پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 147 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1394 150 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 18 هزارکیلومتر 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 268 هزارکیلومتر 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 193 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1393 120 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1393 110 هزارکیلومتر 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1387 400 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1393 78 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1390 100 هزارکیلومتر 35/3 میلیون 35,300,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 110 هزارکیلومتر 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 190 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 180 هزارکیلومتر 34/1 میلیون 34,100,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 165 هزارکیلومتر 33/2 میلیون 33,200,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 165 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 40 هزارکیلومتر 46 میلیون 46,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 216/6 هزارکیلومتر 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 56/6 هزارکیلومتر 45/7 میلیون 45,700,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 54/7 میلیون 54,700,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 196/6 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1390 176/6 هزارکیلومتر 35/2 میلیون 35,200,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1391 156/6 هزارکیلومتر 35/9 میلیون 35,900,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1389 196/6 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 176/6 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1391 156/6 هزارکیلومتر 35/4 میلیون 35,400,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1389 196/6 هزارکیلومتر 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 216/6 هزارکیلومتر 32/6 میلیون 32,600,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1391 156/6 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 196/6 هزارکیلومتر 34/9 میلیون 34,900,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1390 176/6 هزارکیلومتر 35/7 میلیون 35,700,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1391 156/6 هزارکیلومتر 36/4 میلیون 36,400,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1392 136/6 هزارکیلومتر 38/4 میلیون 38,400,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1392 136/6 هزارکیلومتر 37/9 میلیون 37,900,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1393 116/6 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1394 96/6 هزارکیلومتر 41/7 میلیون 41,700,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1395 76/6 هزارکیلومتر 43/4 میلیون 43,400,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1397 36/6 هزارکیلومتر 48/6 میلیون 48,600,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1386 256/6 هزارکیلومتر 31/3 میلیون 31,300,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1387 236/6 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132