کیا ریو صندوق دار صفر ، کیا ریو صندوق دار کارکرده ، کیا ریو صندوق دار 95 ، کیا ریو صندوق دار مدل ، کیا ریو صندوق دار دست دوم ، کیا ریو صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،ریو صندوق دار

2015 298/2 میلیون 298,200,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2016 324/1 میلیون 324,100,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2016 309/1 میلیون 309,100,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2017 353/3 میلیون 353,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.