پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1393 213 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1389 112 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 1100 هزارکیلومتر 27/9 میلیون 27,900,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1387 390 هزارکیلومتر 28/2 میلیون 28,200,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 145 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1389 250 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1390 160 هزارکیلومتر 33/2 میلیون 33,200,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 50 هزارکیلومتر 46 میلیون 46,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1395 60 هزارکیلومتر 39/2 میلیون 39,200,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 280 هزارکیلومتر 19/5 میلیون 19,500,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 200 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 280 هزارکیلومتر 20/2 میلیون 20,200,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 210 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1391 180 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 218/2 هزارکیلومتر 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 58/2 هزارکیلومتر 45/7 میلیون 45,700,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 55/2 میلیون 55,200,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 198/2 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1390 178/2 هزارکیلومتر 35/2 میلیون 35,200,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1391 158/2 هزارکیلومتر 35/9 میلیون 35,900,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1389 198/2 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 178/2 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1391 158/2 هزارکیلومتر 35/4 میلیون 35,400,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1389 198/2 هزارکیلومتر 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 218/2 هزارکیلومتر 32/6 میلیون 32,600,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1391 158/2 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 198/2 هزارکیلومتر 34/9 میلیون 34,900,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1390 178/2 هزارکیلومتر 35/7 میلیون 35,700,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1391 158/2 هزارکیلومتر 36/4 میلیون 36,400,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1392 138/2 هزارکیلومتر 38/4 میلیون 38,400,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1392 138/2 هزارکیلومتر 37/9 میلیون 37,900,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1393 118/2 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1394 98/2 هزارکیلومتر 41/7 میلیون 41,700,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1395 78/2 هزارکیلومتر 43/4 میلیون 43,400,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1397 38/2 هزارکیلومتر 48/6 میلیون 48,600,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1386 258/2 هزارکیلومتر 31/3 میلیون 31,300,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1387 238/2 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132