Loading

کیا سراتو 2000 مونتاژ ، کیا سراتو 2000 مونتاژ صفر و کارکرده ، کیا سراتو 2000 مونتاژ مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو کیا سراتو 2000 مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1397 30 هزارکیلومتر 365 میلیون 365,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 21 هزارکیلومتر 390/3 میلیون 390,300,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 41 هزارکیلومتر 319/7 میلیون 319,700,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 429 میلیون 429,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 61 هزارکیلومتر 326/8 میلیون 326,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1393 121 هزارکیلومتر 252/2 میلیون 252,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1394 101 هزارکیلومتر 265/5 میلیون 265,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1395 81 هزارکیلومتر 279/5 میلیون 279,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1396 61 هزارکیلومتر 297/3 میلیون 297,300,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1397 41 هزارکیلومتر 355/2 میلیون 355,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس