کیا سراتو 1600 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 1600 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 1600 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 1600 مونتاژ دست دوم به روز ، کیا سراتو 1600 مونتاژ نو اقساطی قیمت خودرو کیا سراتو 1600 مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 20 هزارکیلومتر 213 میلیون 213,000,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 38 هزارکیلومتر 277/9 میلیون 277,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 38 هزارکیلومتر 298/8 میلیون 298,800,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1396 58 هزارکیلومتر 268/9 میلیون 268,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1393 118 هزارکیلومتر 221/6 میلیون 221,600,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 98 هزارکیلومتر 233/3 میلیون 233,300,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1395 78 هزارکیلومتر 245/5 میلیون 245,500,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1396 58 هزارکیلومتر 258/5 میلیون 258,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.