ساینا EX صفر ، ساینا EX کارکرده ، ساینا EX 95 ، ساینا EX مدل ، ساینا EX دست دوم ، ساینا EX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ساینا EX

1396 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

ساینا EX

1396 50/6 میلیون 50,600,000 بیشتر

ساینا EX

1396 51/5 میلیون 51,500,000 بیشتر

ساینا EX

1397 55 میلیون 55,000,000 بیشتر

ساینا EX

1395 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

ساینا EX

1398 59/8 میلیون 59,800,000 بیشتر

ساینا EX

1397 55 میلیون 55,000,000 بیشتر

ساینا EX

1396 50/6 میلیون 50,600,000 بیشتر

ساینا EX

1395 47/5 میلیون 47,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.