کیا پیکانتو صفر ، کیا پیکانتو کارکرده ، کیا پیکانتو 95 ، کیا پیکانتو مدل ، کیا پیکانتو دست دوم ، کیا پیکانتو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،پیکانتو

2013 133/3 میلیون 133,300,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2012 117/6 میلیون 117,600,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2012 122/6 میلیون 122,600,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2017 229 میلیون 229,000,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2016 193/3 میلیون 193,300,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2016 198/3 میلیون 198,300,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2015 157/5 میلیون 157,500,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2015 152/5 میلیون 152,500,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2014 144/9 میلیون 144,900,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2013 128/3 میلیون 128,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.