رنو پارس تندر صفر ، رنو پارس تندر کارکرده ، رنو پارس تندر 95 ، رنو پارس تندر مدل ، رنو پارس تندر دست دوم ، رنو پارس تندر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،پارس تندر

1396 101/5 میلیون 101,500,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1398 122 میلیون 122,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1393 83 میلیون 83,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1394 89/2 میلیون 89,200,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1395 94/4 میلیون 94,400,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1396 102/1 میلیون 102,100,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1397 112/2 میلیون 112,200,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1391 73/3 میلیون 73,300,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1392 78 میلیون 78,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.