قیمت بسترن B50F صفر ، قیمت بسترن B50F کارکرده ، قیمت بسترن B50F 95 ، قیمت بسترن B50F مدل ، قیمت بسترن B50F دست دوم ، قیمت بسترن B50F نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بسترن B50F

1395 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1395 163/1 میلیون 163,100,000 بیشتر

بسترن B50F

1395 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1396 202/8 میلیون 202,800,000 بیشتر

بسترن B50F

1394 175/4 میلیون 175,400,000 بیشتر

بسترن B50F

1395 188/5 میلیون 188,500,000 بیشتر

بسترن B50F

1393 164/7 میلیون 164,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.