کیا پیکانتو صفر ، کیا پیکانتو کارکرده ، کیا پیکانتو مدل ، کیا پیکانتو دست دوم به روز ، کیا پیکانتو نو اقساطی قیمت خودرو کیا پیکانتو

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2013 107 هزارکیلومتر 179/1 میلیون 179,100,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2012 122 هزارکیلومتر 163/4 میلیون 163,400,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2012 122 هزارکیلومتر 168/4 میلیون 168,400,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2017 47 هزارکیلومتر 251/9 میلیون 251,900,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2016 62 هزارکیلومتر 231/9 میلیون 231,900,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2016 62 هزارکیلومتر 236/9 میلیون 236,900,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2015 77 هزارکیلومتر 207/2 میلیون 207,200,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2015 77 هزارکیلومتر 202/2 میلیون 202,200,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2014 92 هزارکیلومتر 190/6 میلیون 190,600,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2013 107 هزارکیلومتر 174/1 میلیون 174,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.