پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 EX

1390 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 30/6 میلیون 30,600,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 47/6 میلیون 47,600,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 44/1 میلیون 44,100,000 بیشتر

پراید 132 SE

1398 51/7 میلیون 51,700,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 30/2 میلیون 30,200,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 31/7 میلیون 31,700,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 33/4 میلیون 33,400,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 31/7 میلیون 31,700,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 35/2 میلیون 35,200,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 34/8 میلیون 34,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 41/5 میلیون 41,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 47/4 میلیون 47,400,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 26/4 میلیون 26,400,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 27/3 میلیون 27,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.