کیا ریو مونتاژ صفر ، کیا ریو مونتاژ کارکرده ، کیا ریو مونتاژ 95 ، کیا ریو مونتاژ مدل ، کیا ریو مونتاژ دست دوم ، کیا ریو مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،ریو مونتاژ

1389 54/3 میلیون 54,300,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1387 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1391 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1384 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1385 42/1 میلیون 42,100,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1386 44/8 میلیون 44,800,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1387 47/1 میلیون 47,100,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1388 50/1 میلیون 50,100,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1389 54/5 میلیون 54,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1390 61/9 میلیون 61,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.