پراید 131 صفر ، پراید 131 کارکرده ، پراید 131 95 ، پراید 131 مدل ، پراید 131 دست دوم ، پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 131 SX

1390 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 24/2 میلیون 24,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 36/1 میلیون 36,100,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 36/6 میلیون 36,600,000 بیشتر

پراید 131 SX

1393 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید 131 SX

1393 31/6 میلیون 31,600,000 بیشتر

پراید 131 SE

1398 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 38/9 میلیون 38,900,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید 131 EX

1391 29/6 میلیون 29,600,000 بیشتر

پراید 131 EX

1392 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

پراید 131 LE

1391 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید 131 TL

1392 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 29/1 میلیون 29,100,000 بیشتر

پراید 131 SX

1392 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 131 TL

1393 32/2 میلیون 32,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 32/6 میلیون 32,600,000 بیشتر

پراید 131 TL

1394 33/8 میلیون 33,800,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 34/3 میلیون 34,300,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 36/5 میلیون 36,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 41/8 میلیون 41,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.