کیا سراتو 1600 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 1600 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 1600 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 1600 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 1600 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 1600 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1393 174/4 میلیون 174,400,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1394 180/4 میلیون 180,400,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ

1395 208 میلیون 208,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1397 232/8 میلیون 232,800,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1398 0 میلیون 0 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 244/8 میلیون 244,800,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1396 227/6 میلیون 227,600,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1393 181/7 میلیون 181,700,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1394 191/3 میلیون 191,300,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1395 203/5 میلیون 203,500,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1396 216/5 میلیون 216,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.