رنو پارس تندر صفر ، رنو پارس تندر کارکرده ، رنو پارس تندر 95 ، رنو پارس تندر مدل ، رنو پارس تندر دست دوم ، رنو پارس تندر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،پارس تندر

1395 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1392 76/8 میلیون 76,800,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1393 78/5 میلیون 78,500,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1395 98/4 میلیون 98,400,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1394 84/5 میلیون 84,500,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1397 118 میلیون 118,000,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1398 127 میلیون 127,000,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1393 83/6 میلیون 83,600,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1394 89/9 میلیون 89,900,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1395 97/8 میلیون 97,800,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1396 106/3 میلیون 106,300,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1397 116/8 میلیون 116,800,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1391 72/3 میلیون 72,300,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1392 77/8 میلیون 77,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.