دنا صفر ، دنا کارکرده ، دنا 95 ، دنا مدل ، دنا دست دوم ، دنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا،پلاس توربو

1397 148/5 میلیون 148,500,000 بیشتر

دنا،پلاس

1397 135/3 میلیون 135,300,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 79/6 میلیون 79,600,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 77/5 میلیون 77,500,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 103/5 میلیون 103,500,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 88/7 میلیون 88,700,000 بیشتر

دنا،پلاس توربو

1396 133/7 میلیون 133,700,000 بیشتر

دنا،پلاس

1396 120/3 میلیون 120,300,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 83/3 میلیون 83,300,000 بیشتر

دنا،پلاس توربو

1398 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

دنا،پلاس توربو

1396 142/3 میلیون 142,300,000 بیشتر

دنا،پلاس

1396 130/6 میلیون 130,600,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 83 میلیون 83,000,000 بیشتر

دنا،پلاس

1398 156 میلیون 156,000,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 116 میلیون 116,000,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 112 میلیون 112,000,000 بیشتر

دنا،پلاس توربو

1397 154/7 میلیون 154,700,000 بیشتر

دنا،پلاس

1397 141/9 میلیون 141,900,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 90/3 میلیون 90,300,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 100/8 میلیون 100,800,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 105/5 میلیون 105,500,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 97/1 میلیون 97,100,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 78/1 میلیون 78,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا