پراید 131 صفر ، پراید 131 کارکرده ، پراید 131 95 ، پراید 131 مدل ، پراید 131 دست دوم ، پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،131،SE

1395 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

پراید،131،SE

1396 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

پراید،131،SX

1390 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید،131،SE

1395 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

پراید،131،LE

1392 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید،131،EX

1392 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید،131،SE

1394 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

پراید،131،SE

1395 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید،131،SX

1393 31/4 میلیون 31,400,000 بیشتر

پراید،131،SE

1398 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

پراید،131،SE

1396 37/6 میلیون 37,600,000 بیشتر

پراید،131،SL

1390 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید،131،SL

1391 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پراید،131،EX

1391 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

پراید،131،EX

1392 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید،131،LE

1391 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پراید،131،LE

1392 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید،131،TL

1392 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید،131،SX

1390 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید،131،SX

1391 28/9 میلیون 28,900,000 بیشتر

پراید،131،SX

1392 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

پراید،131،SE

1392 30/8 میلیون 30,800,000 بیشتر

پراید،131،TL

1393 31/9 میلیون 31,900,000 بیشتر

پراید،131،SE

1393 32/4 میلیون 32,400,000 بیشتر

پراید،131،TL

1394 33/4 میلیون 33,400,000 بیشتر

پراید،131،SE

1394 33/9 میلیون 33,900,000 بیشتر

پراید،131،SE

1395 35/7 میلیون 35,700,000 بیشتر

پراید،131،SE

1397 40/4 میلیون 40,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131