رانا LX صفر ، رانا LX کارکرده ، رانا LX 95 ، رانا LX مدل ، رانا LX دست دوم ، رانا LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رانا LX

1396 70/5 میلیون 70,500,000 بیشتر

رانا LX

1393 55 میلیون 55,000,000 بیشتر

رانا LX

1393 54/5 میلیون 54,500,000 بیشتر

رانا LX

1392 52/5 میلیون 52,500,000 بیشتر

رانا LX

1393 56/4 میلیون 56,400,000 بیشتر

رانا LX

1398 83 میلیون 83,000,000 بیشتر

رانا LX

1394 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

رانا LX

1395 64/6 میلیون 64,600,000 بیشتر

رانا LX

1397 75/5 میلیون 75,500,000 بیشتر

رانا LX

1396 69/4 میلیون 69,400,000 بیشتر

رانا LX

1391 49/3 میلیون 49,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.