کیا سراتو کوپه صفر ، کیا سراتو کوپه کارکرده ، کیا سراتو کوپه مدل ، کیا سراتو کوپه دست دوم به روز ، کیا سراتو کوپه نو اقساطی قیمت خودرو کیا سراتو کوپه

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 122 هزارکیلومتر 317/7 میلیون 317,700,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600

کیا،سراتو کوپه،1600

2012 122 هزارکیلومتر 273/3 میلیون 273,300,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2013 107 هزارکیلومتر 337/9 میلیون 337,900,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600

کیا،سراتو کوپه،1600

2013 107 هزارکیلومتر 290/8 میلیون 290,800,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2014 92 هزارکیلومتر 412/1 میلیون 412,100,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2015 77 هزارکیلومتر 443/2 میلیون 443,200,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 62 هزارکیلومتر 476/5 میلیون 476,500,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 62 هزارکیلومتر 462/2 میلیون 462,200,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2010 152 هزارکیلومتر 283/7 میلیون 283,700,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2011 137 هزارکیلومتر 298/6 میلیون 298,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.