کیا سراتو کوپه صفر ، کیا سراتو کوپه کارکرده ، کیا سراتو کوپه مدل ، کیا سراتو کوپه دست دوم به روز ، کیا سراتو کوپه نو اقساطی قیمت خودرو کیا سراتو کوپه

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 122 هزارکیلومتر 307/6 میلیون 307,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600

کیا،سراتو کوپه،1600

2012 122 هزارکیلومتر 264/6 میلیون 264,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2013 107 هزارکیلومتر 327/2 میلیون 327,200,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600

کیا،سراتو کوپه،1600

2013 107 هزارکیلومتر 281/5 میلیون 281,500,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2014 92 هزارکیلومتر 399/1 میلیون 399,100,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2015 77 هزارکیلومتر 429/1 میلیون 429,100,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 62 هزارکیلومتر 461/4 میلیون 461,400,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 62 هزارکیلومتر 447/6 میلیون 447,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2010 152 هزارکیلومتر 274/7 میلیون 274,700,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2011 137 هزارکیلومتر 289/1 میلیون 289,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.