کیا ریو مونتاژ صفر ، کیا ریو مونتاژ کارکرده ، کیا ریو مونتاژ مدل ، کیا ریو مونتاژ دست دوم به روز ، کیا ریو مونتاژ نو اقساطی قیمت خودرو کیا ریو مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 235 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 170 هزارکیلومتر 53/5 میلیون 53,500,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 105 59/6 میلیون 59,600,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 250 هزارکیلومتر 46/3 میلیون 46,300,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 124 هزارکیلومتر 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 230 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 230 هزارکیلومتر 48/6 میلیون 48,600,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1391 158 هزارکیلومتر 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 298 هزارکیلومتر 48/9 میلیون 48,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1385 278 هزارکیلومتر 52/1 میلیون 52,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 258 هزارکیلومتر 55/4 میلیون 55,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 238 هزارکیلومتر 58/9 میلیون 58,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 218 هزارکیلومتر 62/7 میلیون 62,700,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 198 هزارکیلومتر 66/7 میلیون 66,700,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1390 178 هزارکیلومتر 70/2 میلیون 70,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.