کیا ریو مونتاژ صفر ، کیا ریو مونتاژ کارکرده ، کیا ریو مونتاژ مدل ، کیا ریو مونتاژ دست دوم به روز ، کیا ریو مونتاژ نو اقساطی قیمت خودرو کیا ریو مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 200 هزارکیلومتر 40/5 میلیون 40,500,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 157 هزارکیلومتر 48 میلیون 48,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 124 هزارکیلومتر 59/5 میلیون 59,500,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 124 هزارکیلومتر 59/5 میلیون 59,500,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 124 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 240 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 200 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1391 158/2 هزارکیلومتر 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 298/2 هزارکیلومتر 43/3 میلیون 43,300,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1385 278/2 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 258/2 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 238/2 هزارکیلومتر 53/8 میلیون 53,800,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 218/2 هزارکیلومتر 57/2 میلیون 57,200,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 198/2 هزارکیلومتر 60/3 میلیون 60,300,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1390 178/2 هزارکیلومتر 63/4 میلیون 63,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.