قیمت پراید 131 صفر ، قیمت پراید 131 کارکرده ، قیمت پراید 131 95 ، قیمت پراید 131 مدل ، قیمت پراید 131 دست دوم ، قیمت پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 131 SE

1396 39/5 میلیون 39,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 30/2 میلیون 30,200,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 34/7 میلیون 34,700,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 40/5 میلیون 40,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 40/6 میلیون 40,600,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37/6 میلیون 37,600,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 39/3 میلیون 39,300,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 33/6 میلیون 33,600,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 33/2 میلیون 33,200,000 بیشتر

پراید 131 TL

1393 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1398 47/2 میلیون 47,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 39/5 میلیون 39,500,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 30/8 میلیون 30,800,000 بیشتر

پراید 131 EX

1391 31/8 میلیون 31,800,000 بیشتر

پراید 131 EX

1392 32/9 میلیون 32,900,000 بیشتر

پراید 131 LE

1391 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

پراید 131 TL

1392 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 30/1 میلیون 30,100,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1392 32/2 میلیون 32,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 33/9 میلیون 33,900,000 بیشتر

پراید 131 TL

1393 33/9 میلیون 33,900,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 34/4 میلیون 34,400,000 بیشتر

پراید 131 TL

1394 35/4 میلیون 35,400,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 35/9 میلیون 35,900,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 41/6 میلیون 41,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.