پراید 131 صفر ، پراید 131 کارکرده ، پراید 131 95 ، پراید 131 مدل ، پراید 131 دست دوم ، پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،131،SL

1390 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

پراید،131،SE

1393 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

پراید،131،SE

1395 34/7 میلیون 34,700,000 بیشتر

پراید،131،SE

1395 34/5 میلیون 34,500,000 بیشتر

پراید،131،SX

1391 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید،131،SE

1395 32/7 میلیون 32,700,000 بیشتر

پراید،131،SE

1394 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید،131،SE

1394 33/7 میلیون 33,700,000 بیشتر

پراید،131،SL

1390 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

پراید،131،SE

1396 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

پراید،131،SX

1393 31/7 میلیون 31,700,000 بیشتر

پراید،131،SE

1398 43/9 میلیون 43,900,000 بیشتر

پراید،131،SE

1396 37/9 میلیون 37,900,000 بیشتر

پراید،131،SL

1390 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پراید،131،SL

1391 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

پراید،131،EX

1391 29/6 میلیون 29,600,000 بیشتر

پراید،131،EX

1392 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

پراید،131،LE

1391 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید،131،LE

1392 28/9 میلیون 28,900,000 بیشتر

پراید،131،TL

1392 30/6 میلیون 30,600,000 بیشتر

پراید،131،SX

1390 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

پراید،131،SX

1391 29/1 میلیون 29,100,000 بیشتر

پراید،131،SX

1392 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید،131،SE

1392 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید،131،TL

1393 32/2 میلیون 32,200,000 بیشتر

پراید،131،SE

1393 32/7 میلیون 32,700,000 بیشتر

پراید،131،TL

1394 33/7 میلیون 33,700,000 بیشتر

پراید،131،SE

1394 34/2 میلیون 34,200,000 بیشتر

پراید،131،SE

1395 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

پراید،131،SE

1397 40/8 میلیون 40,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131