کیا سراتو کوپه صفر ، کیا سراتو کوپه کارکرده ، کیا سراتو کوپه 95 ، کیا سراتو کوپه مدل ، کیا سراتو کوپه دست دوم ، کیا سراتو کوپه نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو کوپه 2000

2012 251/8 میلیون 251,800,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2012 242/8 میلیون 242,800,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 1600

2012 218/2 میلیون 218,200,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2012 251/1 میلیون 251,100,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 1600

2012 226/1 میلیون 226,100,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2013 272/9 میلیون 272,900,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 1600

2013 247/9 میلیون 247,900,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2014 351 میلیون 351,000,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2015 377/4 میلیون 377,400,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2016 405/8 میلیون 405,800,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2016 390/8 میلیون 390,800,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2016 380/8 میلیون 380,800,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2017 498 میلیون 498,000,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2010 212/5 میلیون 212,500,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2011 231 میلیون 231,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.