رنو تندر پلاس صفر ، رنو تندر پلاس کارکرده ، رنو تندر پلاس 95 ، رنو تندر پلاس مدل ، رنو تندر پلاس دست دوم ، رنو تندر پلاس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 120/4 میلیون 120,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 138/3 میلیون 138,300,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1396 108/1 میلیون 108,100,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 124/1 میلیون 124,100,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 153/4 میلیون 153,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 128 میلیون 128,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 159 میلیون 159,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 120/4 میلیون 120,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 147/2 میلیون 147,200,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1396 115 میلیون 115,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1396 139/9 میلیون 139,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.