سمند LX صفر ، سمند LX کارکرده ، سمند LX 95 ، سمند LX مدل ، سمند LX دست دوم ، سمند LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سمند LX

سمند،LX

1392 99 هزارکیلومتر 59/5 میلیون 59,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1390 250 هزارکیلومتر 52/2 میلیون 52,200,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1394 120 هزارکیلومتر 65 میلیون 65,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1394 120 هزارکیلومتر 66/5 میلیون 66,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1388 218 هزارکیلومتر 43 میلیون 43,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1390 156 هزارکیلومتر 56 میلیون 56,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1391 124 هزارکیلومتر 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1393 100 هزارکیلومتر 57 میلیون 57,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1392 160 هزارکیلومتر 58/5 میلیون 58,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1397 37 هزارکیلومتر 76/5 میلیون 76,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1394 97 هزارکیلومتر 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1388 230 هزارکیلومتر 46/8 میلیون 46,800,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1386 94 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1397 15 80/5 میلیون 80,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1386 230 هزارکیلومتر 38/7 میلیون 38,700,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1383 350 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1383 358 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1387 500 هزارکیلومتر 29 میلیون 29,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1393 100 61 میلیون 61,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1389 168 هزارکیلومتر 55 میلیون 55,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1396 60 هزارکیلومتر 80 میلیون 80,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1389 225 هزارکیلومتر 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1398 18/2 هزارکیلومتر 83/1 میلیون 83,100,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1385 278/2 هزارکیلومتر 37/9 میلیون 37,900,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1386 258/2 هزارکیلومتر 40/8 میلیون 40,800,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1398 88/4 میلیون 88,400,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1387 238/2 هزارکیلومتر 43/9 میلیون 43,900,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1393 118/2 هزارکیلومتر 62/3 میلیون 62,300,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1396 58/2 هزارکیلومتر 75 میلیون 75,000,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1388 218/2 هزارکیلومتر 47/2 میلیون 47,200,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1389 198/2 هزارکیلومتر 50/2 میلیون 50,200,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1390 178/2 هزارکیلومتر 53/4 میلیون 53,400,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1391 158/2 هزارکیلومتر 56/2 میلیون 56,200,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1392 138/2 هزارکیلومتر 59/1 میلیون 59,100,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1394 98/2 هزارکیلومتر 66/2 میلیون 66,200,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1395 78/2 هزارکیلومتر 70/5 میلیون 70,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1397 38/2 هزارکیلومتر 78/9 میلیون 78,900,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1382 338/2 هزارکیلومتر 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1383 318/2 هزارکیلومتر 32/1 میلیون 32,100,000 جزئیات
سمند LX

سمند،LX

1384 298/2 هزارکیلومتر 34/9 میلیون 34,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.