Loading

پراید 131 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Pride ،

قیمت خودرو پراید 131

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 45 67/5 میلیون 67,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 79 هزارکیلومتر 54/4 میلیون 54,400,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 270 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 11 هزارکیلومتر 61 میلیون 61,000,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1393 310 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 5 هزارکیلومتر 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 151 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 37 هزارکیلومتر 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 80 هزارکیلومتر 49 میلیون 49,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 15 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 60 هزارکیلومتر 55/8 میلیون 55,800,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 297 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 180 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 27 هزارکیلومتر 43 میلیون 43,000,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1393 310 39 میلیون 39,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 67/5 میلیون 67,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 21 هزارکیلومتر 60/6 میلیون 60,600,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 121 هزارکیلومتر 45/9 میلیون 45,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 63/5 میلیون 63,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 61 هزارکیلومتر 54/7 میلیون 54,700,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 181 هزارکیلومتر 40/5 میلیون 40,500,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 161 هزارکیلومتر 41/8 میلیون 41,800,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1391 161 هزارکیلومتر 42/7 میلیون 42,700,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1392 141 هزارکیلومتر 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1391 161 هزارکیلومتر 40/7 میلیون 40,700,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 141 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1392 141 هزارکیلومتر 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 181 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 161 هزارکیلومتر 42/2 میلیون 42,200,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1392 141 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 141 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1393 121 هزارکیلومتر 46/4 میلیون 46,400,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 121 هزارکیلومتر 46/9 میلیون 46,900,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1394 101 هزارکیلومتر 48/8 میلیون 48,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 101 هزارکیلومتر 49/3 میلیون 49,300,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 81 هزارکیلومتر 51/9 میلیون 51,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 41 هزارکیلومتر 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131

ارتباط باکارشناس