سمند X7 صفر ، سمند X7 کارکرده ، سمند X7 95 ، سمند X7 مدل ، سمند X7 دست دوم ، سمند X7 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سمند X7

سمند،X7

1385 400 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1387 238/2 هزارکیلومتر 39/1 میلیون 39,100,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1388 218/2 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1382 338/2 هزارکیلومتر 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1381 358/2 هزارکیلومتر 28/7 میلیون 28,700,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1383 318/2 هزارکیلومتر 31/8 میلیون 31,800,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1384 298/2 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1385 278/2 هزارکیلومتر 35/3 میلیون 35,300,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1386 258/2 هزارکیلومتر 37/1 میلیون 37,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.