رنو پارس تندر صفر ، رنو پارس تندر کارکرده ، رنو پارس تندر 95 ، رنو پارس تندر مدل ، رنو پارس تندر دست دوم ، رنو پارس تندر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،پارس تندر

1398 143 میلیون 143,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1393 88/2 میلیون 88,200,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1394 91/8 میلیون 91,800,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1395 96/2 میلیون 96,200,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1396 106/9 میلیون 106,900,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1397 121/5 میلیون 121,500,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1391 81/3 میلیون 81,300,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1392 84/6 میلیون 84,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.