رنو تندر پلاس صفر ، رنو تندر پلاس کارکرده ، رنو تندر پلاس 95 ، رنو تندر پلاس مدل ، رنو تندر پلاس دست دوم ، رنو تندر پلاس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 117/4 میلیون 117,400,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 149/9 میلیون 149,900,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 123/6 میلیون 123,600,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 148/8 میلیون 148,800,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1396 113/7 میلیون 113,700,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1396 136/8 میلیون 136,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.