ساینا EX صفر ، ساینا EX کارکرده ، ساینا EX 95 ، ساینا EX مدل ، ساینا EX دست دوم ، ساینا EX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ساینا،EX

1398 52/1 میلیون 52,100,000 جزئیات

ساینا،EX

1398 54 میلیون 54,000,000 جزئیات

ساینا،EX

1397 50 میلیون 50,000,000 جزئیات

ساینا،EX

1396 48 میلیون 48,000,000 جزئیات

ساینا،EX

1395 45/8 میلیون 45,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.