سمند LX صفر ، سمند LX کارکرده ، سمند LX 95 ، سمند LX مدل ، سمند LX دست دوم ، سمند LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند،LX

1392 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات

سمند،LX

1396 65 میلیون 65,000,000 جزئیات

سمند،LX

1395 61/7 میلیون 61,700,000 جزئیات

سمند،LX

1385 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

سمند،LX

1390 49/2 میلیون 49,200,000 جزئیات

سمند،LX

1388 41/5 میلیون 41,500,000 جزئیات

سمند،LX

1388 44 میلیون 44,000,000 جزئیات

سمند،LX

1390 37 میلیون 37,000,000 جزئیات

سمند،LX

1385 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات

سمند،LX

1386 37/8 میلیون 37,800,000 جزئیات

سمند،LX

1398 79/9 میلیون 79,900,000 جزئیات

سمند،LX

1387 41/5 میلیون 41,500,000 جزئیات

سمند،LX

1393 57/4 میلیون 57,400,000 جزئیات

سمند،LX

1396 66/3 میلیون 66,300,000 جزئیات

سمند،LX

1388 43/7 میلیون 43,700,000 جزئیات

سمند،LX

1389 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات

سمند،LX

1390 48/7 میلیون 48,700,000 جزئیات

سمند،LX

1391 51/8 میلیون 51,800,000 جزئیات

سمند،LX

1392 54/6 میلیون 54,600,000 جزئیات

سمند،LX

1394 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات

سمند،LX

1395 63/3 میلیون 63,300,000 جزئیات

سمند،LX

1397 70/5 میلیون 70,500,000 جزئیات

سمند،LX

1382 29/2 میلیون 29,200,000 جزئیات

سمند،LX

1383 31/1 میلیون 31,100,000 جزئیات

سمند،LX

1384 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.