کیا کادنزا صفر ، کیا کادنزا کارکرده ، کیا کادنزا مدل ، کیا کادنزا دست دوم به روز ، کیا کادنزا نو اقساطی قیمت خودرو کیا کادنزا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2011 137 هزارکیلومتر 513/2 میلیون 513,200,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 122 هزارکیلومتر 560/2 میلیون 560,200,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 122 هزارکیلومتر 570/2 میلیون 570,200,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2013 107 هزارکیلومتر 618/6 میلیون 618,600,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2014 92 هزارکیلومتر 689 میلیون 689,000,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2014 92 هزارکیلومتر 704 میلیون 704,000,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2011 137 هزارکیلومتر 503/2 میلیون 503,200,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2013 107 هزارکیلومتر 633/6 میلیون 633,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.