جک جی 5 صفر ، جک جی 5 کارکرده ، جک جی 5 95 ، جک جی 5 مدل ، جک جی 5 دست دوم ، جک جی 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1394 115 هزارکیلومتر 125 میلیون 125,000,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1396 20 هزارکیلومتر 132 میلیون 132,000,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1396 58/2 هزارکیلومتر 132/1 میلیون 132,100,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1392 138/2 هزارکیلومتر 98/8 میلیون 98,800,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1393 118/2 هزارکیلومتر 106/2 میلیون 106,200,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1394 98/2 هزارکیلومتر 114/2 میلیون 114,200,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1395 78/2 هزارکیلومتر 122/8 میلیون 122,800,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1395 78/2 هزارکیلومتر 139/6 میلیون 139,600,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1394 98/2 هزارکیلومتر 129/8 میلیون 129,800,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1393 118/2 هزارکیلومتر 122 میلیون 122,000,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1396 58/2 هزارکیلومتر 150/1 میلیون 150,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک جی 5