ام وی ام 530 صفر ، ام وی ام 530 کارکرده ، ام وی ام 530 مدل ، ام وی ام 530 دست دوم به روز ، ام وی ام 530 نو اقساطی قیمت خودرو ام وی ام 530

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1391 115 هزارکیلومتر 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1393 118/2 هزارکیلومتر 73/1 میلیون 73,100,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1394 98/2 هزارکیلومتر 77/4 میلیون 77,400,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1389 198/2 هزارکیلومتر 58/3 میلیون 58,300,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1395 78/2 هزارکیلومتر 82/3 میلیون 82,300,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1390 178/2 هزارکیلومتر 61/4 میلیون 61,400,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1391 158/2 هزارکیلومتر 64/6 میلیون 64,600,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1392 138/2 هزارکیلومتر 68/7 میلیون 68,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام 530