کیا سراتو 2000 صفر ، کیا سراتو 2000 کارکرده ، کیا سراتو 2000 95 ، کیا سراتو 2000 مدل ، کیا سراتو 2000 دست دوم ، کیا سراتو 2000 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 2000

2017 406 میلیون 406,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2011 208/4 میلیون 208,400,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2013 243/6 میلیون 243,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2014 315/7 میلیون 315,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2015 339/5 میلیون 339,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2016 365/1 میلیون 365,100,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2016 350/1 میلیون 350,100,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2017 398/6 میلیون 398,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2017 388/6 میلیون 388,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2018 435 میلیون 435,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2018 460 میلیون 460,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2017 418/6 میلیون 418,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2016 340/1 میلیون 340,100,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2008 131/9 میلیون 131,900,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2009 143/4 میلیون 143,400,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2010 191/8 میلیون 191,800,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2012 226/6 میلیون 226,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2008 111/9 میلیون 111,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.