پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 SX

1388 27/3 میلیون 27,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 41/2 میلیون 41,200,000 بیشتر

پراید 132 SE

1398 48/2 میلیون 48,200,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 27/4 میلیون 27,400,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 33/2 میلیون 33,200,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 32/4 میلیون 32,400,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 34/9 میلیون 34,900,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 36/8 میلیون 36,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 38/7 میلیون 38,700,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 44/3 میلیون 44,300,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 24/6 میلیون 24,600,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.