کیا ریو مونتاژ صفر ، کیا ریو مونتاژ کارکرده ، کیا ریو مونتاژ 95 ، کیا ریو مونتاژ مدل ، کیا ریو مونتاژ دست دوم ، کیا ریو مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،ریو مونتاژ

1389 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1384 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1390 59/8 میلیون 59,800,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1386 42/7 میلیون 42,700,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1390 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1391 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1384 40/2 میلیون 40,200,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1385 42/8 میلیون 42,800,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1386 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1387 47/9 میلیون 47,900,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1388 51 میلیون 51,000,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1389 55/4 میلیون 55,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1390 62/9 میلیون 62,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.