کیا سراتو 2000 صفر ، کیا سراتو 2000 کارکرده ، کیا سراتو 2000 95 ، کیا سراتو 2000 مدل ، کیا سراتو 2000 دست دوم ، کیا سراتو 2000 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 2000

2015 354/7 میلیون 354,700,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2013 263 میلیون 263,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 149 میلیون 149,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 231 میلیون 231,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2013 272/9 میلیون 272,900,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2014 351 میلیون 351,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2015 377/4 میلیون 377,400,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 405/8 میلیون 405,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 390/8 میلیون 390,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 448 میلیون 448,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 438 میلیون 438,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 495 میلیون 495,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 520 میلیون 520,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 468 میلیون 468,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 380/8 میلیون 380,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 149/5 میلیون 149,500,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 162/5 میلیون 162,500,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2010 212/5 میلیون 212,500,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 251/1 میلیون 251,100,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 129/5 میلیون 129,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.