قیمت کیا

- صفر و کارکرده -KIA -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-کیا

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا اپتیما مدل 2009

کیا،اپتیما

2009 181 هزارکیلومتر 460/8 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2010

کیا،اپتیما

2010 166 هزارکیلومتر 500/8 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2012

کیا،اپتیما

2012 136 هزارکیلومتر 716/3 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2012

کیا،اپتیما

2012 136 هزارکیلومتر 680/5 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2013

کیا،اپتیما

2013 121 هزارکیلومتر 739/7 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2013

کیا،اپتیما

2013 121 هزارکیلومتر 778/6 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2014

کیا،اپتیما

2014 106 هزارکیلومتر 846/3 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2014

کیا،اپتیما

2014 106 هزارکیلومتر 886/2 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2014

کیا،اپتیما

2014 106 هزارکیلومتر 841/9 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2015

کیا،اپتیما

2015 91 هزارکیلومتر 946 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2015

کیا،اپتیما

2015 91 هزارکیلومتر 995/7 میلیون قیمت
کیا اپتیما مدل 2016

کیا،اپتیما

2016 76 هزارکیلومتر 1,062/9 میلیارد قیمت
کیا اپتیما مدل 2016

کیا،اپتیما

2016 76 هزارکیلومتر 1,118/8 میلیارد قیمت
کیا اپتیما JF مدل 2016

کیا،اپتیما JF

2016 76 هزارکیلومتر 1,203 میلیارد قیمت
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 61 هزارکیلومتر 1,415/4 میلیارد قیمت
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 61 هزارکیلومتر 1,380 میلیارد قیمت
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 1,685 میلیارد قیمت
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 61 هزارکیلومتر 1,278/2 میلیارد قیمت
کیا اپتیما JF مدل 2017

کیا،اپتیما JF

2017 61 هزارکیلومتر 1,345/5 میلیارد قیمت
کیا اپیروس سوپر رویال مدل 2008

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2008 196 هزارکیلومتر 623/2 میلیون قیمت
کیا اپیروس سوپر رویال مدل 2009

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 181 هزارکیلومتر 677/4 میلیون قیمت
کیا اپیروس سوپر رویال مدل 2009

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 181 هزارکیلومتر 711/2 میلیون قیمت
کیا اپیروس رویال مدل 2008

کیا،اپیروس،رویال

2008 196 هزارکیلومتر 593/5 میلیون قیمت
کیا اپیروس رویال مدل 2009

کیا،اپیروس،رویال

2009 181 هزارکیلومتر 645/1 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2008

کیا،اسپورتیج

2008 196 هزارکیلومتر 467/9 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2008

کیا،اسپورتیج

2008 196 هزارکیلومتر 458/6 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2009

کیا،اسپورتیج

2009 181 هزارکیلومتر 497/8 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2009

کیا،اسپورتیج

2009 181 هزارکیلومتر 487/8 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2010

کیا،اسپورتیج

2010 166 هزارکیلومتر 524/6 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2010

کیا،اسپورتیج

2010 166 هزارکیلومتر 535/3 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2011

کیا،اسپورتیج

2011 151 هزارکیلومتر 677/6 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2011

کیا،اسپورتیج

2011 151 هزارکیلومتر 634 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2011

کیا،اسپورتیج

2011 151 هزارکیلومتر 664 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2012

کیا،اسپورتیج

2012 136 هزارکیلومتر 791/9 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2012

کیا،اسپورتیج

2012 136 هزارکیلومتر 692/1 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2012

کیا،اسپورتیج

2012 136 هزارکیلومتر 728/6 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2012

کیا،اسپورتیج

2012 136 هزارکیلومتر 714 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2013

کیا،اسپورتیج

2013 121 هزارکیلومتر 776/1 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2013

کیا،اسپورتیج

2013 121 هزارکیلومتر 860/8 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2013

کیا،اسپورتیج

2013 121 هزارکیلومتر 791/9 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2013

کیا،اسپورتیج

2013 121 هزارکیلومتر 752/3 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2014

کیا،اسپورتیج

2014 106 هزارکیلومتر 817/8 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2014

کیا،اسپورتیج

2014 106 هزارکیلومتر 860/8 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2014

کیا،اسپورتیج

2014 106 هزارکیلومتر 843/6 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2015

کیا،اسپورتیج

2015 91 هزارکیلومتر 956/4 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2015

کیا،اسپورتیج

2015 91 هزارکیلومتر 908/6 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2015

کیا،اسپورتیج

2015 91 هزارکیلومتر 937/3 میلیون قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2016

کیا،اسپورتیج

2016 76 هزارکیلومتر 1,020/9 میلیارد قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2016

کیا،اسپورتیج

2016 76 هزارکیلومتر 1,074/7 میلیارد قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2016

کیا،اسپورتیج

2016 76 هزارکیلومتر 1,096/2 میلیارد قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2017

کیا،اسپورتیج

2017 61 هزارکیلومتر 1,414 میلیارد قیمت
کیا اسپورتیج مدل 2018

کیا،اسپورتیج

2018 1,890 میلیارد قیمت
کیا پیکانتو مدل 2012

کیا،پیکانتو

2012 136 هزارکیلومتر 317/7 میلیون قیمت
کیا پیکانتو مدل 2013

کیا،پیکانتو

2013 121 هزارکیلومتر 345/3 میلیون قیمت
کیا پیکانتو مدل 2014

کیا،پیکانتو

2014 106 هزارکیلومتر 375/3 میلیون قیمت
کیا پیکانتو مدل 2015

کیا،پیکانتو

2015 91 هزارکیلومتر 408 میلیون قیمت
کیا پیکانتو مدل 2016

کیا،پیکانتو

2016 76 هزارکیلومتر 448/3 میلیون قیمت
کیا پیکانتو مدل 2017

کیا،پیکانتو

2017 61 هزارکیلومتر 498/2 میلیون قیمت
کیا ریو مونتاژ مدل 1384

کیا،ریو مونتاژ

84 318 هزارکیلومتر 91/1 میلیون قیمت
کیا ریو مونتاژ مدل 1385

کیا،ریو مونتاژ

85 298 هزارکیلومتر 95/9 میلیون قیمت
کیا ریو مونتاژ مدل 1386

کیا،ریو مونتاژ

86 278 هزارکیلومتر 101 میلیون قیمت
کیا ریو مونتاژ مدل 1387

کیا،ریو مونتاژ

87 258 هزارکیلومتر 106/3 میلیون قیمت
کیا ریو مونتاژ مدل 1388

کیا،ریو مونتاژ

88 238 هزارکیلومتر 111/9 میلیون قیمت
کیا ریو مونتاژ مدل 1389

کیا،ریو مونتاژ

89 218 هزارکیلومتر 119/1 میلیون قیمت
کیا ریو مونتاژ مدل 1390

کیا،ریو مونتاژ

90 198 هزارکیلومتر 127/3 میلیون قیمت
کیا ریو 5 هاچ بک مدل 2016

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 76 هزارکیلومتر 566/1 میلیون قیمت
کیا ریو 5 هاچ بک مدل 2016

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 76 هزارکیلومتر 537/7 میلیون قیمت
کیا ریو 5 هاچ بک مدل 2017

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 61 هزارکیلومتر 629 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مدل 2012

کیا،سراتو 1600

2012 136 هزارکیلومتر 405/5 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مدل 2013

کیا،سراتو 1600

2013 121 هزارکیلومتر 431/4 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مدل 2014

کیا،سراتو 1600

2014 106 هزارکیلومتر 571/4 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1393

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

93 138 هزارکیلومتر 344/2 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1394

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

94 118 هزارکیلومتر 370/1 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1395

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

95 98 هزارکیلومتر 397/9 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1396

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

96 78 هزارکیلومتر 427/9 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1397

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

97 58 هزارکیلومتر 460/1 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال مدل 1396

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

96 78 هزارکیلومتر 435/9 میلیون قیمت
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال مدل 1397

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

97 58 هزارکیلومتر 484/3 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2008

کیا،سراتو 2000

2008 196 هزارکیلومتر 283/6 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2008

کیا،سراتو 2000

2008 196 هزارکیلومتر 303/6 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2009

کیا،سراتو 2000

2009 181 هزارکیلومتر 326/5 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2010

کیا،سراتو 2000

2010 166 هزارکیلومتر 398/1 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2011

کیا،سراتو 2000

2011 151 هزارکیلومتر 423/6 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2012

کیا،سراتو 2000

2012 136 هزارکیلومتر 450/6 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2013

کیا،سراتو 2000

2013 121 هزارکیلومتر 479/4 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2014

کیا،سراتو 2000

2014 106 هزارکیلومتر 634/9 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2015

کیا،سراتو 2000

2015 91 هزارکیلومتر 690/2 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2016

کیا،سراتو 2000

2016 76 هزارکیلومتر 766/8 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2016

کیا،سراتو 2000

2016 76 هزارکیلومتر 778/5 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2016

کیا،سراتو 2000

2016 76 هزارکیلومتر 728/5 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2017

کیا،سراتو 2000

2017 61 هزارکیلومتر 865 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2017

کیا،سراتو 2000

2017 61 هزارکیلومتر 809/4 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2017

کیا،سراتو 2000

2017 61 هزارکیلومتر 852/1 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2018

کیا،سراتو 2000

2018 1,080 میلیارد قیمت
کیا سراتو 2000 مدل 2018

کیا،سراتو 2000

2018 46 هزارکیلومتر 961/2 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1393

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

93 138 هزارکیلومتر 405/7 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1394

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

94 118 هزارکیلومتر 431/6 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1395

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

95 98 هزارکیلومتر 464/1 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1396

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

96 78 هزارکیلومتر 504/5 میلیون قیمت
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1397

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

97 58 هزارکیلومتر 554/4 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

مطالب مرتبط با خودرو کیا