پراید 131 صفر ، پراید 131 کارکرده ، پراید 131 مدل ، پراید 131 دست دوم به روز ، پراید 131 نو اقساطی قیمت خودرو پراید 131

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 150 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 100 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 141 هزارکیلومتر 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 110 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 7 هزارکیلومتر 59 میلیون 59,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 20 هزارکیلومتر 56 میلیون 56,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 211 هزارکیلومتر 49/3 میلیون 49,300,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 200 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 42 هزارکیلومتر 46 میلیون 46,000,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1392 200 هزارکیلومتر 46/2 میلیون 46,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 35 هزارکیلومتر 56 میلیون 56,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 120 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 2/4 هزارکیلومتر 58/5 میلیون 58,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 14 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 100 هزارکیلومتر 40/5 میلیون 40,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 100 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 30 هزارکیلومتر 56/5 میلیون 56,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 10 هزارکیلومتر 57 میلیون 57,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 250 هزارکیلومتر 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 96 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 285 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 230 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 130 هزارکیلومتر 39/4 میلیون 39,400,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1392 110 40/8 میلیون 40,800,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 190 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 110 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 330 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 20 هزارکیلومتر 56/3 میلیون 56,300,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 125 هزارکیلومتر 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 70/8 هزارکیلومتر 49/7 میلیون 49,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 54 هزارکیلومتر 49 میلیون 49,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 157 هزارکیلومتر 43 میلیون 43,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 330 هزارکیلومتر 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 60 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 120 هزارکیلومتر 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1392 130 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 39 هزارکیلومتر 55/5 میلیون 55,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 21 هزارکیلومتر 50/2 میلیون 50,200,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 330 هزارکیلومتر 37 میلیون 37,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 104 هزارکیلومتر 51 میلیون 51,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 62 هزارکیلومتر 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 55 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 250 هزارکیلومتر 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 7/3 هزارکیلومتر 59/5 میلیون 59,500,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 280 37 میلیون 37,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 49 هزارکیلومتر 51 میلیون 51,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 50 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 20 هزارکیلومتر 55/5 میلیون 55,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 163 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 31 هزارکیلومتر 52 میلیون 52,000,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1394 110 هزارکیلومتر 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 100 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 300 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 270 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 125 هزارکیلومتر 37 میلیون 37,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 112 هزارکیلومتر 29 میلیون 29,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 100 هزارکیلومتر 49 میلیون 49,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 10 60/4 میلیون 60,400,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 250 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 90 هزارکیلومتر 39 میلیون 39,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131