کیا اپتیما صفر ، کیا اپتیما کارکرده ، کیا اپتیما 95 ، کیا اپتیما مدل ، کیا اپتیما دست دوم ، کیا اپتیما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،اپتیما

2016 482/2 میلیون 482,200,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2016 489/2 میلیون 489,200,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2016 462/2 میلیون 462,200,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2016 466/2 میلیون 466,200,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2016 429/2 میلیون 429,200,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2015 440 میلیون 440,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2015 450 میلیون 450,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2014 404 میلیون 404,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2014 414 میلیون 414,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2013 350/9 میلیون 350,900,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2013 360/9 میلیون 360,900,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2012 322 میلیون 322,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2012 332 میلیون 332,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2010 225/8 میلیون 225,800,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2009 207/7 میلیون 207,700,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2015 410 میلیون 410,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2014 374 میلیون 374,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2013 320/9 میلیون 320,900,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2012 292 میلیون 292,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2016 439/2 میلیون 439,200,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2016 471/2 میلیون 471,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.