کیا اسپورتیج صفر ، کیا اسپورتیج کارکرده ، کیا اسپورتیج مدل ، کیا اسپورتیج دست دوم به روز ، کیا اسپورتیج نو اقساطی قیمت خودرو کیا اسپورتیج

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 150 هزارکیلومتر 411 میلیون 411,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 130 هزارکیلومتر 487/5 میلیون 487,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2017 7 هزارکیلومتر 845 میلیون 845,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2018 985 میلیون 985,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 122 هزارکیلومتر 422/4 میلیون 422,400,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 107 هزارکیلومتر 503/8 میلیون 503,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 107 هزارکیلومتر 454/2 میلیون 454,200,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 92 هزارکیلومتر 493/7 میلیون 493,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 77 هزارکیلومتر 561/1 میلیون 561,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 62 هزارکیلومتر 641/7 میلیون 641,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 62 هزارکیلومتر 629/1 میلیون 629,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2017 47 هزارکیلومتر 801 میلیون 801,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 77 هزارکیلومتر 572/5 میلیون 572,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 92 هزارکیلومتر 503/8 میلیون 503,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 107 هزارکیلومتر 463/5 میلیون 463,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 122 هزارکیلومتر 431 میلیون 431,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 137 هزارکیلومتر 400/9 میلیون 400,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2010 152 هزارکیلومتر 304/6 میلیون 304,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2017 890 میلیون 890,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 62 هزارکیلومتر 597/7 میلیون 597,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 77 هزارکیلومتر 543/9 میلیون 543,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 92 هزارکیلومتر 478/6 میلیون 478,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 107 هزارکیلومتر 440/3 میلیون 440,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 122 هزارکیلومتر 409/5 میلیون 409,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 137 هزارکیلومتر 362/9 میلیون 362,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2008 182 هزارکیلومتر 275/1 میلیون 275,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2008 182 هزارکیلومتر 280/8 میلیون 280,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2009 167 هزارکیلومتر 286/6 میلیون 286,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2009 167 هزارکیلومتر 292/5 میلیون 292,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2010 152 هزارکیلومتر 298/6 میلیون 298,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 137 هزارکیلومتر 392/9 میلیون 392,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 122 هزارکیلومتر 463/5 میلیون 463,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.