کیا صفر ، کیا کارکرده ، کیا 95 ، کیا مدل ، کیا دست دوم ، کیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 2000

2018 470 میلیون 470,000,000 بیشتر

کیا،اپتیما JF

2016 600 میلیون 600,000,000 بیشتر

کیا،ریو صندوق دار

2016 310/8 میلیون 310,800,000 بیشتر

کیا،موهاوی V8

2011 503/9 میلیون 503,900,000 بیشتر

کیا،موهاوی V6

2010 424/3 میلیون 424,300,000 بیشتر

کیا،کارنز

2012 241/9 میلیون 241,900,000 بیشتر

کیا،کارنیوال

2008 202/1 میلیون 202,100,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2013 578/4 میلیون 578,400,000 بیشتر

کیا،سول

2013 304/8 میلیون 304,800,000 بیشتر

کیا،سورنتو

2015 618/9 میلیون 618,900,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2014 313/3 میلیون 313,300,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1394 208/5 میلیون 208,500,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2011 207/7 میلیون 207,700,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 181/3 میلیون 181,300,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600

2014 289 میلیون 289,000,000 بیشتر

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 330/2 میلیون 330,200,000 بیشتر

کیا،ریو مونتاژ

1387 49/7 میلیون 49,700,000 بیشتر

کیا،پیکانتو

2013 134/8 میلیون 134,800,000 بیشتر

کیا،اسپورتیج

2009 247/2 میلیون 247,200,000 بیشتر

کیا،اپیروس،رویال

2008 270/1 میلیون 270,100,000 بیشتر

کیا،اپتیما JF

2016 556/7 میلیون 556,700,000 بیشتر

کیا،اپتیما

2013 363/1 میلیون 363,100,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600

2012 196/5 میلیون 196,500,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2008 141 میلیون 141,000,000 بیشتر

کیا،ریو مونتاژ

1391 58/4 میلیون 58,400,000 بیشتر

کیا،ریو مونتاژ

1384 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

کیا،اپتیما JF

2017 600/5 میلیون 600,500,000 بیشتر

کیا،ریو صندوق دار

2015 308/7 میلیون 308,700,000 بیشتر

کیا،موهاوی V8

2010 467/5 میلیون 467,500,000 بیشتر

کیا،موهاوی V6

2010 437/5 میلیون 437,500,000 بیشتر

کیا،کارنز

2016 459/8 میلیون 459,800,000 بیشتر

کیا،کارنیوال

2008 208/4 میلیون 208,400,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2011 495/2 میلیون 495,200,000 بیشتر

کیا،سول

2013 314/3 میلیون 314,300,000 بیشتر

کیا،سورنتو

2009 218/7 میلیون 218,700,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 261/6 میلیون 261,600,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000

2011 214/2 میلیون 214,200,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 227/6 میلیون 227,600,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600

2013 220/4 میلیون 220,400,000 بیشتر

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 370/8 میلیون 370,800,000 بیشتر

کیا،ریو مونتاژ

1385 44/1 میلیون 44,100,000 بیشتر

کیا،پیکانتو

2013 139 میلیون 139,000,000 بیشتر

کیا،اسپورتیج

2012 382/6 میلیون 382,600,000 بیشتر

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 337/8 میلیون 337,800,000 بیشتر

کیا،اپتیما JF

2017 655/5 میلیون 655,500,000 بیشتر

کیا،اپتیما

2016 499/5 میلیون 499,500,000 بیشتر

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 304 میلیون 304,000,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1398 0 میلیون 0 بیشتر

کیا،ریو صندوق دار

2016 335/5 میلیون 335,500,000 بیشتر

کیا،موهاوی V8

2011 509/5 میلیون 509,500,000 بیشتر

کیا،موهاوی V6

2011 479/5 میلیون 479,500,000 بیشتر

کیا،کارنز

2008 168/7 میلیون 168,700,000 بیشتر

کیا،کارنیوال

2009 226/6 میلیون 226,600,000 بیشتر

کیا،کادنزا

2012 540/2 میلیون 540,200,000 بیشتر

کیا،سول

2012 289/2 میلیون 289,200,000 بیشتر

کیا،سورنتو

2009 228/7 میلیون 228,700,000 بیشتر

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 232/8 میلیون 232,800,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 239/6 میلیون 239,600,000 بیشتر

کیا،سراتو 1600

2014 293 میلیون 293,000,000 بیشتر

کیا،ریو مونتاژ

1386 47/4 میلیون 47,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو کیا