کیا سول صفر ، کیا سول کارکرده ، کیا سول مدل ، کیا سول دست دوم به روز ، کیا سول نو اقساطی قیمت خودرو کیا سول

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا سول

کیا،سول

2013 107 هزارکیلومتر 301/2 میلیون 301,200,000 جزئیات
کیا سول

کیا،سول

2012 122 هزارکیلومتر 274/1 میلیون 274,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.