بسترن B50F صفر ، بسترن B50F کارکرده ، بسترن B50F 95 ، بسترن B50F مدل ، بسترن B50F دست دوم ، بسترن B50F نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B50F

1396 171/4 میلیون 171,400,000 بیشتر

بسترن،B50F

1394 151/8 میلیون 151,800,000 بیشتر

بسترن،B50F

1395 163/2 میلیون 163,200,000 بیشتر

بسترن،B50F

1396 175/1 میلیون 175,100,000 بیشتر

بسترن،B50F

1394 151/5 میلیون 151,500,000 بیشتر

بسترن،B50F

1395 162/9 میلیون 162,900,000 بیشتر

بسترن،B50F

1393 142/4 میلیون 142,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50F