بسترن B50F صفر ، بسترن B50F کارکرده ، بسترن B50F 95 ، بسترن B50F مدل ، بسترن B50F دست دوم ، بسترن B50F نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B50F

1394 119/5 میلیون 119,500,000 بیشتر

بسترن،B50F

1394 106 میلیون 106,000,000 بیشتر

بسترن،B50F

1396 176/7 میلیون 176,700,000 بیشتر

بسترن،B50F

1394 152/9 میلیون 152,900,000 بیشتر

بسترن،B50F

1395 164/4 میلیون 164,400,000 بیشتر

بسترن،B50F

1393 143/7 میلیون 143,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50F