پراید 131 صفر ، پراید 131 کارکرده ، پراید 131 95 ، پراید 131 مدل ، پراید 131 دست دوم ، پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 206 هزارکیلومتر 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 176 هزارکیلومتر 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 30 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 85 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 210 هزارکیلومتر 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 110 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 12 هزارکیلومتر 48/8 میلیون 48,800,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 164 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 210 هزارکیلومتر 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 65 هزارکیلومتر 45/2 میلیون 45,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 65 هزارکیلومتر 45/2 میلیون 45,200,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 260 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 125 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 241 هزارکیلومتر 28/4 میلیون 28,400,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 62 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 36 هزارکیلومتر 44/2 میلیون 44,200,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 300 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 220 هزارکیلومتر 33/2 میلیون 33,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 16 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 183 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 16 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 199 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 80 هزارکیلومتر 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 140 هزارکیلومتر 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 131 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 185 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 46 هزارکیلومتر 41/7 میلیون 41,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 145 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 120 هزارکیلومتر 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 95 هزارکیلومتر 40/5 میلیون 40,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 15 هزارکیلومتر 48/5 میلیون 48,500,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 285 هزارکیلومتر 35/8 میلیون 35,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 4 هزارکیلومتر 51 میلیون 51,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 116/6 هزارکیلومتر 37/7 میلیون 37,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 53/1 میلیون 53,100,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 56/6 هزارکیلومتر 45/1 میلیون 45,100,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 176/6 هزارکیلومتر 33/2 میلیون 33,200,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 156/6 هزارکیلومتر 34/2 میلیون 34,200,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1391 156/6 هزارکیلومتر 35/2 میلیون 35,200,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1392 136/6 هزارکیلومتر 36/6 میلیون 36,600,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1391 156/6 هزارکیلومتر 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 136/6 هزارکیلومتر 34/4 میلیون 34,400,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1392 136/6 هزارکیلومتر 36/7 میلیون 36,700,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 176/6 هزارکیلومتر 33/6 میلیون 33,600,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 156/6 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1392 136/6 هزارکیلومتر 36/1 میلیون 36,100,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 136/6 هزارکیلومتر 37/1 میلیون 37,100,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1393 116/6 هزارکیلومتر 38/2 میلیون 38,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 116/6 هزارکیلومتر 38/7 میلیون 38,700,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1394 96/6 هزارکیلومتر 40/2 میلیون 40,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 96/6 هزارکیلومتر 40/7 میلیون 40,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 76/6 هزارکیلومتر 42/9 میلیون 42,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 36/6 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131