کیا اسپورتیج صفر ، کیا اسپورتیج کارکرده ، کیا اسپورتیج 95 ، کیا اسپورتیج مدل ، کیا اسپورتیج دست دوم ، کیا اسپورتیج نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2018 960 میلیون 960,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 408/2 میلیون 408,200,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 486/8 میلیون 486,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 438/9 میلیون 438,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 91/2 هزارکیلومتر 477/1 میلیون 477,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 76/2 هزارکیلومتر 542/1 میلیون 542,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 61/2 هزارکیلومتر 620/1 میلیون 620,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 61/2 هزارکیلومتر 607/9 میلیون 607,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2017 46/2 هزارکیلومتر 774 میلیون 774,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 76/2 هزارکیلومتر 553/2 میلیون 553,200,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 91/2 هزارکیلومتر 486/8 میلیون 486,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 447/9 میلیون 447,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 416/5 میلیون 416,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 136/2 هزارکیلومتر 387/4 میلیون 387,400,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2010 151/2 هزارکیلومتر 294/4 میلیون 294,400,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2017 866 میلیون 866,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2016 61/2 هزارکیلومتر 577/5 میلیون 577,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2015 76/2 هزارکیلومتر 525/5 میلیون 525,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 91/2 هزارکیلومتر 462/5 میلیون 462,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 425/5 میلیون 425,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 395/7 میلیون 395,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 136/2 هزارکیلومتر 349/6 میلیون 349,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2008 181/2 هزارکیلومتر 265/9 میلیون 265,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2008 181/2 هزارکیلومتر 271/3 میلیون 271,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2009 166/2 هزارکیلومتر 276/9 میلیون 276,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2009 166/2 هزارکیلومتر 282/6 میلیون 282,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2010 151/2 هزارکیلومتر 288/5 میلیون 288,500,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2011 136/2 هزارکیلومتر 379/6 میلیون 379,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 447/9 میلیون 447,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.