کیا کارنیوال صفر ، کیا کارنیوال کارکرده ، کیا کارنیوال 95 ، کیا کارنیوال مدل ، کیا کارنیوال دست دوم ، کیا کارنیوال نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،کارنیوال

2010 275/9 میلیون 275,900,000 جزئیات

کیا،کارنیوال

2008 240/8 میلیون 240,800,000 جزئیات

کیا،کارنیوال

2009 261/8 میلیون 261,800,000 جزئیات

کیا،کارنیوال

2010 284/5 میلیون 284,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.