پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،132،SE

1392 35 میلیون 35,000,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 31/8 میلیون 31,800,000 جزئیات

پراید،132،SX

1389 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات

پراید،132،SE

1391 27/8 میلیون 27,800,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 35 میلیون 35,000,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

پراید،132،SE

1393 34/4 میلیون 34,400,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 32/1 میلیون 32,100,000 جزئیات

پراید،132،SE

1396 43/1 میلیون 43,100,000 جزئیات

پراید،132،SE

1398 51/9 میلیون 51,900,000 جزئیات

پراید،132،SX

1389 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

پراید،132،SX

1391 34/1 میلیون 34,100,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 33 میلیون 33,000,000 جزئیات

پراید،132،SL

1391 33/6 میلیون 33,600,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1389 31/6 میلیون 31,600,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،132،SE

1391 35/1 میلیون 35,100,000 جزئیات

پراید،132،EX

1389 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 33/9 میلیون 33,900,000 جزئیات

پراید،132،EX

1391 34/6 میلیون 34,600,000 جزئیات

پراید،132،SE

1392 36/2 میلیون 36,200,000 جزئیات

پراید،132،EX

1392 35/7 میلیون 35,700,000 جزئیات

پراید،132،SE

1393 37/7 میلیون 37,700,000 جزئیات

پراید،132،SE

1394 39/3 میلیون 39,300,000 جزئیات

پراید،132،SE

1395 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات

پراید،132،SE

1397 45/9 میلیون 45,900,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1386 29/7 میلیون 29,700,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 30/4 میلیون 30,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132