سمند LX صفر ، سمند LX کارکرده ، سمند LX 95 ، سمند LX مدل ، سمند LX دست دوم ، سمند LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند،LX

1398 74 میلیون 74,000,000 بیشتر

سمند،LX

1388 36/6 میلیون 36,600,000 بیشتر

سمند،LX

1385 33/8 میلیون 33,800,000 بیشتر

سمند،LX

1386 35/6 میلیون 35,600,000 بیشتر

سمند،LX

1398 77/5 میلیون 77,500,000 بیشتر

سمند،LX

1387 36/7 میلیون 36,700,000 بیشتر

سمند،LX

1393 52/1 میلیون 52,100,000 بیشتر

سمند،LX

1396 64/8 میلیون 64,800,000 بیشتر

سمند،LX

1388 38/2 میلیون 38,200,000 بیشتر

سمند،LX

1389 40/7 میلیون 40,700,000 بیشتر

سمند،LX

1390 42/8 میلیون 42,800,000 بیشتر

سمند،LX

1391 45/6 میلیون 45,600,000 بیشتر

سمند،LX

1392 48/5 میلیون 48,500,000 بیشتر

سمند،LX

1394 55/5 میلیون 55,500,000 بیشتر

سمند،LX

1395 60/3 میلیون 60,300,000 بیشتر

سمند،LX

1397 70/5 میلیون 70,500,000 بیشتر

سمند،LX

1382 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

سمند،LX

1383 31/2 میلیون 31,200,000 بیشتر

سمند،LX

1384 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.