رنو تندر پلاس صفر ، رنو تندر پلاس کارکرده ، رنو تندر پلاس 95 ، رنو تندر پلاس مدل ، رنو تندر پلاس دست دوم ، رنو تندر پلاس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 123/1 میلیون 123,100,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 154/4 میلیون 154,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 127 میلیون 127,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 160 میلیون 160,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 119/4 میلیون 119,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 148/2 میلیون 148,200,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1396 114/1 میلیون 114,100,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1396 140/8 میلیون 140,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.