سمند LX صفر ، سمند LX کارکرده ، سمند LX 95 ، سمند LX مدل ، سمند LX دست دوم ، سمند LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سمند LX

1388 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

سمند LX

1392 53/4 میلیون 53,400,000 بیشتر

سمند LX

1393 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

سمند LX

1389 44/2 میلیون 44,200,000 بیشتر

سمند LX

1390 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

سمند LX

1392 53/5 میلیون 53,500,000 بیشتر

سمند LX

1397 78/5 میلیون 78,500,000 بیشتر

سمند LX

1396 72/5 میلیون 72,500,000 بیشتر

سمند LX

1392 54/5 میلیون 54,500,000 بیشتر

سمند LX

1385 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

سمند LX

1397 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

سمند LX

1394 61/7 میلیون 61,700,000 بیشتر

سمند LX

1395 67/6 میلیون 67,600,000 بیشتر

سمند LX

1396 72 میلیون 72,000,000 بیشتر

سمند LX

1397 78/5 میلیون 78,500,000 بیشتر

سمند LX

1394 59/3 میلیون 59,300,000 بیشتر

سمند LX

1391 51/5 میلیون 51,500,000 بیشتر

سمند LX

1393 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

سمند LX

1397 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

سمند LX

1387 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

سمند LX

1385 37/4 میلیون 37,400,000 بیشتر

سمند LX

1386 39/4 میلیون 39,400,000 بیشتر

سمند LX

1398 86/7 میلیون 86,700,000 بیشتر

سمند LX

1387 40/6 میلیون 40,600,000 بیشتر

سمند LX

1393 57/7 میلیون 57,700,000 بیشتر

سمند LX

1396 71/7 میلیون 71,700,000 بیشتر

سمند LX

1388 42/3 میلیون 42,300,000 بیشتر

سمند LX

1389 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

سمند LX

1390 47/4 میلیون 47,400,000 بیشتر

سمند LX

1391 50/4 میلیون 50,400,000 بیشتر

سمند LX

1392 53/6 میلیون 53,600,000 بیشتر

سمند LX

1394 61/4 میلیون 61,400,000 بیشتر

سمند LX

1395 66/7 میلیون 66,700,000 بیشتر

سمند LX

1397 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

سمند LX

1382 32/9 میلیون 32,900,000 بیشتر

سمند LX

1383 34/5 میلیون 34,500,000 بیشتر

سمند LX

1384 35/9 میلیون 35,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.