کیا سراتو 1600 صفر ، کیا سراتو 1600 کارکرده ، کیا سراتو 1600 95 ، کیا سراتو 1600 مدل ، کیا سراتو 1600 دست دوم ، کیا سراتو 1600 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 1600

2013 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600

2013 228/4 میلیون 228,400,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600

2014 304/7 میلیون 304,700,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600

2012 208/1 میلیون 208,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.