بسترن B50F صفر ، بسترن B50F کارکرده ، بسترن B50F مدل ، بسترن B50F دست دوم به روز ، بسترن B50F نو اقساطی قیمت خودرو بسترن B50F

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1396 58/2 هزارکیلومتر 200/1 میلیون 200,100,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 98/2 هزارکیلومتر 180/6 میلیون 180,600,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1395 78/2 هزارکیلومتر 190/1 میلیون 190,100,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1393 118/2 هزارکیلومتر 171/5 میلیون 171,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50F