کیا ریو مونتاژ صفر ، کیا ریو مونتاژ کارکرده ، کیا ریو مونتاژ 95 ، کیا ریو مونتاژ مدل ، کیا ریو مونتاژ دست دوم ، کیا ریو مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 124 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 240 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 200 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1391 158/2 هزارکیلومتر 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 298/2 هزارکیلومتر 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1385 278/2 هزارکیلومتر 46/4 میلیون 46,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 258/2 هزارکیلومتر 49/9 میلیون 49,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 238/2 هزارکیلومتر 53/7 میلیون 53,700,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 218/2 هزارکیلومتر 57/1 میلیون 57,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 198/2 هزارکیلومتر 60/1 میلیون 60,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1390 178/2 هزارکیلومتر 63/3 میلیون 63,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.