رنو پارس تندر صفر ، رنو پارس تندر کارکرده ، رنو پارس تندر 95 ، رنو پارس تندر مدل ، رنو پارس تندر دست دوم ، رنو پارس تندر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،پارس تندر

1398 124 میلیون 124,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1393 84/3 میلیون 84,300,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1394 90/7 میلیون 90,700,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1395 96 میلیون 96,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1396 103/8 میلیون 103,800,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1397 114 میلیون 114,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1391 74/5 میلیون 74,500,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1392 79/3 میلیون 79,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.