بسترن B30 صفر ، بسترن B30 کارکرده ، بسترن B30 مدل ، بسترن B30 دست دوم به روز ، بسترن B30 نو اقساطی قیمت خودرو بسترن B30

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
بسترن B30

بسترن،B30

1397 25 هزارکیلومتر 194 میلیون 194,000,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1398 18/2 هزارکیلومتر 199/6 میلیون 199,600,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1398 226 میلیون 226,000,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1397 38/2 هزارکیلومتر 192/5 میلیون 192,500,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1396 58/2 هزارکیلومتر 181/9 میلیون 181,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B30