پراید 131 صفر ، پراید 131 کارکرده ، پراید 131 95 ، پراید 131 مدل ، پراید 131 دست دوم ، پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 125 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 95 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 57 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 75 هزارکیلومتر 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 1200 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 130 هزارکیلومتر 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 2/224 هزارکیلومتر 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 37 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 120 هزارکیلومتر 39 میلیون 39,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 5 هزارکیلومتر 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 150 هزارکیلومتر 37/8 میلیون 37,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 150 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 145 هزارکیلومتر 40/2 میلیون 40,200,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1392 150 هزارکیلومتر 39 میلیون 39,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 150 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 175 هزارکیلومتر 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 12 هزارکیلومتر 49 میلیون 49,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 200 هزارکیلومتر 35/8 میلیون 35,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 210 هزارکیلومتر 43 میلیون 43,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 74 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 100 هزارکیلومتر 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1391 128 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 131 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 140 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 170 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 25 هزارکیلومتر 48 میلیون 48,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 70 هزارکیلومتر 41/5 میلیون 41,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 230 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 60 هزارکیلومتر 42/2 میلیون 42,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 46/7 هزارکیلومتر 47/4 میلیون 47,400,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 200 هزارکیلومتر 22/2 میلیون 22,200,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 190 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 120 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 260 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 190 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 78 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 60 هزارکیلومتر 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 129 هزارکیلومتر 38/8 میلیون 38,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 55 هزارکیلومتر 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 127 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 48 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 2 هزارکیلومتر 52 میلیون 52,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 280 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 130 هزارکیلومتر 43 میلیون 43,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 140 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 100 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 100 هزارکیلومتر 41/8 میلیون 41,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 100 هزارکیلومتر 41/7 میلیون 41,700,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 135 هزارکیلومتر 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 200 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 260 هزارکیلومتر 34/2 میلیون 34,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 17 هزارکیلومتر 48/6 میلیون 48,600,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 75 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 62 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 180 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 200 هزارکیلومتر 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 50 هزارکیلومتر 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 130 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 118/2 هزارکیلومتر 38/7 میلیون 38,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 53/8 میلیون 53,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131