جستجوی قیمت خودرو

قیمت کیا سراتو 2000 صفر ، قیمت کیا سراتو 2000 کارکرده ، قیمت کیا سراتو 2000 95 ، قیمت کیا سراتو 2000 مدل ، قیمت کیا سراتو 2000 دست دوم ، قیمت کیا سراتو 2000 نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 2000

2017 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 370 میلیون 370,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 390 میلیون 390,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 310 میلیون 310,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 93 میلیون 93,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 105 میلیون 105,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 118 میلیون 118,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2010 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2010 153 میلیون 153,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 165 میلیون 165,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 185 میلیون 185,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2013 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2013 205 میلیون 205,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2014 255 میلیون 255,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2014 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2015 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2015 285 میلیون 285,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 330 میلیون 330,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 330 میلیون 330,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 370 میلیون 370,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد