سمند LX صفر ، سمند LX کارکرده ، سمند LX 95 ، سمند LX مدل ، سمند LX دست دوم ، سمند LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند،LX

1385 39/1 میلیون 39,100,000 جزئیات

سمند،LX

1386 41/6 میلیون 41,600,000 جزئیات

سمند،LX

1398 85 میلیون 85,000,000 جزئیات

سمند،LX

1387 44/2 میلیون 44,200,000 جزئیات

سمند،LX

1393 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات

سمند،LX

1396 72/8 میلیون 72,800,000 جزئیات

سمند،LX

1388 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات

سمند،LX

1389 49 میلیون 49,000,000 جزئیات

سمند،LX

1390 51/3 میلیون 51,300,000 جزئیات

سمند،LX

1391 54 میلیون 54,000,000 جزئیات

سمند،LX

1392 56/8 میلیون 56,800,000 جزئیات

سمند،LX

1394 64/3 میلیون 64,300,000 جزئیات

سمند،LX

1395 68/5 میلیون 68,500,000 جزئیات

سمند،LX

1397 76/7 میلیون 76,700,000 جزئیات

سمند،LX

1382 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

سمند،LX

1383 34/1 میلیون 34,100,000 جزئیات

سمند،LX

1384 36/7 میلیون 36,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.