کیا سراتو 2000 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 2000 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 2000 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 2000 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 2000 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 2000 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1398 313 میلیون 313,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1393 199/9 میلیون 199,900,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 261 میلیون 261,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1396 250/9 میلیون 250,900,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1394 206/7 میلیون 206,700,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1397 266/8 میلیون 266,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1398 313 میلیون 313,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 264/8 میلیون 264,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1393 208/3 میلیون 208,300,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1394 219/2 میلیون 219,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1395 233/2 میلیون 233,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1396 248/1 میلیون 248,100,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1397 284/8 میلیون 284,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.