کیا سراتو 2000 صفر ، کیا سراتو 2000 کارکرده ، کیا سراتو 2000 95 ، کیا سراتو 2000 مدل ، کیا سراتو 2000 دست دوم ، کیا سراتو 2000 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 2000

2016 398/6 میلیون 398,600,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 377/3 میلیون 377,300,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 222 میلیون 222,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 240/3 میلیون 240,300,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2013 283/9 میلیون 283,900,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2014 359/3 میلیون 359,300,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2015 386/3 میلیون 386,300,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 415/3 میلیون 415,300,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 401/4 میلیون 401,400,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 458/3 میلیون 458,300,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 449 میلیون 449,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 506/6 میلیون 506,600,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 530 میلیون 530,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 477 میلیون 477,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 392/2 میلیون 392,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 159 میلیون 159,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 172/7 میلیون 172,700,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2010 221/1 میلیون 221,100,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 261/2 میلیون 261,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 139/3 میلیون 139,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.