سمند LX صفر ، سمند LX کارکرده ، سمند LX 95 ، سمند LX مدل ، سمند LX دست دوم ، سمند LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سمند LX

سمند،LX

1384 20 هزارکیلومتر 27/7 میلیون 27,700,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1397 27 هزارکیلومتر 77/7 میلیون 77,700,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1389 186 هزارکیلومتر 48/4 میلیون 48,400,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1388 120 هزارکیلومتر 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1388 210 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1398 3/6 هزارکیلومتر 83/5 میلیون 83,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1387 170 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1394 43 هزارکیلومتر 68 میلیون 68,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1389 300 هزارکیلومتر 46 میلیون 46,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1387 310 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1398 16/6 هزارکیلومتر 83/1 میلیون 83,100,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1385 276/6 هزارکیلومتر 37/9 میلیون 37,900,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1386 256/6 هزارکیلومتر 40/8 میلیون 40,800,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1398 87/5 میلیون 87,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1387 236/6 هزارکیلومتر 43/9 میلیون 43,900,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1393 116/6 هزارکیلومتر 62/3 میلیون 62,300,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1396 56/6 هزارکیلومتر 75 میلیون 75,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1388 216/6 هزارکیلومتر 47/2 میلیون 47,200,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1389 196/6 هزارکیلومتر 50/2 میلیون 50,200,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1390 176/6 هزارکیلومتر 53/4 میلیون 53,400,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1391 156/6 هزارکیلومتر 56/2 میلیون 56,200,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1392 136/6 هزارکیلومتر 59/1 میلیون 59,100,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1394 96/6 هزارکیلومتر 66/2 میلیون 66,200,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1395 76/6 هزارکیلومتر 70/5 میلیون 70,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1397 36/6 هزارکیلومتر 78/9 میلیون 78,900,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1382 336/6 هزارکیلومتر 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1383 316/6 هزارکیلومتر 32/1 میلیون 32,100,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1384 296/6 هزارکیلومتر 34/9 میلیون 34,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.