کیا کادنزا صفر ، کیا کادنزا کارکرده ، کیا کادنزا 95 ، کیا کادنزا مدل ، کیا کادنزا دست دوم ، کیا کادنزا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،کادنزا

2011 425/8 میلیون 425,800,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2012 463/1 میلیون 463,100,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2012 473/1 میلیون 473,100,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2013 510/7 میلیون 510,700,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2014 569/1 میلیون 569,100,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2014 584/1 میلیون 584,100,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2011 415/8 میلیون 415,800,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2013 525/7 میلیون 525,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.