پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 210 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1391 180 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 218/2 هزارکیلومتر 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 58/2 هزارکیلومتر 45/7 میلیون 45,700,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 55/2 میلیون 55,200,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 198/2 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1390 178/2 هزارکیلومتر 35/2 میلیون 35,200,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1391 158/2 هزارکیلومتر 35/9 میلیون 35,900,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1389 198/2 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 178/2 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1391 158/2 هزارکیلومتر 35/4 میلیون 35,400,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1389 198/2 هزارکیلومتر 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 218/2 هزارکیلومتر 32/6 میلیون 32,600,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1391 158/2 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 198/2 هزارکیلومتر 34/9 میلیون 34,900,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1390 178/2 هزارکیلومتر 35/7 میلیون 35,700,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1391 158/2 هزارکیلومتر 36/4 میلیون 36,400,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1392 138/2 هزارکیلومتر 38/4 میلیون 38,400,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1392 138/2 هزارکیلومتر 37/9 میلیون 37,900,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1393 118/2 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1394 98/2 هزارکیلومتر 41/7 میلیون 41,700,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1395 78/2 هزارکیلومتر 43/4 میلیون 43,400,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1397 38/2 هزارکیلومتر 48/6 میلیون 48,600,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1386 258/2 هزارکیلومتر 31/3 میلیون 31,300,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1387 238/2 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132