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 37/3 میلیون 37,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 39/3 میلیون 39,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 41/8 میلیون 41,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 47/8 میلیون 47,800,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 27/6 میلیون 27,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.