پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،132،SX

1391 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

پراید،132،SE

1397 37 میلیون 37,000,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 28/8 میلیون 28,800,000 جزئیات

پراید،132،SX

1389 27/8 میلیون 27,800,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 17 میلیون 17,000,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 21 میلیون 21,000,000 جزئیات

پراید،132،SE

1395 36/6 میلیون 36,600,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات

پراید،132،SE

1392 32 میلیون 32,000,000 جزئیات

پراید،132،SE

1397 38/4 میلیون 38,400,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1386 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 28/7 میلیون 28,700,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 26/8 میلیون 26,800,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 31/8 میلیون 31,800,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 28/6 میلیون 28,600,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات

پراید،132،SE

1397 42/8 میلیون 42,800,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 28/3 میلیون 28,300,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1386 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 28/7 میلیون 28,700,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 31/2 میلیون 31,200,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 27/7 میلیون 27,700,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 29/6 میلیون 29,600,000 جزئیات

پراید،132،SE

1396 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات

پراید،132،SE

1398 45/1 میلیون 45,100,000 جزئیات

پراید،132،SX

1389 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 30/8 میلیون 30,800,000 جزئیات

پراید،132،SX

1391 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 29/7 میلیون 29,700,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 30/3 میلیون 30,300,000 جزئیات

پراید،132،SL

1391 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1389 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 28/4 میلیون 28,400,000 جزئیات

پراید،132،SE

1391 32/4 میلیون 32,400,000 جزئیات

پراید،132،EX

1389 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 31/3 میلیون 31,300,000 جزئیات

پراید،132،EX

1391 32 میلیون 32,000,000 جزئیات

پراید،132،SE

1392 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات

پراید،132،EX

1392 32/9 میلیون 32,900,000 جزئیات

پراید،132،SE

1393 34/8 میلیون 34,800,000 جزئیات

پراید،132،SE

1394 36/3 میلیون 36,300,000 جزئیات

پراید،132،SE

1395 37/8 میلیون 37,800,000 جزئیات

پراید،132،SE

1397 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1386 27/3 میلیون 27,300,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 27/9 میلیون 27,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132