کیا اسپورتیج صفر ، کیا اسپورتیج کارکرده ، کیا اسپورتیج مدل ، کیا اسپورتیج دست دوم به روز ، کیا اسپورتیج نو اقساطی قیمت خودرو کیا اسپورتیج

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 120 هزارکیلومتر 414 میلیون 414,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2018 960 میلیون 960,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 408/2 میلیون 408,200,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 486/8 میلیون 486,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 438/9 میلیون 438,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 91/2 هزارکیلومتر 477/1 میلیون 477,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 76/2 هزارکیلومتر 542/1 میلیون 542,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 61/2 هزارکیلومتر 620/1 میلیون 620,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 61/2 هزارکیلومتر 607/9 میلیون 607,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2017 46/2 هزارکیلومتر 774 میلیون 774,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 76/2 هزارکیلومتر 553/2 میلیون 553,200,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 91/2 هزارکیلومتر 486/8 میلیون 486,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 447/9 میلیون 447,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 416/5 میلیون 416,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 136/2 هزارکیلومتر 387/4 میلیون 387,400,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2010 151/2 هزارکیلومتر 294/4 میلیون 294,400,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2017 866 میلیون 866,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 61/2 هزارکیلومتر 577/5 میلیون 577,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 76/2 هزارکیلومتر 525/5 میلیون 525,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 91/2 هزارکیلومتر 462/5 میلیون 462,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 425/5 میلیون 425,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 395/7 میلیون 395,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 136/2 هزارکیلومتر 349/6 میلیون 349,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2008 181/2 هزارکیلومتر 265/9 میلیون 265,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2008 181/2 هزارکیلومتر 271/3 میلیون 271,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2009 166/2 هزارکیلومتر 276/9 میلیون 276,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2009 166/2 هزارکیلومتر 282/6 میلیون 282,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2010 151/2 هزارکیلومتر 288/5 میلیون 288,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 136/2 هزارکیلومتر 379/6 میلیون 379,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 447/9 میلیون 447,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.