کیا کارنیوال صفر ، کیا کارنیوال کارکرده ، کیا کارنیوال مدل ، کیا کارنیوال دست دوم به روز ، کیا کارنیوال نو اقساطی قیمت خودرو کیا کارنیوال

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2008 182 هزارکیلومتر 276 میلیون 276,000,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2008 182 هزارکیلومتر 303/4 میلیون 303,400,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2009 167 هزارکیلومتر 329/8 میلیون 329,800,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2010 152 هزارکیلومتر 358/5 میلیون 358,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.