ساینا SX صفر ، ساینا SX کارکرده ، ساینا SX 95 ، ساینا SX مدل ، ساینا SX دست دوم ، ساینا SX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ساینا،SX

1395 44/1 میلیون 44,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.