بسترن B30 صفر ، بسترن B30 کارکرده ، بسترن B30 95 ، بسترن B30 مدل ، بسترن B30 دست دوم ، بسترن B30 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B30

1398 212 میلیون 212,000,000 جزئیات

بسترن،B30

1397 185/8 میلیون 185,800,000 جزئیات

بسترن،B30

1396 174/6 میلیون 174,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B30