کیا سول صفر ، کیا سول کارکرده ، کیا سول 95 ، کیا سول مدل ، کیا سول دست دوم ، کیا سول نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سول

2013 325/6 میلیون 325,600,000 بیشتر

کیا،سول

2012 299/6 میلیون 299,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.