کیا اپتیما صفر ، کیا اپتیما کارکرده ، کیا اپتیما 95 ، کیا اپتیما مدل ، کیا اپتیما دست دوم ، کیا اپتیما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا اپتیما

2016 604 میلیون 604,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 611 میلیون 611,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 591/6 میلیون 591,600,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 585/4 میلیون 585,400,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 542/3 میلیون 542,300,000 بیشتر

کیا اپتیما

2015 543/3 میلیون 543,300,000 بیشتر

کیا اپتیما

2015 554/7 میلیون 554,700,000 بیشتر

کیا اپتیما

2014 488/2 میلیون 488,200,000 بیشتر

کیا اپتیما

2014 505/3 میلیون 505,300,000 بیشتر

کیا اپتیما

2013 455/8 میلیون 455,800,000 بیشتر

کیا اپتیما

2013 468/3 میلیون 468,300,000 بیشتر

کیا اپتیما

2012 436/6 میلیون 436,600,000 بیشتر

کیا اپتیما

2012 431/2 میلیون 431,200,000 بیشتر

کیا اپتیما

2010 283/1 میلیون 283,100,000 بیشتر

کیا اپتیما

2009 264/8 میلیون 264,800,000 بیشتر

کیا اپتیما

2015 501/2 میلیون 501,200,000 بیشتر

کیا اپتیما

2014 455/8 میلیون 455,800,000 بیشتر

کیا اپتیما

2013 431/2 میلیون 431,200,000 بیشتر

کیا اپتیما

2012 406/4 میلیون 406,400,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 554/7 میلیون 554,700,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 591/6 میلیون 591,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.