کیا سراتو 1600 مونتاژ صفر ، کیا سراتو 1600 مونتاژ کارکرده ، کیا سراتو 1600 مونتاژ 95 ، کیا سراتو 1600 مونتاژ مدل ، کیا سراتو 1600 مونتاژ دست دوم ، کیا سراتو 1600 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 216/4 میلیون 216,400,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1398 0 میلیون 0 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 228/4 میلیون 228,400,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1396 212/4 میلیون 212,400,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1393 168/9 میلیون 168,900,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 177/8 میلیون 177,800,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1395 189/2 میلیون 189,200,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1396 201/2 میلیون 201,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.