کیا سراتو 1600 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 1600 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 1600 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 1600 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 1600 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 1600 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 217/3 میلیون 217,300,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1398 0 میلیون 0 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 229/3 میلیون 229,300,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1396 213/3 میلیون 213,300,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1393 169/6 میلیون 169,600,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 178/6 میلیون 178,600,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1395 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1396 202/1 میلیون 202,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.