رانا LX صفر ، رانا LX کارکرده ، رانا LX 95 ، رانا LX مدل ، رانا LX دست دوم ، رانا LX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رانا LX

رانا،LX

1392 122 هزارکیلومتر 60/6 میلیون 60,600,000 جزئیات
رانا LX

رانا،LX

1398 18/2 هزارکیلومتر 90/2 میلیون 90,200,000 جزئیات
رانا LX

رانا،LX

1392 138/2 هزارکیلومتر 64/2 میلیون 64,200,000 جزئیات
رانا LX

رانا،LX

1393 118/2 هزارکیلومتر 67/6 میلیون 67,600,000 جزئیات
رانا LX

رانا،LX

1398 94/7 میلیون 94,700,000 جزئیات
رانا LX

رانا،LX

1394 98/2 هزارکیلومتر 71/2 میلیون 71,200,000 جزئیات
رانا LX

رانا،LX

1395 78/2 هزارکیلومتر 75/7 میلیون 75,700,000 جزئیات
رانا LX

رانا،LX

1397 38/2 هزارکیلومتر 85/7 میلیون 85,700,000 جزئیات
رانا LX

رانا،LX

1396 58/2 هزارکیلومتر 80/5 میلیون 80,500,000 جزئیات
رانا LX

رانا،LX

1391 158/2 هزارکیلومتر 61 میلیون 61,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو رانا LX