کیا ریو مونتاژ صفر ، کیا ریو مونتاژ کارکرده ، کیا ریو مونتاژ 95 ، کیا ریو مونتاژ مدل ، کیا ریو مونتاژ دست دوم ، کیا ریو مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 240 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 200 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1391 158/2 هزارکیلومتر 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 298/2 هزارکیلومتر 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1385 278/2 هزارکیلومتر 46/4 میلیون 46,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 258/2 هزارکیلومتر 49/9 میلیون 49,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 238/2 هزارکیلومتر 53/7 میلیون 53,700,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 218/2 هزارکیلومتر 57/1 میلیون 57,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 198/2 هزارکیلومتر 60/1 میلیون 60,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1390 178/2 هزارکیلومتر 63/3 میلیون 63,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.