رنو پارس تندر صفر ، رنو پارس تندر کارکرده ، رنو پارس تندر 95 ، رنو پارس تندر مدل ، رنو پارس تندر دست دوم ، رنو پارس تندر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1396 34 هزارکیلومتر 126/1 میلیون 126,100,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1398 167 میلیون 167,000,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1393 118/2 هزارکیلومتر 100/2 میلیون 100,200,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1394 98/2 هزارکیلومتر 107/7 میلیون 107,700,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1395 78/2 هزارکیلومتر 117/1 میلیون 117,100,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1396 58/2 هزارکیلومتر 127/2 میلیون 127,200,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1397 38/2 هزارکیلومتر 138/3 میلیون 138,300,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1391 158/2 هزارکیلومتر 86/6 میلیون 86,600,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1392 138/2 هزارکیلومتر 93/1 میلیون 93,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.