رنو پارس تندر صفر ، رنو پارس تندر کارکرده ، رنو پارس تندر 95 ، رنو پارس تندر مدل ، رنو پارس تندر دست دوم ، رنو پارس تندر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،پارس تندر

1394 102 میلیون 102,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1398 158 میلیون 158,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1393 99/2 میلیون 99,200,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1394 104/4 میلیون 104,400,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1395 109/4 میلیون 109,400,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1396 121/5 میلیون 121,500,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1397 135 میلیون 135,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1391 89/5 میلیون 89,500,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1392 94/3 میلیون 94,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.