قیمت پراید 132 صفر ، قیمت پراید 132 کارکرده ، قیمت پراید 132 95 ، قیمت پراید 132 مدل ، قیمت پراید 132 دست دوم ، قیمت پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 SE

1396 44/7 میلیون 44,700,000 بیشتر

پراید 132 SE

1398 52/3 میلیون 52,300,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 30/6 میلیون 30,600,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 32/9 میلیون 32,900,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 29/2 میلیون 29,200,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 33/8 میلیون 33,800,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 33/4 میلیون 33,400,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 35/7 میلیون 35,700,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 35/2 میلیون 35,200,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 39/5 میلیون 39,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 26/8 میلیون 26,800,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.