Loading

کیا اپتیما ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Optima ،

قیمت خودرو کیا اپتیما

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 71 هزارکیلومتر 1,035/9 میلیارد 1,035,900,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 71 هزارکیلومتر 1,042/9 میلیارد 1,042,900,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 71 هزارکیلومتر 1,015/9 میلیارد 1,015,900,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 71 هزارکیلومتر 1,019/9 میلیارد 1,019,900,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 71 هزارکیلومتر 982/9 میلیون 982,900,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2015 86 هزارکیلومتر 897/3 میلیون 897,300,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2015 86 هزارکیلومتر 907/3 میلیون 907,300,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 101 هزارکیلومتر 759/4 میلیون 759,400,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 101 هزارکیلومتر 843/8 میلیون 843,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 116 هزارکیلومتر 703/8 میلیون 703,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 116 هزارکیلومتر 713/8 میلیون 713,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 131 هزارکیلومتر 646/7 میلیون 646,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 131 هزارکیلومتر 656/7 میلیون 656,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2010 161 هزارکیلومتر 484/3 میلیون 484,300,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2009 176 هزارکیلومتر 445/6 میلیون 445,600,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2015 86 هزارکیلومتر 867/3 میلیون 867,300,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 101 هزارکیلومتر 803/8 میلیون 803,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 116 هزارکیلومتر 673/8 میلیون 673,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 131 هزارکیلومتر 616/7 میلیون 616,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 71 هزارکیلومتر 992/9 میلیون 992,900,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 71 هزارکیلومتر 1,024/9 میلیارد 1,024,900,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا اپتیما

ارتباط باکارشناس