Loading

پراید 131 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Pride ،

قیمت خودرو پراید 131

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 12 هزارکیلومتر 56/5 میلیون 56,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 52 هزارکیلومتر 53/8 میلیون 53,800,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 201 هزارکیلومتر 39 میلیون 39,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 24 هزارکیلومتر 57 میلیون 57,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 21 هزارکیلومتر 59/4 میلیون 59,400,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 121 هزارکیلومتر 44/9 میلیون 44,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 62/2 میلیون 62,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 61 هزارکیلومتر 53/6 میلیون 53,600,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 181 هزارکیلومتر 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 161 هزارکیلومتر 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1391 161 هزارکیلومتر 41/8 میلیون 41,800,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1392 141 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1391 161 هزارکیلومتر 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 141 هزارکیلومتر 41/1 میلیون 41,100,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1392 141 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 181 هزارکیلومتر 40/1 میلیون 40,100,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 161 هزارکیلومتر 41/3 میلیون 41,300,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1392 141 هزارکیلومتر 43/1 میلیون 43,100,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 141 هزارکیلومتر 44/1 میلیون 44,100,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1393 121 هزارکیلومتر 45/4 میلیون 45,400,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 121 هزارکیلومتر 45/9 میلیون 45,900,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1394 101 هزارکیلومتر 47/8 میلیون 47,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 101 هزارکیلومتر 48/3 میلیون 48,300,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 81 هزارکیلومتر 50/9 میلیون 50,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 41 هزارکیلومتر 56/4 میلیون 56,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131

ارتباط باکارشناس