کیا سراتو 2000 صفر ، کیا سراتو 2000 کارکرده ، کیا سراتو 2000 95 ، کیا سراتو 2000 مدل ، کیا سراتو 2000 دست دوم ، کیا سراتو 2000 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 2000

2016 366/5 میلیون 366,500,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2012 237 میلیون 237,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2013 260 میلیون 260,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2016 384 میلیون 384,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2011 214/4 میلیون 214,400,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2013 253/4 میلیون 253,400,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2014 329/7 میلیون 329,700,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2015 354/6 میلیون 354,600,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2016 381/3 میلیون 381,300,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2016 366/3 میلیون 366,300,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2017 421 میلیون 421,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2017 411 میلیون 411,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2018 465 میلیون 465,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2018 490 میلیون 490,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2017 441 میلیون 441,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2016 356/3 میلیون 356,300,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2008 136/6 میلیون 136,600,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2009 148/5 میلیون 148,500,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2010 197/3 میلیون 197,300,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2012 233/1 میلیون 233,100,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2008 116/6 میلیون 116,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.