بسترن B50F صفر ، بسترن B50F کارکرده ، بسترن B50F 95 ، بسترن B50F مدل ، بسترن B50F دست دوم ، بسترن B50F نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B50F

1396 201/6 میلیون 201,600,000 جزئیات

بسترن،B50F

1394 178/1 میلیون 178,100,000 جزئیات

بسترن،B50F

1395 189/5 میلیون 189,500,000 جزئیات

بسترن،B50F

1393 167/5 میلیون 167,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50F