جک جی 5 صفر ، جک جی 5 کارکرده ، جک جی 5 95 ، جک جی 5 مدل ، جک جی 5 دست دوم ، جک جی 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1396 20 هزارکیلومتر 132 میلیون 132,000,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1396 58/2 هزارکیلومتر 130/3 میلیون 130,300,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1392 138/2 هزارکیلومتر 97/5 میلیون 97,500,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1393 118/2 هزارکیلومتر 104/8 میلیون 104,800,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1394 98/2 هزارکیلومتر 112/7 میلیون 112,700,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1395 78/2 هزارکیلومتر 121/2 میلیون 121,200,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1395 78/2 هزارکیلومتر 137/7 میلیون 137,700,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1394 98/2 هزارکیلومتر 128/1 میلیون 128,100,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1393 118/2 هزارکیلومتر 120/4 میلیون 120,400,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1396 58/2 هزارکیلومتر 148/1 میلیون 148,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک جی 5