سمند سریر صفر ، سمند سریر کارکرده ، سمند سریر 95 ، سمند سریر مدل ، سمند سریر دست دوم ، سمند سریر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سمند سریر

سمند،سریر

1387 238/2 هزارکیلومتر 72/3 میلیون 72,300,000 جزئیات
سمند سریر

سمند،سریر

1388 218/2 هزارکیلومتر 76/2 میلیون 76,200,000 جزئیات
سمند سریر

سمند،سریر

1389 198/2 هزارکیلومتر 80/2 میلیون 80,200,000 جزئیات
سمند سریر

سمند،سریر

1390 178/2 هزارکیلومتر 84/4 میلیون 84,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.