کیا سراتو 2000 صفر ، کیا سراتو 2000 کارکرده ، کیا سراتو 2000 مدل ، کیا سراتو 2000 دست دوم به روز ، کیا سراتو 2000 نو اقساطی قیمت خودرو کیا سراتو 2000

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2010 140 هزارکیلومتر 236 میلیون 236,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2015 39 هزارکیلومتر 414 میلیون 414,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 1 515 میلیون 515,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2010 120 هزارکیلومتر 240 میلیون 240,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2011 137 هزارکیلومتر 263/2 میلیون 263,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2013 107 هزارکیلومتر 297/9 میلیون 297,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2014 92 هزارکیلومتر 388/9 میلیون 388,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2015 77 هزارکیلومتر 418/2 میلیون 418,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2016 62 هزارکیلومتر 454/6 میلیون 454,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2016 62 هزارکیلومتر 447/8 میلیون 447,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 47 هزارکیلومتر 492 میلیون 492,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 47 هزارکیلومتر 467/4 میلیون 467,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2018 32 هزارکیلومتر 585 میلیون 585,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2018 610 میلیون 610,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 47 هزارکیلومتر 499/5 میلیون 499,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2016 62 هزارکیلومتر 425/4 میلیون 425,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2008 182 هزارکیلومتر 181/8 میلیون 181,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2009 167 هزارکیلومتر 195/5 میلیون 195,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2010 152 هزارکیلومتر 247/4 میلیون 247,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2012 122 هزارکیلومتر 280 میلیون 280,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2008 182 هزارکیلومتر 161/8 میلیون 161,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.