دنا پلاس صفر ، دنا پلاس کارکرده ، دنا پلاس مدل ، دنا پلاس دست دوم به روز ، دنا پلاس نو اقساطی قیمت خودرو دنا پلاس

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
دنا پلاس تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1396 40 هزارکیلومتر 146/5 میلیون 146,500,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1397 50 هزارکیلومتر 152 میلیون 152,000,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1396 35 هزارکیلومتر 146/5 میلیون 146,500,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1397 63 هزارکیلومتر 151 میلیون 151,000,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 1

دنا،پلاس ،تیپ 1

1397 38/2 هزارکیلومتر 143/3 میلیون 143,300,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 1

دنا،پلاس ،تیپ 1

1398 18/2 هزارکیلومتر 150/8 میلیون 150,800,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 1

دنا،پلاس ،تیپ 1

1398 159/5 میلیون 159,500,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1398 18/2 هزارکیلومتر 162/3 میلیون 162,300,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1396 58/2 هزارکیلومتر 146/5 میلیون 146,500,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1398 175 میلیون 175,000,000 جزئیات
دنا پلاس تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1397 38/2 هزارکیلومتر 154/2 میلیون 154,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا پلاس