ساینا SX صفر ، ساینا SX کارکرده ، ساینا SX 95 ، ساینا SX مدل ، ساینا SX دست دوم ، ساینا SX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ساینا SX

ساینا،SX

1395 56/1 میلیون 56,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.