پراید 132 صفر ، پراید 132 کارکرده ، پراید 132 95 ، پراید 132 مدل ، پراید 132 دست دوم ، پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،132،SX

1390 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

پراید،132،SE

1393 34/4 میلیون 34,400,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 31/9 میلیون 31,900,000 جزئیات

پراید،132،SE

1396 42/8 میلیون 42,800,000 جزئیات

پراید،132،SE

1398 51/1 میلیون 51,100,000 جزئیات

پراید،132،SX

1389 32/6 میلیون 32,600,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات

پراید،132،SX

1391 33/9 میلیون 33,900,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 32/1 میلیون 32,100,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات

پراید،132،SL

1391 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1389 31/4 میلیون 31,400,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 30/8 میلیون 30,800,000 جزئیات

پراید،132،SE

1391 34/9 میلیون 34,900,000 جزئیات

پراید،132،EX

1389 33/1 میلیون 33,100,000 جزئیات

پراید،132،EX

1390 33/7 میلیون 33,700,000 جزئیات

پراید،132،EX

1391 34/4 میلیون 34,400,000 جزئیات

پراید،132،SE

1392 36 میلیون 36,000,000 جزئیات

پراید،132،EX

1392 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات

پراید،132،SE

1393 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات

پراید،132،SE

1394 39/1 میلیون 39,100,000 جزئیات

پراید،132،SE

1395 40/7 میلیون 40,700,000 جزئیات

پراید،132،SE

1397 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1386 29/6 میلیون 29,600,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132