کیا صفر ، کیا کارکرده ، کیا 95 ، کیا مدل ، کیا دست دوم ، کیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،اپتیما

2013 421 میلیون 421,000,000 جزئیات

کیا،اپتیما JF

2018 850 میلیون 850,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 312/2 میلیون 312,200,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1391 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1384 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات

کیا،اپتیما JF

2017 653/7 میلیون 653,700,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2015 236/3 میلیون 236,300,000 جزئیات

کیا،موهاوی V8

2010 532/6 میلیون 532,600,000 جزئیات

کیا،موهاوی V6

2010 502/6 میلیون 502,600,000 جزئیات

کیا،کارنز

2016 520/8 میلیون 520,800,000 جزئیات

کیا،کارنیوال

2008 269 میلیون 269,000,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2011 567/5 میلیون 567,500,000 جزئیات

کیا،سول

2013 272/3 میلیون 272,300,000 جزئیات

کیا،سورنتو

2009 418/5 میلیون 418,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 272/2 میلیون 272,200,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2011 252/9 میلیون 252,900,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 242/2 میلیون 242,200,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600

2013 240/3 میلیون 240,300,000 جزئیات

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 281/6 میلیون 281,600,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1385 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2013 159/9 میلیون 159,900,000 جزئیات

کیا،اسپورتیج

2012 387/2 میلیون 387,200,000 جزئیات

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 331/8 میلیون 331,800,000 جزئیات

کیا،اپتیما JF

2017 708/7 میلیون 708,700,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2016 533/7 میلیون 533,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 327 میلیون 327,000,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2016 255/4 میلیون 255,400,000 جزئیات

کیا،موهاوی V8

2011 581/8 میلیون 581,800,000 جزئیات

کیا،موهاوی V6

2011 551/8 میلیون 551,800,000 جزئیات

کیا،کارنز

2008 203 میلیون 203,000,000 جزئیات

کیا،کارنیوال

2009 292/4 میلیون 292,400,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2012 620/5 میلیون 620,500,000 جزئیات

کیا،سول

2012 247/8 میلیون 247,800,000 جزئیات

کیا،سورنتو

2009 428/5 میلیون 428,500,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 301/5 میلیون 301,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 252/2 میلیون 252,200,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600

2014 311/3 میلیون 311,300,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1386 50 میلیون 50,000,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2012 145/3 میلیون 145,300,000 جزئیات

کیا،اسپورتیج

2013 373/1 میلیون 373,100,000 جزئیات

کیا،اپیروس،رویال

2009 296/8 میلیون 296,800,000 جزئیات

کیا،اپتیما JF

2016 595/7 میلیون 595,700,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2016 540/7 میلیون 540,700,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2016 240/4 میلیون 240,400,000 جزئیات

کیا،موهاوی V8

2011 591/8 میلیون 591,800,000 جزئیات

کیا،موهاوی V6

2011 561/8 میلیون 561,800,000 جزئیات

کیا،کارنز

2008 213 میلیون 213,000,000 جزئیات

کیا،کارنیوال

2010 317/8 میلیون 317,800,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2012 630/5 میلیون 630,500,000 جزئیات

کیا،سورنتو

2010 582/5 میلیون 582,500,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 274/7 میلیون 274,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1396 222 میلیون 222,000,000 جزئیات

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 262/4 میلیون 262,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1387 53/8 میلیون 53,800,000 جزئیات

کیا،اسپورتیج

2013 408/1 میلیون 408,100,000 جزئیات

کیا،اپیروس،رویال

2008 273/1 میلیون 273,100,000 جزئیات

کیا،اپتیما JF

2016 630/7 میلیون 630,700,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2016 513/7 میلیون 513,700,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2017 274/6 میلیون 274,600,000 جزئیات

کیا،موهاوی V8

2012 647/5 میلیون 647,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو کیا