Loading

پراید 131 ، پراید 131 صفر و کارکرده ، پراید 131 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پراید 131

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 300 هزارکیلومتر 32/7 میلیون 32,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 1 هزارکیلومتر 58/8 میلیون 58,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 11 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 32 هزارکیلومتر 50/5 میلیون 50,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1392 180 هزارکیلومتر 43 میلیون 43,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 20 هزارکیلومتر 57/5 میلیون 57,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 17 59/5 میلیون 59,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 4 هزارکیلومتر 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات
پراید 131

پراید،131

1395 55 هزارکیلومتر 51 میلیون 51,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 110 هزارکیلومتر 44/4 میلیون 44,400,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 50 هزارکیلومتر 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 50 هزارکیلومتر 51/7 میلیون 51,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 21 هزارکیلومتر 59/4 میلیون 59,400,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 121 هزارکیلومتر 44/9 میلیون 44,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 62/2 میلیون 62,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 61 هزارکیلومتر 53/6 میلیون 53,600,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 181 هزارکیلومتر 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 161 هزارکیلومتر 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1391 161 هزارکیلومتر 41/8 میلیون 41,800,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1392 141 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1391 161 هزارکیلومتر 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 141 هزارکیلومتر 41/1 میلیون 41,100,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1392 141 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 181 هزارکیلومتر 40/1 میلیون 40,100,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 161 هزارکیلومتر 41/3 میلیون 41,300,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1392 141 هزارکیلومتر 43/1 میلیون 43,100,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 141 هزارکیلومتر 44/1 میلیون 44,100,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1393 121 هزارکیلومتر 45/4 میلیون 45,400,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 121 هزارکیلومتر 45/9 میلیون 45,900,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1394 101 هزارکیلومتر 47/8 میلیون 47,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 101 هزارکیلومتر 48/3 میلیون 48,300,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 81 هزارکیلومتر 50/9 میلیون 50,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 41 هزارکیلومتر 56/4 میلیون 56,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131

ارتباط باکارشناس