جک جی 5 صفر ، جک جی 5 کارکرده ، جک جی 5 95 ، جک جی 5 مدل ، جک جی 5 دست دوم ، جک جی 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

جک،جی 5،1500

1396 130/6 میلیون 130,600,000 بیشتر

جک،جی 5،1500

1392 98/8 میلیون 98,800,000 بیشتر

جک،جی 5،1500

1393 106/2 میلیون 106,200,000 بیشتر

جک،جی 5،1500

1394 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

جک،جی 5،1500

1395 121/5 میلیون 121,500,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1397 153/6 میلیون 153,600,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1395 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1394 120/9 میلیون 120,900,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1393 113/6 میلیون 113,600,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1392 105/6 میلیون 105,600,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1396 139/7 میلیون 139,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک جی 5