کیا اپتیما صفر ، کیا اپتیما کارکرده ، کیا اپتیما 95 ، کیا اپتیما مدل ، کیا اپتیما دست دوم ، کیا اپتیما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 60 هزارکیلومتر 250 میلیون 250,000,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 533/7 میلیون 533,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 540/7 میلیون 540,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 513/7 میلیون 513,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 517/7 میلیون 517,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 480/7 میلیون 480,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2015 76/2 هزارکیلومتر 490/2 میلیون 490,200,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2015 76/2 هزارکیلومتر 500/2 میلیون 500,200,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 91/2 هزارکیلومتر 437/7 میلیون 437,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 91/2 هزارکیلومتر 447/7 میلیون 447,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 106/2 هزارکیلومتر 390/8 میلیون 390,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 106/2 هزارکیلومتر 400/8 میلیون 400,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 121/2 هزارکیلومتر 370/8 میلیون 370,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 121/2 هزارکیلومتر 380/8 میلیون 380,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2010 151/2 هزارکیلومتر 258/3 میلیون 258,300,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2009 166/2 هزارکیلومتر 237/7 میلیون 237,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2015 76/2 هزارکیلومتر 460/2 میلیون 460,200,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 91/2 هزارکیلومتر 407/7 میلیون 407,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 106/2 هزارکیلومتر 360/8 میلیون 360,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2012 121/2 هزارکیلومتر 340/8 میلیون 340,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 490/7 میلیون 490,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 522/7 میلیون 522,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.