کیا ریو مونتاژ صفر ، کیا ریو مونتاژ کارکرده ، کیا ریو مونتاژ 95 ، کیا ریو مونتاژ مدل ، کیا ریو مونتاژ دست دوم ، کیا ریو مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،ریو مونتاژ

1391 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1384 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1385 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1386 50 میلیون 50,000,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1387 53/8 میلیون 53,800,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1388 57/2 میلیون 57,200,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1389 60/2 میلیون 60,200,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1390 62/4 میلیون 62,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.