کیا سراتو 2000 صفر ، کیا سراتو 2000 کارکرده ، کیا سراتو 2000 95 ، کیا سراتو 2000 مدل ، کیا سراتو 2000 دست دوم ، کیا سراتو 2000 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2014 109 هزارکیلومتر 361/5 میلیون 361,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2018 1/5 هزارکیلومتر 549 میلیون 549,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2011 136/2 هزارکیلومتر 267/8 میلیون 267,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2013 106/2 هزارکیلومتر 296/7 میلیون 296,700,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2014 91/2 هزارکیلومتر 368/9 میلیون 368,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2015 76/2 هزارکیلومتر 384/2 میلیون 384,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2016 61/2 هزارکیلومتر 434/2 میلیون 434,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2016 61/2 هزارکیلومتر 419/2 میلیون 419,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 46/2 هزارکیلومتر 455/6 میلیون 455,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 46/2 هزارکیلومتر 445/6 میلیون 445,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2018 31/2 هزارکیلومتر 525 میلیون 525,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2018 565 میلیون 565,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 46/2 هزارکیلومتر 475/6 میلیون 475,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2016 61/2 هزارکیلومتر 409/2 میلیون 409,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2008 181/2 هزارکیلومتر 188/3 میلیون 188,300,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2009 166/2 هزارکیلومتر 198/2 میلیون 198,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2010 151/2 هزارکیلومتر 238/3 میلیون 238,300,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2012 121/2 هزارکیلومتر 284/9 میلیون 284,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2008 181/2 هزارکیلومتر 168/3 میلیون 168,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.