دنا صفر ، دنا کارکرده ، دنا 95 ، دنا مدل ، دنا دست دوم ، دنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا،پلاس توربو

1397 144 میلیون 144,000,000 جزئیات

دنا،پلاس

1397 132/1 میلیون 132,100,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 85/3 میلیون 85,300,000 جزئیات

دنا،پلاس

1397 143/5 میلیون 143,500,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1396 132/5 میلیون 132,500,000 جزئیات

دنا،پلاس

1396 123/5 میلیون 123,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 89/8 میلیون 89,800,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 88/3 میلیون 88,300,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 99 میلیون 99,000,000 جزئیات

دنا،پلاس

1397 125/6 میلیون 125,600,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 103 میلیون 103,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 106 میلیون 106,000,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1397 143/2 میلیون 143,200,000 جزئیات

دنا،پلاس

1397 129/6 میلیون 129,600,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 92/7 میلیون 92,700,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 86/5 میلیون 86,500,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1397 113/5 میلیون 113,500,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1398 165 میلیون 165,000,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1396 138/1 میلیون 138,100,000 جزئیات

دنا،پلاس

1396 128/7 میلیون 128,700,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 88/9 میلیون 88,900,000 جزئیات

دنا،پلاس

1398 153 میلیون 153,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 114 میلیون 114,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 106 میلیون 106,000,000 جزئیات

دنا،پلاس توربو

1397 150/1 میلیون 150,100,000 جزئیات

دنا،پلاس

1397 137/7 میلیون 137,700,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 93/6 میلیون 93,600,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 97/5 میلیون 97,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 105/4 میلیون 105,400,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 98/5 میلیون 98,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 84/5 میلیون 84,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا