بسترن B30 صفر ، بسترن B30 کارکرده ، بسترن B30 95 ، بسترن B30 مدل ، بسترن B30 دست دوم ، بسترن B30 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B30

1397 146/6 میلیون 146,600,000 جزئیات

بسترن،B30

1397 152 میلیون 152,000,000 جزئیات

بسترن،B30

1396 142 میلیون 142,000,000 جزئیات

بسترن،B30

1396 137/8 میلیون 137,800,000 جزئیات

بسترن،B30

1398 168 میلیون 168,000,000 جزئیات

بسترن،B30

1397 151/2 میلیون 151,200,000 جزئیات

بسترن،B30

1396 142/1 میلیون 142,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B30