قیمت پراید 131 صفر ، قیمت پراید 131 کارکرده ، قیمت پراید 131 95 ، قیمت پراید 131 مدل ، قیمت پراید 131 دست دوم ، قیمت پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 131 SE

1398 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 42/7 میلیون 42,700,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 31/3 میلیون 31,300,000 بیشتر

پراید 131 EX

1391 32/6 میلیون 32,600,000 بیشتر

پراید 131 EX

1392 33/6 میلیون 33,600,000 بیشتر

پراید 131 LE

1391 30/6 میلیون 30,600,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 131 TL

1392 33/4 میلیون 33,400,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

پراید 131 SX

1392 33/1 میلیون 33,100,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 34/1 میلیون 34,100,000 بیشتر

پراید 131 TL

1393 35/1 میلیون 35,100,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 35/9 میلیون 35,900,000 بیشتر

پراید 131 TL

1394 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 37/8 میلیون 37,800,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 40/2 میلیون 40,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.