رنو تندر پلاس صفر ، رنو تندر پلاس کارکرده ، رنو تندر پلاس 95 ، رنو تندر پلاس مدل ، رنو تندر پلاس دست دوم ، رنو تندر پلاس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 18/2 هزارکیلومتر 162/7 میلیون 162,700,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 195 میلیون 195,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 175 میلیون 175,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 212 میلیون 212,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 38/2 هزارکیلومتر 149/7 میلیون 149,700,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 177/4 میلیون 177,400,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 139/2 میلیون 139,200,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 163/2 میلیون 163,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.