سمند LX صفر ، سمند LX کارکرده ، سمند LX 95 ، سمند LX مدل ، سمند LX دست دوم ، سمند LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند،LX

1396 65/5 میلیون 65,500,000 جزئیات

سمند،LX

1388 50 میلیون 50,000,000 جزئیات

سمند،LX

1395 66 میلیون 66,000,000 جزئیات

سمند،LX

1387 39 میلیون 39,000,000 جزئیات

سمند،LX

1390 51 میلیون 51,000,000 جزئیات

سمند،LX

1397 74/5 میلیون 74,500,000 جزئیات

سمند،LX

1385 38/1 میلیون 38,100,000 جزئیات

سمند،LX

1386 40/5 میلیون 40,500,000 جزئیات

سمند،LX

1398 83 میلیون 83,000,000 جزئیات

سمند،LX

1387 44/6 میلیون 44,600,000 جزئیات

سمند،LX

1393 61/6 میلیون 61,600,000 جزئیات

سمند،LX

1396 71/1 میلیون 71,100,000 جزئیات

سمند،LX

1388 46/9 میلیون 46,900,000 جزئیات

سمند،LX

1389 49/9 میلیون 49,900,000 جزئیات

سمند،LX

1390 52/3 میلیون 52,300,000 جزئیات

سمند،LX

1391 55/6 میلیون 55,600,000 جزئیات

سمند،LX

1392 58/5 میلیون 58,500,000 جزئیات

سمند،LX

1394 64/9 میلیون 64,900,000 جزئیات

سمند،LX

1395 67/9 میلیون 67,900,000 جزئیات

سمند،LX

1397 74/9 میلیون 74,900,000 جزئیات

سمند،LX

1382 31/3 میلیون 31,300,000 جزئیات

سمند،LX

1383 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات

سمند،LX

1384 35/8 میلیون 35,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.