کیا سراتو 1600 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 1600 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 1600 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 1600 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 1600 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 1600 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1397 227/3 میلیون 227,300,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1398 0 میلیون 0 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 239/3 میلیون 239,300,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1396 222/6 میلیون 222,600,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1393 177/4 میلیون 177,400,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1394 186/8 میلیون 186,800,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1395 198/7 میلیون 198,700,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1396 211/4 میلیون 211,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.