Loading

کیا سراتو کوپه ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ، ،

قیمت خودرو کیا سراتو کوپه

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 123 هزارکیلومتر 320/2 میلیون 320,200,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600

کیا،سراتو کوپه،1600

2012 123 هزارکیلومتر 275/5 میلیون 275,500,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2013 108 هزارکیلومتر 340/6 میلیون 340,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600

کیا،سراتو کوپه،1600

2013 108 هزارکیلومتر 293/1 میلیون 293,100,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2014 93 هزارکیلومتر 415/4 میلیون 415,400,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2015 78 هزارکیلومتر 446/7 میلیون 446,700,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 63 هزارکیلومتر 480/3 میلیون 480,300,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 63 هزارکیلومتر 465/9 میلیون 465,900,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2010 153 هزارکیلومتر 285/9 میلیون 285,900,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2011 138 هزارکیلومتر 301 میلیون 301,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس