بسترن B50F صفر ، بسترن B50F کارکرده ، بسترن B50F 95 ، بسترن B50F مدل ، بسترن B50F دست دوم ، بسترن B50F نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B50F

1396 164/8 میلیون 164,800,000 جزئیات

بسترن،B50F

1394 146 میلیون 146,000,000 جزئیات

بسترن،B50F

1394 131/7 میلیون 131,700,000 جزئیات

بسترن،B50F

1394 146/3 میلیون 146,300,000 جزئیات

بسترن،B50F

1395 161 میلیون 161,000,000 جزئیات

بسترن،B50F

1395 158/7 میلیون 158,700,000 جزئیات

بسترن،B50F

1396 169/1 میلیون 169,100,000 جزئیات

بسترن،B50F

1394 149/4 میلیون 149,400,000 جزئیات

بسترن،B50F

1395 158/9 میلیون 158,900,000 جزئیات

بسترن،B50F

1393 140/4 میلیون 140,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50F