پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،132،SL

1391 31/8 میلیون 31,800,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات

پراید،132،SE

1391 32 میلیون 32,000,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 19/5 میلیون 19,500,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 29/4 میلیون 29,400,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 29/9 میلیون 29,900,000 جزئیات

پراید،132،SE

1396 40/2 میلیون 40,200,000 جزئیات

پراید،132،SE

1398 48 میلیون 48,000,000 جزئیات

پراید،132،SX

1389 30/6 میلیون 30,600,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 31/2 میلیون 31,200,000 جزئیات

پراید،132،SX

1391 31/8 میلیون 31,800,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 30/1 میلیون 30,100,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات

پراید،132،SL

1391 31/3 میلیون 31,300,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1389 29/4 میلیون 29,400,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 28/8 میلیون 28,800,000 جزئیات

پراید،132،SE

1391 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات

پراید،132،EX

1389 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

پراید،132،EX

1391 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات

پراید،132،SE

1392 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات

پراید،132،EX

1392 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات

پراید،132،SE

1393 35/2 میلیون 35,200,000 جزئیات

پراید،132،SE

1394 36/7 میلیون 36,700,000 جزئیات

پراید،132،SE

1395 38/2 میلیون 38,200,000 جزئیات

پراید،132،SE

1397 42/8 میلیون 42,800,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1386 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 28/2 میلیون 28,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132