جک جی 5 صفر ، جک جی 5 کارکرده ، جک جی 5 95 ، جک جی 5 مدل ، جک جی 5 دست دوم ، جک جی 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

جک جی 5 1800

1395 131/5 میلیون 131,500,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1393 112/4 میلیون 112,400,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1396 138/2 میلیون 138,200,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1392 104/5 میلیون 104,500,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1393 112/4 میلیون 112,400,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1394 119/6 میلیون 119,600,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1395 128/6 میلیون 128,600,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1397 161/9 میلیون 161,900,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1395 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1394 127/4 میلیون 127,400,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1393 119/8 میلیون 119,800,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1392 111/4 میلیون 111,400,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1396 147/3 میلیون 147,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.