بسترن B30 صفر ، بسترن B30 کارکرده ، بسترن B30 95 ، بسترن B30 مدل ، بسترن B30 دست دوم ، بسترن B30 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B30

1397 159/6 میلیون 159,600,000 بیشتر

بسترن،B30

1397 164 میلیون 164,000,000 بیشتر

بسترن،B30

1396 149/3 میلیون 149,300,000 بیشتر

بسترن،B30

1397 164/1 میلیون 164,100,000 بیشتر

بسترن،B30

1398 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

بسترن،B30

1397 162/8 میلیون 162,800,000 بیشتر

بسترن،B30

1396 148/1 میلیون 148,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B30