کیا سراتو کوپه صفر ، کیا سراتو کوپه کارکرده ، کیا سراتو کوپه 95 ، کیا سراتو کوپه مدل ، کیا سراتو کوپه دست دوم ، کیا سراتو کوپه نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو کوپه 2000

2012 212/3 میلیون 212,300,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 1600

2012 192/3 میلیون 192,300,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2013 222 میلیون 222,000,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 1600

2013 202 میلیون 202,000,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2014 304/8 میلیون 304,800,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2015 353/3 میلیون 353,300,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2016 400/1 میلیون 400,100,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2016 387/9 میلیون 387,900,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2016 375/6 میلیون 375,600,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2017 437 میلیون 437,000,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2010 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2011 194/6 میلیون 194,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.