پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 SX

1388 27/3 میلیون 27,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 41/8 میلیون 41,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1398 48/9 میلیون 48,900,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 29/9 میلیون 29,900,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 27/2 میلیون 27,200,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 26/3 میلیون 26,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 29/9 میلیون 29,900,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 33/7 میلیون 33,700,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 32/8 میلیون 32,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 35/4 میلیون 35,400,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 37/3 میلیون 37,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 39/3 میلیون 39,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 44/9 میلیون 44,900,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.