قیمت کیا اپتیما صفر ، قیمت کیا اپتیما کارکرده ، قیمت کیا اپتیما 95 ، قیمت کیا اپتیما مدل ، قیمت کیا اپتیما دست دوم ، قیمت کیا اپتیما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا اپتیما

2016 631/1 میلیون 631,100,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 638/4 میلیون 638,400,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 618/2 میلیون 618,200,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 611/7 میلیون 611,700,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 566/7 میلیون 566,700,000 بیشتر

کیا اپتیما

2015 567/7 میلیون 567,700,000 بیشتر

کیا اپتیما

2015 579/6 میلیون 579,600,000 بیشتر

کیا اپتیما

2014 510/1 میلیون 510,100,000 بیشتر

کیا اپتیما

2014 528 میلیون 528,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2013 476/3 میلیون 476,300,000 بیشتر

کیا اپتیما

2013 489/4 میلیون 489,400,000 بیشتر

کیا اپتیما

2012 456/2 میلیون 456,200,000 بیشتر

کیا اپتیما

2012 450/6 میلیون 450,600,000 بیشتر

کیا اپتیما

2010 295/8 میلیون 295,800,000 بیشتر

کیا اپتیما

2009 276/7 میلیون 276,700,000 بیشتر

کیا اپتیما

2015 523/7 میلیون 523,700,000 بیشتر

کیا اپتیما

2014 476/3 میلیون 476,300,000 بیشتر

کیا اپتیما

2013 450/6 میلیون 450,600,000 بیشتر

کیا اپتیما

2012 424/7 میلیون 424,700,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 579/6 میلیون 579,600,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 618/2 میلیون 618,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.