دنا پلاس صفر ، دنا پلاس کارکرده ، دنا پلاس 95 ، دنا پلاس مدل ، دنا پلاس دست دوم ، دنا پلاس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا،پلاس

1397 135/3 میلیون 135,300,000 بیشتر

دنا،پلاس

1396 120/3 میلیون 120,300,000 بیشتر

دنا،پلاس

1396 130/6 میلیون 130,600,000 بیشتر

دنا،پلاس

1398 156 میلیون 156,000,000 بیشتر

دنا،پلاس

1397 141/9 میلیون 141,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.