کیا سراتو 2000 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 2000 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 2000 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 2000 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 2000 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 2000 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 271/2 میلیون 271,200,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 233/8 میلیون 233,800,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 293 میلیون 293,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 238/6 میلیون 238,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1393 183/5 میلیون 183,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1394 193/1 میلیون 193,100,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1395 203/3 میلیون 203,300,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1396 219/8 میلیون 219,800,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1397 253/8 میلیون 253,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.