سمند LX صفر ، سمند LX کارکرده ، سمند LX 95 ، سمند LX مدل ، سمند LX دست دوم ، سمند LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سمند LX

1389 42/2 میلیون 42,200,000 بیشتر

سمند LX

1385 36/7 میلیون 36,700,000 بیشتر

سمند LX

1386 38/6 میلیون 38,600,000 بیشتر

سمند LX

1398 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

سمند LX

1387 39/8 میلیون 39,800,000 بیشتر

سمند LX

1393 56/6 میلیون 56,600,000 بیشتر

سمند LX

1396 70/3 میلیون 70,300,000 بیشتر

سمند LX

1388 41/5 میلیون 41,500,000 بیشتر

سمند LX

1389 44/1 میلیون 44,100,000 بیشتر

سمند LX

1390 46/5 میلیون 46,500,000 بیشتر

سمند LX

1391 49/4 میلیون 49,400,000 بیشتر

سمند LX

1392 52/6 میلیون 52,600,000 بیشتر

سمند LX

1394 60/2 میلیون 60,200,000 بیشتر

سمند LX

1395 65/4 میلیون 65,400,000 بیشتر

سمند LX

1397 76/5 میلیون 76,500,000 بیشتر

سمند LX

1382 32/3 میلیون 32,300,000 بیشتر

سمند LX

1383 33/8 میلیون 33,800,000 بیشتر

سمند LX

1384 35/2 میلیون 35,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.