کیا سراتو 2000 صفر ، کیا سراتو 2000 کارکرده ، کیا سراتو 2000 95 ، کیا سراتو 2000 مدل ، کیا سراتو 2000 دست دوم ، کیا سراتو 2000 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 2000

2016 282 میلیون 282,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2010 169 میلیون 169,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2014 308/5 میلیون 308,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2011 202/7 میلیون 202,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2013 236/9 میلیون 236,900,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2014 308/5 میلیون 308,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2015 331/7 میلیون 331,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2016 356/7 میلیون 356,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2016 341/7 میلیون 341,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2017 389/5 میلیون 389,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2017 379/5 میلیون 379,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2018 425 میلیون 425,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2018 450 میلیون 450,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2017 409/5 میلیون 409,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2016 331/7 میلیون 331,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2008 127/5 میلیون 127,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2009 138/5 میلیون 138,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2010 186/5 میلیون 186,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2012 220/3 میلیون 220,300,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2008 107/5 میلیون 107,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.