ساینا EX صفر ، ساینا EX کارکرده ، ساینا EX 95 ، ساینا EX مدل ، ساینا EX دست دوم ، ساینا EX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 16 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 14 هزارکیلومتر 65/5 میلیون 65,500,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1395 65 هزارکیلومتر 57/3 میلیون 57,300,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1395 88 هزارکیلومتر 53/6 میلیون 53,600,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1398 18/2 هزارکیلومتر 66/8 میلیون 66,800,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1398 72/9 میلیون 72,900,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1397 38/2 هزارکیلومتر 63/5 میلیون 63,500,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1396 58/2 هزارکیلومتر 60/3 میلیون 60,300,000 جزئیات
ساینا EX

ساینا،EX

1395 78/2 هزارکیلومتر 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.