کیا سراتو 2000 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 2000 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 2000 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 2000 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 2000 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 2000 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1395 212 میلیون 212,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 202/5 میلیون 202,500,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 250/4 میلیون 250,400,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 295 میلیون 295,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 249/6 میلیون 249,600,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1393 195/5 میلیون 195,500,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1394 205/8 میلیون 205,800,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1395 218/9 میلیون 218,900,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1396 232/9 میلیون 232,900,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1397 268/4 میلیون 268,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.