کیا اپتیما صفر ، کیا اپتیما کارکرده ، کیا اپتیما مدل ، کیا اپتیما دست دوم به روز ، کیا اپتیما نو اقساطی قیمت خودرو کیا اپتیما

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 85 هزارکیلومتر 405 میلیون 405,000,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2010 234 هزارکیلومتر 279 میلیون 279,000,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 62 هزارکیلومتر 588/4 میلیون 588,400,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 62 هزارکیلومتر 595/4 میلیون 595,400,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 62 هزارکیلومتر 568/4 میلیون 568,400,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 62 هزارکیلومتر 572/4 میلیون 572,400,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 62 هزارکیلومتر 535/4 میلیون 535,400,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2015 77 هزارکیلومتر 540/7 میلیون 540,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2015 77 هزارکیلومتر 550/7 میلیون 550,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 92 هزارکیلومتر 482/9 میلیون 482,900,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 92 هزارکیلومتر 492/9 میلیون 492,900,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 107 هزارکیلومتر 433/3 میلیون 433,300,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 107 هزارکیلومتر 443/3 میلیون 443,300,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 122 هزارکیلومتر 411/2 میلیون 411,200,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 122 هزارکیلومتر 421/2 میلیون 421,200,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2010 152 هزارکیلومتر 291/4 میلیون 291,400,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2009 167 هزارکیلومتر 268/1 میلیون 268,100,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2015 77 هزارکیلومتر 510/7 میلیون 510,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 92 هزارکیلومتر 452/9 میلیون 452,900,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 107 هزارکیلومتر 403/3 میلیون 403,300,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 122 هزارکیلومتر 381/2 میلیون 381,200,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 62 هزارکیلومتر 545/4 میلیون 545,400,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 62 هزارکیلومتر 577/4 میلیون 577,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.