سمند X7 صفر ، سمند X7 کارکرده ، سمند X7 مدل ، سمند X7 دست دوم به روز ، سمند X7 نو اقساطی قیمت خودرو سمند X7

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سمند X7

سمند،X7

1383 155 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1383 155 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1383 300 هزارکیلومتر 29 میلیون 29,000,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1385 300 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1384 300 هزارکیلومتر 29/6 میلیون 29,600,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1385 400 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1387 238/2 هزارکیلومتر 39/1 میلیون 39,100,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1388 218/2 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1382 338/2 هزارکیلومتر 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1381 358/2 هزارکیلومتر 28/7 میلیون 28,700,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1383 318/2 هزارکیلومتر 31/8 میلیون 31,800,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1384 298/2 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1385 278/2 هزارکیلومتر 35/3 میلیون 35,300,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1386 258/2 هزارکیلومتر 37/1 میلیون 37,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.