کیا سراتو 2000 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 2000 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 2000 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 2000 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 2000 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 2000 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1397 273/2 میلیون 273,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1398 330 میلیون 330,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 270/7 میلیون 270,700,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1393 212/8 میلیون 212,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1394 224/1 میلیون 224,100,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1395 238/5 میلیون 238,500,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1396 253/8 میلیون 253,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1397 291/1 میلیون 291,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.