کیا سراتو کوپه صفر ، کیا سراتو کوپه کارکرده ، کیا سراتو کوپه 95 ، کیا سراتو کوپه مدل ، کیا سراتو کوپه دست دوم ، کیا سراتو کوپه نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 226/6 میلیون 226,600,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،1600

2012 196/6 میلیون 196,600,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2013 243/6 میلیون 243,600,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،1600

2013 213/6 میلیون 213,600,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2014 315/7 میلیون 315,700,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2015 339/5 میلیون 339,500,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 365/1 میلیون 365,100,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 350/1 میلیون 350,100,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 340/1 میلیون 340,100,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2017 448/6 میلیون 448,600,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2010 191/8 میلیون 191,800,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2011 208/4 میلیون 208,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.