کیا صفر ، کیا کارکرده ، کیا 95 ، کیا مدل ، کیا دست دوم ، کیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2014 60 هزارکیلومتر 250 میلیون 250,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 124 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 240 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1397 1/5 هزارکیلومتر 321 میلیون 321,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2018 1/5 هزارکیلومتر 549 میلیون 549,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 200 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2018 960 میلیون 960,000,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2018 895 میلیون 895,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 18/2 هزارکیلومتر 326/8 میلیون 326,800,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1391 158/2 هزارکیلومتر 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 298/2 هزارکیلومتر 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2017 46/2 هزارکیلومتر 653/7 میلیون 653,700,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2015 76/2 هزارکیلومتر 236/3 میلیون 236,300,000 جزئیات
کیا موهاوی V8

کیا،موهاوی V8

2010 151/2 هزارکیلومتر 503/7 میلیون 503,700,000 جزئیات
کیا موهاوی V6

کیا،موهاوی V6

2010 151/2 هزارکیلومتر 453/3 میلیون 453,300,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2016 61/2 هزارکیلومتر 520/8 میلیون 520,800,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2008 181/2 هزارکیلومتر 269 میلیون 269,000,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2011 136/2 هزارکیلومتر 425/8 میلیون 425,800,000 جزئیات
کیا سول

کیا،سول

2013 106/2 هزارکیلومتر 272/3 میلیون 272,300,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2009 166/2 هزارکیلومتر 310/7 میلیون 310,700,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 38/2 هزارکیلومتر 282/6 میلیون 282,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2011 136/2 هزارکیلومتر 267/8 میلیون 267,800,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 38/2 هزارکیلومتر 240/2 میلیون 240,200,000 جزئیات
کیا سراتو 1600

کیا،سراتو 1600

2013 106/2 هزارکیلومتر 256/7 میلیون 256,700,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 46/2 هزارکیلومتر 281/6 میلیون 281,600,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1385 278/2 هزارکیلومتر 46/4 میلیون 46,400,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2013 106/2 هزارکیلومتر 159/9 میلیون 159,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 408/2 میلیون 408,200,000 جزئیات
کیا اپیروس سوپر رویال

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 166/2 هزارکیلومتر 331/8 میلیون 331,800,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2017 46/2 هزارکیلومتر 708/7 میلیون 708,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 533/7 میلیون 533,700,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 346 میلیون 346,000,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2016 61/2 هزارکیلومتر 255/4 میلیون 255,400,000 جزئیات
کیا موهاوی V8

کیا،موهاوی V8

2011 136/2 هزارکیلومتر 543/5 میلیون 543,500,000 جزئیات
کیا موهاوی V6

کیا،موهاوی V6

2011 136/2 هزارکیلومتر 488/2 میلیون 488,200,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2008 181/2 هزارکیلومتر 203 میلیون 203,000,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2009 166/2 هزارکیلومتر 292/4 میلیون 292,400,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 121/2 هزارکیلومتر 463/1 میلیون 463,100,000 جزئیات
کیا سول

کیا،سول

2012 121/2 هزارکیلومتر 247/8 میلیون 247,800,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2009 166/2 هزارکیلومتر 320/7 میلیون 320,700,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 121/2 هزارکیلومتر 317/1 میلیون 317,100,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 38/2 هزارکیلومتر 258/3 میلیون 258,300,000 جزئیات
کیا سراتو 1600

کیا،سراتو 1600

2014 91/2 هزارکیلومتر 328/9 میلیون 328,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 258/2 هزارکیلومتر 49/9 میلیون 49,900,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2012 121/2 هزارکیلومتر 145/3 میلیون 145,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 486/8 میلیون 486,800,000 جزئیات
کیا اپیروس رویال

کیا،اپیروس،رویال

2009 166/2 هزارکیلومتر 296/8 میلیون 296,800,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2016 61/2 هزارکیلومتر 595/7 میلیون 595,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 540/7 میلیون 540,700,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2016 61/2 هزارکیلومتر 240/4 میلیون 240,400,000 جزئیات
کیا موهاوی V8

کیا،موهاوی V8

2011 136/2 هزارکیلومتر 553/5 میلیون 553,500,000 جزئیات
کیا موهاوی V6

کیا،موهاوی V6

2011 136/2 هزارکیلومتر 498/2 میلیون 498,200,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2008 181/2 هزارکیلومتر 213 میلیون 213,000,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2010 151/2 هزارکیلومتر 317/8 میلیون 317,800,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 121/2 هزارکیلومتر 473/1 میلیون 473,100,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2010 151/2 هزارکیلومتر 446/9 میلیون 446,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 58/2 هزارکیلومتر 282/6 میلیون 282,600,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1396 58/2 هزارکیلومتر 232/5 میلیون 232,500,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 61/2 هزارکیلومتر 262/4 میلیون 262,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 238/2 هزارکیلومتر 53/7 میلیون 53,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو کیا