کیا کادنزا صفر ، کیا کادنزا کارکرده ، کیا کادنزا 95 ، کیا کادنزا مدل ، کیا کادنزا دست دوم ، کیا کادنزا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا کادنزا

2011 514 میلیون 514,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2012 543/6 میلیون 543,600,000 بیشتر

کیا کادنزا

2012 558/6 میلیون 558,600,000 بیشتر

کیا کادنزا

2013 592/2 میلیون 592,200,000 بیشتر

کیا کادنزا

2013 607/2 میلیون 607,200,000 بیشتر

کیا کادنزا

2014 645 میلیون 645,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2014 660 میلیون 660,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2011 499 میلیون 499,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2013 607/2 میلیون 607,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.