کیا ریو مونتاژ صفر ، کیا ریو مونتاژ کارکرده ، کیا ریو مونتاژ 95 ، کیا ریو مونتاژ مدل ، کیا ریو مونتاژ دست دوم ، کیا ریو مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،ریو مونتاژ

1388 45/9 میلیون 45,900,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1384 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1390 51/4 میلیون 51,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1391 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1384 37/4 میلیون 37,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1385 39/7 میلیون 39,700,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1386 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1387 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1388 47/4 میلیون 47,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1389 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1390 58/5 میلیون 58,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.