ساینا EX صفر ، ساینا EX کارکرده ، ساینا EX 95 ، ساینا EX مدل ، ساینا EX دست دوم ، ساینا EX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 55 هزارکیلومتر 62/5 میلیون 62,500,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 39 هزارکیلومتر 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 37/5 هزارکیلومتر 62/8 میلیون 62,800,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 100 هزارکیلومتر 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1398 16/6 هزارکیلومتر 66/8 میلیون 66,800,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1398 70/4 میلیون 70,400,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 36/6 هزارکیلومتر 63/5 میلیون 63,500,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1396 56/6 هزارکیلومتر 60/3 میلیون 60,300,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1395 76/6 هزارکیلومتر 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.