قیمت کیا

، صفر و کارکرده ،KIA ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا سورنتو مدل 2013

کیا،سورنتو

2013 120 هزارکیلومتر 1,084/1 میلیارد 1,084,100,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2017

کیا،سورنتو

2017 60 هزارکیلومتر 1,531/5 میلیارد 1,531,500,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2017

کیا،سورنتو

2017 60 هزارکیلومتر 1,640/9 میلیارد 1,640,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2018

کیا،اسپورتیج

2018 1,890 میلیارد 1,890,000,000 جزئیات
کیا اپتیما هیبرید مدل 2018

کیا،اپتیما هیبرید

2018 1,830 میلیارد 1,830,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1398

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

98 36 هزارکیلومتر 670/8 میلیون 670,800,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1384

کیا،ریو مونتاژ

84 316 هزارکیلومتر 91/1 میلیون 91,100,000 جزئیات
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 60 هزارکیلومتر 1,345/5 میلیارد 1,345,500,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار مدل 2015

کیا،ریو صندوق دار

2015 90 هزارکیلومتر 527/1 میلیون 527,100,000 جزئیات
کیا موهاوی V8 مدل 2010

کیا،موهاوی V8

2010 165 هزارکیلومتر 1,045/5 میلیارد 1,045,500,000 جزئیات
کیا موهاوی V6 مدل 2010

کیا،موهاوی V6

2010 165 هزارکیلومتر 940/9 میلیون 940,900,000 جزئیات
کیا کارنز مدل 2016

کیا،کارنز

2016 75 هزارکیلومتر 853/4 میلیون 853,400,000 جزئیات
کیا کارنیوال مدل 2008

کیا،کارنیوال

2008 195 هزارکیلومتر 466/3 میلیون 466,300,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2011

کیا،کادنزا

2011 150 هزارکیلومتر 934 میلیون 934,000,000 جزئیات
کیا سول مدل 2013

کیا،سول

2013 120 هزارکیلومتر 389/3 میلیون 389,300,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2009

کیا،سورنتو

2009 180 هزارکیلومتر 669/4 میلیون 669,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1397

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

97 56 هزارکیلومتر 554/4 میلیون 554,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2011

کیا،سراتو 2000

2011 150 هزارکیلومتر 423/6 میلیون 423,600,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1397

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

97 56 هزارکیلومتر 460/1 میلیون 460,100,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مدل 2013

کیا،سراتو 1600

2013 120 هزارکیلومتر 431/4 میلیون 431,400,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک مدل 2017

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 60 هزارکیلومتر 629 میلیون 629,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1385

کیا،ریو مونتاژ

85 296 هزارکیلومتر 95/9 میلیون 95,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2012

کیا،اسپورتیج

2012 135 هزارکیلومتر 714 میلیون 714,000,000 جزئیات
کیا اپیروس سوپر رویال مدل 2009

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 180 هزارکیلومتر 677/4 میلیون 677,400,000 جزئیات
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 60 هزارکیلومتر 1,415/4 میلیارد 1,415,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1398

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

98 770 میلیون 770,000,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار مدل 2016

کیا،ریو صندوق دار

2016 75 هزارکیلومتر 572/9 میلیون 572,900,000 جزئیات
کیا موهاوی V8 مدل 2011

کیا،موهاوی V8

2011 150 هزارکیلومتر 1,138/9 میلیارد 1,138,900,000 جزئیات
کیا موهاوی V6 مدل 2011

کیا،موهاوی V6

2011 150 هزارکیلومتر 1,024 میلیارد 1,024,000,000 جزئیات
کیا کارنز مدل 2008

کیا،کارنز

2008 195 هزارکیلومتر 376/7 میلیون 376,700,000 جزئیات
کیا کارنیوال مدل 2009

کیا،کارنیوال

2009 180 هزارکیلومتر 506/8 میلیون 506,800,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2012

کیا،کادنزا

2012 135 هزارکیلومتر 934 میلیون 934,000,000 جزئیات
کیا سول مدل 2012

کیا،سول

2012 135 هزارکیلومتر 358/1 میلیون 358,100,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2009

کیا،سورنتو

2009 180 هزارکیلومتر 659/4 میلیون 659,400,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2012

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 135 هزارکیلومتر 501/3 میلیون 501,300,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال مدل 1397

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

97 56 هزارکیلومتر 484/3 میلیون 484,300,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مدل 2014

کیا،سراتو 1600

2014 105 هزارکیلومتر 571/4 میلیون 571,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1386

کیا،ریو مونتاژ

86 276 هزارکیلومتر 100/9 میلیون 100,900,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2012

کیا،پیکانتو

2012 135 هزارکیلومتر 317/7 میلیون 317,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2013

کیا،اسپورتیج

2013 120 هزارکیلومتر 860/8 میلیون 860,800,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار مدل 2016

کیا،ریو صندوق دار

2016 75 هزارکیلومتر 544/3 میلیون 544,300,000 جزئیات
کیا موهاوی V8 مدل 2011

کیا،موهاوی V8

2011 150 هزارکیلومتر 1,148/9 میلیارد 1,148,900,000 جزئیات
کیا موهاوی V6 مدل 2011

کیا،موهاوی V6

2011 150 هزارکیلومتر 1,034 میلیارد 1,034,000,000 جزئیات
کیا کارنیوال مدل 2010

کیا،کارنیوال

2010 165 هزارکیلومتر 550/9 میلیون 550,900,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2012

کیا،کادنزا

2012 135 هزارکیلومتر 1,037/8 میلیارد 1,037,800,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2010

کیا،سورنتو

2010 165 هزارکیلومتر 886/6 میلیون 886,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1396

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

96 76 هزارکیلومتر 513/5 میلیون 513,500,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال مدل 1396

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

96 76 هزارکیلومتر 435/9 میلیون 435,900,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک مدل 2016

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 75 هزارکیلومتر 566/1 میلیون 566,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1387

کیا،ریو مونتاژ

87 256 هزارکیلومتر 106/3 میلیون 106,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2013

کیا،اسپورتیج

2013 120 هزارکیلومتر 776/1 میلیون 776,100,000 جزئیات
کیا اپیروس سوپر رویال مدل 2009

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 180 هزارکیلومتر 711/2 میلیون 711,200,000 جزئیات
کیا اپتیما JF مدل 2016

کیا،اپتیما JF

2016 75 هزارکیلومتر 1,203 میلیارد 1,203,000,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار مدل 2017

کیا،ریو صندوق دار

2017 60 هزارکیلومتر 622/7 میلیون 622,700,000 جزئیات
کیا موهاوی V8 مدل 2012

کیا،موهاوی V8

2012 135 هزارکیلومتر 1,266/5 میلیارد 1,266,500,000 جزئیات
کیا موهاوی V6 مدل 2009

کیا،موهاوی V6

2009 180 هزارکیلومتر 855/6 میلیون 855,600,000 جزئیات
کیا کارنز مدل 2015

کیا،کارنز

2015 90 هزارکیلومتر 776/6 میلیون 776,600,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2013

کیا،کادنزا

2013 120 هزارکیلومتر 1,037/8 میلیارد 1,037,800,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2010

کیا،سورنتو

2010 165 هزارکیلومتر 873/3 میلیون 873,300,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1393

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

93 136 هزارکیلومتر 405/7 میلیون 405,700,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1393

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

93 136 هزارکیلومتر 344/2 میلیون 344,200,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مدل 2012

کیا،سراتو 1600

2012 135 هزارکیلومتر 405/5 میلیون 405,500,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک مدل 2016

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 75 هزارکیلومتر 537/7 میلیون 537,700,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1388

کیا،ریو مونتاژ

88 236 هزارکیلومتر 111/8 میلیون 111,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2014

کیا،اسپورتیج

2014 105 هزارکیلومتر 843/6 میلیون 843,600,000 جزئیات
کیا اپیروس رویال مدل 2008

کیا،اپیروس،رویال

2008 195 هزارکیلومتر 593/5 میلیون 593,500,000 جزئیات
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 60 هزارکیلومتر 1,278/2 میلیارد 1,278,200,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2016

کیا،اپتیما

2016 75 هزارکیلومتر 1,118/8 میلیارد 1,118,800,000 جزئیات
کیا موهاوی V8 مدل 2012

کیا،موهاوی V8

2012 135 هزارکیلومتر 1,276/5 میلیارد 1,276,500,000 جزئیات
کیا موهاوی V6 مدل 2009

کیا،موهاوی V6

2009 180 هزارکیلومتر 865/6 میلیون 865,600,000 جزئیات
کیا کارنز مدل 2010

کیا،کارنز

2010 165 هزارکیلومتر 445/1 میلیون 445,100,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2011

کیا،سورنتو

2011 150 هزارکیلومتر 953/4 میلیون 953,400,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600 مدل 2012

کیا،سراتو کوپه،1600

2012 135 هزارکیلومتر 401 میلیون 401,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1394

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

94 116 هزارکیلومتر 431/6 میلیون 431,600,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1394

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

94 116 هزارکیلومتر 370/1 میلیون 370,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1389

کیا،ریو مونتاژ

89 216 هزارکیلومتر 119 میلیون 119,000,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2017

کیا،پیکانتو

2017 60 هزارکیلومتر 498/2 میلیون 498,200,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2015

کیا،اسپورتیج

2015 90 هزارکیلومتر 937/3 میلیون 937,300,000 جزئیات
کیا اپیروس سوپر رویال مدل 2008

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2008 195 هزارکیلومتر 623/2 میلیون 623,200,000 جزئیات
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 60 هزارکیلومتر 1,380 میلیارد 1,380,000,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2016

کیا،اپتیما

2016 75 هزارکیلومتر 1,062/9 میلیارد 1,062,900,000 جزئیات
کیا موهاوی V8 مدل 2013

کیا،موهاوی V8

2013 120 هزارکیلومتر 1,408/4 میلیارد 1,408,400,000 جزئیات
کیا موهاوی V8 مدل 2013

کیا،موهاوی V8

2013 120 هزارکیلومتر 1,418/4 میلیارد 1,418,400,000 جزئیات
کیا موهاوی V8 مدل 2010

کیا،موهاوی V8

2010 165 هزارکیلومتر 1,035/5 میلیارد 1,035,500,000 جزئیات
کیا موهاوی V6 مدل 2010

کیا،موهاوی V6

2010 165 هزارکیلومتر 930/9 میلیون 930,900,000 جزئیات
کیا کارنز مدل 2017

کیا،کارنز

2017 60 هزارکیلومتر 948/3 میلیون 948,300,000 جزئیات
کیا کارنز مدل 2012

کیا،کارنز

2012 135 هزارکیلومتر 525/9 میلیون 525,900,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2014

کیا،کادنزا

2014 105 هزارکیلومتر 1,330/6 میلیارد 1,330,600,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2014

کیا،کادنزا

2014 105 هزارکیلومتر 1,478/4 میلیارد 1,478,400,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2011

کیا،کادنزا

2011 150 هزارکیلومتر 850 میلیون 850,000,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2013

کیا،کادنزا

2013 120 هزارکیلومتر 1,153/2 میلیارد 1,153,200,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2011

کیا،سورنتو

2011 150 هزارکیلومتر 939/1 میلیون 939,100,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2012

کیا،سورنتو

2012 135 هزارکیلومتر 1,036/3 میلیارد 1,036,300,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2012

کیا،سورنتو

2012 135 هزارکیلومتر 1,020/8 میلیارد 1,020,800,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2013

کیا،سورنتو

2013 120 هزارکیلومتر 1,146/4 میلیارد 1,146,400,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2013

کیا،سورنتو

2013 120 هزارکیلومتر 1,108/5 میلیارد 1,108,500,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2015

کیا،سورنتو

2015 90 هزارکیلومتر 1,333/1 میلیارد 1,333,100,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2016

کیا،سورنتو

2016 75 هزارکیلومتر 1,497/8 میلیارد 1,497,800,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2017

کیا،سورنتو

2017 60 هزارکیلومتر 1,683 میلیارد 1,683,000,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2018

کیا،سورنتو

2018 0 میلیون 0 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2009

کیا،سورنتو

2009 180 هزارکیلومتر 600 میلیون 600,000,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2008

کیا،سورنتو

2008 195 هزارکیلومتر 558 میلیون 558,000,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2016

کیا،سورنتو

2016 75 هزارکیلومتر 1,379/9 میلیارد 1,379,900,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2008

کیا،سورنتو

2008 195 هزارکیلومتر 622/5 میلیون 622,500,000 جزئیات
کیا سورنتو مدل 2008

کیا،سورنتو

2008 195 هزارکیلومتر 613/2 میلیون 613,200,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2013

کیا،سراتو کوپه،2000

2013 120 هزارکیلومتر 533/3 میلیون 533,300,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600 مدل 2013

کیا،سراتو کوپه،1600

2013 120 هزارکیلومتر 426/6 میلیون 426,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2014

کیا،سراتو کوپه،2000

2014 105 هزارکیلومتر 606 میلیون 606,000,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2015

کیا،سراتو کوپه،2000

2015 90 هزارکیلومتر 651/6 میلیون 651,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2016

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 75 هزارکیلومتر 700/7 میلیون 700,700,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2016

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 75 هزارکیلومتر 679/6 میلیون 679,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2010

کیا،سراتو کوپه،2000

2010 165 هزارکیلومتر 447/6 میلیون 447,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2011

کیا،سراتو کوپه،2000

2011 150 هزارکیلومتر 471/2 میلیون 471,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1395

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

95 96 هزارکیلومتر 464/1 میلیون 464,100,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1396

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

96 76 هزارکیلومتر 504/5 میلیون 504,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

97 56 هزارکیلومتر 583/5 میلیون 583,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2013

کیا،سراتو 2000

2013 120 هزارکیلومتر 479/4 میلیون 479,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2014

کیا،سراتو 2000

2014 105 هزارکیلومتر 634/9 میلیون 634,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2015

کیا،سراتو 2000

2015 90 هزارکیلومتر 690/2 میلیون 690,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2016

کیا،سراتو 2000

2016 75 هزارکیلومتر 778/5 میلیون 778,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2016

کیا،سراتو 2000

2016 75 هزارکیلومتر 766/8 میلیون 766,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2017

کیا،سراتو 2000

2017 60 هزارکیلومتر 852/1 میلیون 852,100,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2017

کیا،سراتو 2000

2017 60 هزارکیلومتر 809/4 میلیون 809,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2018

کیا،سراتو 2000

2018 45 هزارکیلومتر 961/2 میلیون 961,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2018

کیا،سراتو 2000

2018 1,080 میلیارد 1,080,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2017

کیا،سراتو 2000

2017 60 هزارکیلومتر 865 میلیون 865,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2016

کیا،سراتو 2000

2016 75 هزارکیلومتر 728/5 میلیون 728,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2008

کیا،سراتو 2000

2008 195 هزارکیلومتر 303/6 میلیون 303,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2009

کیا،سراتو 2000

2009 180 هزارکیلومتر 326/5 میلیون 326,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2010

کیا،سراتو 2000

2010 165 هزارکیلومتر 398/1 میلیون 398,100,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2012

کیا،سراتو 2000

2012 135 هزارکیلومتر 450/6 میلیون 450,600,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1395

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

95 96 هزارکیلومتر 397/9 میلیون 397,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1396

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

96 76 هزارکیلومتر 427/9 میلیون 427,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1390

کیا،ریو مونتاژ

90 196 هزارکیلومتر 127/3 میلیون 127,300,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2016

کیا،پیکانتو

2016 75 هزارکیلومتر 448/3 میلیون 448,300,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2015

کیا،پیکانتو

2015 90 هزارکیلومتر 408 میلیون 408,000,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2014

کیا،پیکانتو

2014 105 هزارکیلومتر 375/3 میلیون 375,300,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2013

کیا،پیکانتو

2013 120 هزارکیلومتر 345/3 میلیون 345,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2016

کیا،اسپورتیج

2016 75 هزارکیلومتر 1,096/2 میلیارد 1,096,200,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2016

کیا،اسپورتیج

2016 75 هزارکیلومتر 1,074/7 میلیارد 1,074,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2017

کیا،اسپورتیج

2017 60 هزارکیلومتر 1,414 میلیارد 1,414,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2015

کیا،اسپورتیج

2015 90 هزارکیلومتر 956/4 میلیون 956,400,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2014

کیا،اسپورتیج

2014 105 هزارکیلومتر 860/8 میلیون 860,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2013

کیا،اسپورتیج

2013 120 هزارکیلومتر 791/9 میلیون 791,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2012

کیا،اسپورتیج

2012 135 هزارکیلومتر 728/6 میلیون 728,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2011

کیا،اسپورتیج

2011 150 هزارکیلومتر 677/6 میلیون 677,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2010

کیا،اسپورتیج

2010 165 هزارکیلومتر 535/3 میلیون 535,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2016

کیا،اسپورتیج

2016 75 هزارکیلومتر 1,020/9 میلیارد 1,020,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2015

کیا،اسپورتیج

2015 90 هزارکیلومتر 908/6 میلیون 908,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2014

کیا،اسپورتیج

2014 105 هزارکیلومتر 817/8 میلیون 817,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2013

کیا،اسپورتیج

2013 120 هزارکیلومتر 752/3 میلیون 752,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2012

کیا،اسپورتیج

2012 135 هزارکیلومتر 692/1 میلیون 692,100,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2011

کیا،اسپورتیج

2011 150 هزارکیلومتر 634 میلیون 634,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2008

کیا،اسپورتیج

2008 195 هزارکیلومتر 458/6 میلیون 458,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2008

کیا،اسپورتیج

2008 195 هزارکیلومتر 467/9 میلیون 467,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2009

کیا،اسپورتیج

2009 180 هزارکیلومتر 487/8 میلیون 487,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2009

کیا،اسپورتیج

2009 180 هزارکیلومتر 497/8 میلیون 497,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2010

کیا،اسپورتیج

2010 165 هزارکیلومتر 524/6 میلیون 524,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2011

کیا،اسپورتیج

2011 150 هزارکیلومتر 664 میلیون 664,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج مدل 2012

کیا،اسپورتیج

2012 135 هزارکیلومتر 791/9 میلیون 791,900,000 جزئیات
کیا اپیروس رویال مدل 2009

کیا،اپیروس،رویال

2009 180 هزارکیلومتر 645/1 میلیون 645,100,000 جزئیات
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 1,685 میلیارد 1,685,000,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2015

کیا،اپتیما

2015 90 هزارکیلومتر 995/7 میلیون 995,700,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2014

کیا،اپتیما

2014 105 هزارکیلومتر 886/2 میلیون 886,200,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2014

کیا،اپتیما

2014 105 هزارکیلومتر 846/3 میلیون 846,300,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2013

کیا،اپتیما

2013 120 هزارکیلومتر 778/6 میلیون 778,600,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2012

کیا،اپتیما

2012 135 هزارکیلومتر 716/3 میلیون 716,300,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2010

کیا،اپتیما

2010 165 هزارکیلومتر 500/8 میلیون 500,800,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2009

کیا،اپتیما

2009 180 هزارکیلومتر 460/8 میلیون 460,800,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2015

کیا،اپتیما

2015 90 هزارکیلومتر 946 میلیون 946,000,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2014

کیا،اپتیما

2014 105 هزارکیلومتر 841/9 میلیون 841,900,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2013

کیا،اپتیما

2013 120 هزارکیلومتر 739/7 میلیون 739,700,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2012

کیا،اپتیما

2012 135 هزارکیلومتر 680/5 میلیون 680,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2008

کیا،سراتو 2000

2008 195 هزارکیلومتر 283/6 میلیون 283,600,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا