قیمت سمند LX صفر ، قیمت سمند LX کارکرده ، قیمت سمند LX 95 ، قیمت سمند LX مدل ، قیمت سمند LX دست دوم ، قیمت سمند LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سمند LX

1385 37/4 میلیون 37,400,000 بیشتر

سمند LX

1386 39/3 میلیون 39,300,000 بیشتر

سمند LX

1398 87 میلیون 87,000,000 بیشتر

سمند LX

1387 40/5 میلیون 40,500,000 بیشتر

سمند LX

1393 57/8 میلیون 57,800,000 بیشتر

سمند LX

1396 71/8 میلیون 71,800,000 بیشتر

سمند LX

1388 42/3 میلیون 42,300,000 بیشتر

سمند LX

1389 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

سمند LX

1390 47/3 میلیون 47,300,000 بیشتر

سمند LX

1391 50/5 میلیون 50,500,000 بیشتر

سمند LX

1392 53/5 میلیون 53,500,000 بیشتر

سمند LX

1394 61/3 میلیون 61,300,000 بیشتر

سمند LX

1395 66/7 میلیون 66,700,000 بیشتر

سمند LX

1397 78/2 میلیون 78,200,000 بیشتر

سمند LX

1382 32/8 میلیون 32,800,000 بیشتر

سمند LX

1383 34/5 میلیون 34,500,000 بیشتر

سمند LX

1384 35/7 میلیون 35,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.