پراید 131 صفر ، پراید 131 کارکرده ، پراید 131 مدل ، پراید 131 دست دوم به روز ، پراید 131 نو اقساطی قیمت خودرو پراید 131

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 4 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 90 هزارکیلومتر 44/2 میلیون 44,200,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 124 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 78 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 15 هزارکیلومتر 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 200 هزارکیلومتر 29/8 میلیون 29,800,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 200 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 60 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 70 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 80 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 200 هزارکیلومتر 34/8 میلیون 34,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 120 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 46 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 123 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 170 هزارکیلومتر 30/8 میلیون 30,800,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 127 هزارکیلومتر 34/2 میلیون 34,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 60/5 هزارکیلومتر 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 120 هزارکیلومتر 44/7 میلیون 44,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 17 49/7 میلیون 49,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 50 هزارکیلومتر 44/7 میلیون 44,700,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 120 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 130 هزارکیلومتر 34/8 میلیون 34,800,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 126 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 152 هزارکیلومتر 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 80 هزارکیلومتر 46 میلیون 46,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 95 هزارکیلومتر 41/3 میلیون 41,300,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 330 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 2/3 هزارکیلومتر 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 200 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 210 هزارکیلومتر 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 180 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 170 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 65 هزارکیلومتر 35/8 میلیون 35,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 86 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 180 هزارکیلومتر 37/2 میلیون 37,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 18 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 219 هزارکیلومتر 27/4 میلیون 27,400,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 219 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 170 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1391 200 هزارکیلومتر 37/4 میلیون 37,400,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 120 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 250 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 40 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 165 هزارکیلومتر 34/2 میلیون 34,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 84 هزارکیلومتر 41/5 میلیون 41,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 26 هزارکیلومتر 47/7 میلیون 47,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 50 هزارکیلومتر 41/7 میلیون 41,700,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 227 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 68 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 25 هزارکیلومتر 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 400 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 125 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 95 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 57 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 75 هزارکیلومتر 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 1200 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 130 هزارکیلومتر 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 2/224 هزارکیلومتر 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 37 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 120 هزارکیلومتر 39 میلیون 39,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131