پراید 131 صفر ، پراید 131 کارکرده ، پراید 131 95 ، پراید 131 مدل ، پراید 131 دست دوم ، پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 131 SX

1393 31/8 میلیون 31,800,000 بیشتر

پراید 131 SE

1398 45/7 میلیون 45,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 39/1 میلیون 39,100,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 27/6 میلیون 27,600,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید 131 EX

1391 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید 131 EX

1392 29/7 میلیون 29,700,000 بیشتر

پراید 131 LE

1391 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

پراید 131 TL

1392 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید 131 SX

1392 30/2 میلیون 30,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

پراید 131 TL

1393 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 32/8 میلیون 32,800,000 بیشتر

پراید 131 TL

1394 33/7 میلیون 33,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 34/5 میلیون 34,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 36/7 میلیون 36,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.