Loading

ساینا EX ، ساینا EX صفر و کارکرده ، ساینا EX مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو ساینا EX

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 18 هزارکیلومتر 68/5 میلیون 68,500,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1398 10 هزارکیلومتر 40/7 میلیون 40,700,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 20 هزارکیلومتر 74 میلیون 74,000,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 11 هزارکیلومتر 75/5 میلیون 75,500,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1396 10 هزارکیلومتر 58 میلیون 58,000,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1398 21 هزارکیلومتر 76/9 میلیون 76,900,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1398 81 میلیون 81,000,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 41 هزارکیلومتر 73/1 میلیون 73,100,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1396 61 هزارکیلومتر 69/4 میلیون 69,400,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1395 81 هزارکیلومتر 66/3 میلیون 66,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس