کیا سراتو 1600 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 1600 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 1600 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 1600 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 1600 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 1600 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 161/6 میلیون 161,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 205/6 میلیون 205,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 215/6 میلیون 215,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1396 189/7 میلیون 189,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1393 155/9 میلیون 155,900,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 162/4 میلیون 162,400,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1395 170/1 میلیون 170,100,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1396 180/9 میلیون 180,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.