کیا ریو مونتاژ صفر ، کیا ریو مونتاژ کارکرده ، کیا ریو مونتاژ 95 ، کیا ریو مونتاژ مدل ، کیا ریو مونتاژ دست دوم ، کیا ریو مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا ریو مونتاژ

1384 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1385 46/6 میلیون 46,600,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1386 48/8 میلیون 48,800,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1387 50/9 میلیون 50,900,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1388 52/4 میلیون 52,400,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1389 55/2 میلیون 55,200,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1390 57/5 میلیون 57,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.