کیا ریو صندوق دار صفر ، کیا ریو صندوق دار کارکرده ، کیا ریو صندوق دار 95 ، کیا ریو صندوق دار مدل ، کیا ریو صندوق دار دست دوم ، کیا ریو صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،ریو صندوق دار

2015 319/2 میلیون 319,200,000 بیشتر

کیا،ریو صندوق دار

2016 347 میلیون 347,000,000 بیشتر

کیا،ریو صندوق دار

2016 332 میلیون 332,000,000 بیشتر

کیا،ریو صندوق دار

2017 378/2 میلیون 378,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.