کیا سراتو 2000 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 2000 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 2000 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 2000 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 2000 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 2000 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1394 193 میلیون 193,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 273/1 میلیون 273,100,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 235/6 میلیون 235,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 286 میلیون 286,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 240/3 میلیون 240,300,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1393 184/9 میلیون 184,900,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1394 194/6 میلیون 194,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1395 204/8 میلیون 204,800,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1396 221/5 میلیون 221,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1397 255/6 میلیون 255,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.