دنا صفر ، دنا کارکرده ، دنا 95 ، دنا مدل ، دنا دست دوم ، دنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

دنا معمولی تیپ 2

1395 83/6 میلیون 83,600,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1396 139/1 میلیون 139,100,000 بیشتر

دنا پلاس

1396 123/1 میلیون 123,100,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1393 73/4 میلیون 73,400,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1397 153/5 میلیون 153,500,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1398 175 میلیون 175,000,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1396 144/9 میلیون 144,900,000 بیشتر

دنا پلاس

1396 128/3 میلیون 128,300,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1394 81/4 میلیون 81,400,000 بیشتر

دنا پلاس

1398 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1398 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1398 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1397 157/5 میلیون 157,500,000 بیشتر

دنا پلاس

1397 139/5 میلیون 139,500,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1395 88/5 میلیون 88,500,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1397 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 103/5 میلیون 103,500,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 95/2 میلیون 95,200,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1393 76/5 میلیون 76,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا