کیا کادنزا صفر ، کیا کادنزا کارکرده ، کیا کادنزا 95 ، کیا کادنزا مدل ، کیا کادنزا دست دوم ، کیا کادنزا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،کادنزا

2014 587/4 میلیون 587,400,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2011 452/4 میلیون 452,400,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2012 492/7 میلیون 492,700,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2012 502/7 میلیون 502,700,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2013 543/6 میلیون 543,600,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2014 605/6 میلیون 605,600,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2014 620/6 میلیون 620,600,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2011 442/4 میلیون 442,400,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2013 558/6 میلیون 558,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.