کیا کادنزا صفر ، کیا کادنزا کارکرده ، کیا کادنزا 95 ، کیا کادنزا مدل ، کیا کادنزا دست دوم ، کیا کادنزا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،کادنزا

2011 468/9 میلیون 468,900,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2012 511 میلیون 511,000,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2012 521 میلیون 521,000,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2013 563/9 میلیون 563,900,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2014 628/2 میلیون 628,200,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2014 643/2 میلیون 643,200,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2011 458/9 میلیون 458,900,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2013 578/9 میلیون 578,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.