Loading

کیا اسپورتیج ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Sportage ،

قیمت خودرو کیا اسپورتیج

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2018 1,850 میلیارد 1,850,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 131 هزارکیلومتر 623/3 میلیون 623,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 116 هزارکیلومتر 807/6 میلیون 807,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 116 هزارکیلومتر 716/5 میلیون 716,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 101 هزارکیلومتر 833/1 میلیون 833,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 86 هزارکیلومتر 980/1 میلیون 980,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 71 هزارکیلومتر 1,200/2 میلیارد 1,200,200,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 71 هزارکیلومتر 1,176/7 میلیارد 1,176,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2017 56 هزارکیلومتر 1,435 میلیارد 1,435,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 86 هزارکیلومتر 1,000/1 میلیارد 1,000,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 101 هزارکیلومتر 850/1 میلیون 850,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 116 هزارکیلومتر 731/1 میلیون 731,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 131 هزارکیلومتر 636 میلیون 636,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 146 هزارکیلومتر 559/7 میلیون 559,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2010 161 هزارکیلومتر 391/8 میلیون 391,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2017 0 میلیون 0 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 71 هزارکیلومتر 1,117/8 میلیارد 1,117,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 86 هزارکیلومتر 950/1 میلیون 950,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 101 هزارکیلومتر 807/6 میلیون 807,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 116 هزارکیلومتر 694/5 میلیون 694,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 131 هزارکیلومتر 604/2 میلیون 604,200,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 146 هزارکیلومتر 518/5 میلیون 518,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2008 191 هزارکیلومتر 335/6 میلیون 335,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2008 191 هزارکیلومتر 342/5 میلیون 342,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2009 176 هزارکیلومتر 357/1 میلیون 357,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2009 176 هزارکیلومتر 364/4 میلیون 364,400,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2010 161 هزارکیلومتر 383/9 میلیون 383,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 146 هزارکیلومتر 548/5 میلیون 548,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 131 هزارکیلومتر 731/1 میلیون 731,100,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا اسپورتیج

ارتباط باکارشناس