پراید 131 صفر ، پراید 131 کارکرده ، پراید 131 95 ، پراید 131 مدل ، پراید 131 دست دوم ، پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 131 SE

1396 39/4 میلیون 39,400,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 39/5 میلیون 39,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37/2 میلیون 37,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 39/5 میلیون 39,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1393 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1398 46/7 میلیون 46,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 39/9 میلیون 39,900,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 29/2 میلیون 29,200,000 بیشتر

پراید 131 EX

1391 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

پراید 131 EX

1392 31/4 میلیون 31,400,000 بیشتر

پراید 131 LE

1391 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

پراید 131 TL

1392 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 29/9 میلیون 29,900,000 بیشتر

پراید 131 SX

1392 30/8 میلیون 30,800,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 31/8 میلیون 31,800,000 بیشتر

پراید 131 TL

1393 32/7 میلیون 32,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

پراید 131 TL

1394 34/5 میلیون 34,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 35/3 میلیون 35,300,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 42/9 میلیون 42,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.