کیا سراتو کوپه صفر ، کیا سراتو کوپه کارکرده ، کیا سراتو کوپه 95 ، کیا سراتو کوپه مدل ، کیا سراتو کوپه دست دوم ، کیا سراتو کوپه نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 233/1 میلیون 233,100,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،1600

2012 208/1 میلیون 208,100,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2013 253/4 میلیون 253,400,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،1600

2013 228/4 میلیون 228,400,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2014 329/7 میلیون 329,700,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2015 354/6 میلیون 354,600,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 381/3 میلیون 381,300,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 366/3 میلیون 366,300,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 356/3 میلیون 356,300,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2017 471 میلیون 471,000,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2010 197/3 میلیون 197,300,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2011 214/4 میلیون 214,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.