کیا صفر ، کیا کارکرده ، کیا 95 ، کیا مدل ، کیا دست دوم ، کیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2010 151/2 هزارکیلومتر 284 میلیون 284,000,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2013 106/2 هزارکیلومتر 413 میلیون 413,000,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 91/2 هزارکیلومتر 318 میلیون 318,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1394 98/2 هزارکیلومتر 235 میلیون 235,000,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2018 895 میلیون 895,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 18/2 هزارکیلومتر 326/8 میلیون 326,800,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1391 158/2 هزارکیلومتر 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 298/2 هزارکیلومتر 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2017 46/2 هزارکیلومتر 653/7 میلیون 653,700,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2015 76/2 هزارکیلومتر 236/3 میلیون 236,300,000 جزئیات
کیا موهاوی V8

کیا،موهاوی V8

2010 151/2 هزارکیلومتر 503/7 میلیون 503,700,000 جزئیات
کیا موهاوی V6

کیا،موهاوی V6

2010 151/2 هزارکیلومتر 453/3 میلیون 453,300,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2016 61/2 هزارکیلومتر 520/8 میلیون 520,800,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2008 181/2 هزارکیلومتر 269 میلیون 269,000,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2011 136/2 هزارکیلومتر 425/8 میلیون 425,800,000 جزئیات
کیا سول

کیا،سول

2013 106/2 هزارکیلومتر 272/3 میلیون 272,300,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2009 166/2 هزارکیلومتر 310/7 میلیون 310,700,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 38/2 هزارکیلومتر 282/6 میلیون 282,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2011 136/2 هزارکیلومتر 267/8 میلیون 267,800,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 38/2 هزارکیلومتر 240/2 میلیون 240,200,000 جزئیات
کیا سراتو 1600

کیا،سراتو 1600

2013 106/2 هزارکیلومتر 256/7 میلیون 256,700,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 46/2 هزارکیلومتر 281/6 میلیون 281,600,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1385 278/2 هزارکیلومتر 46/4 میلیون 46,400,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2013 106/2 هزارکیلومتر 159/9 میلیون 159,900,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 121/2 هزارکیلومتر 400/2 میلیون 400,200,000 جزئیات
کیا اپیروس سوپر رویال

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 166/2 هزارکیلومتر 331/8 میلیون 331,800,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2017 46/2 هزارکیلومتر 708/7 میلیون 708,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 533/7 میلیون 533,700,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 344 میلیون 344,000,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2016 61/2 هزارکیلومتر 255/4 میلیون 255,400,000 جزئیات
کیا موهاوی V8

کیا،موهاوی V8

2011 136/2 هزارکیلومتر 543/5 میلیون 543,500,000 جزئیات
کیا موهاوی V6

کیا،موهاوی V6

2011 136/2 هزارکیلومتر 488/2 میلیون 488,200,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2008 181/2 هزارکیلومتر 203 میلیون 203,000,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2009 166/2 هزارکیلومتر 292/4 میلیون 292,400,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 121/2 هزارکیلومتر 463/1 میلیون 463,100,000 جزئیات
کیا سول

کیا،سول

2012 121/2 هزارکیلومتر 247/8 میلیون 247,800,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2009 166/2 هزارکیلومتر 320/7 میلیون 320,700,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 121/2 هزارکیلومتر 317/1 میلیون 317,100,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 38/2 هزارکیلومتر 258/3 میلیون 258,300,000 جزئیات
کیا سراتو 1600

کیا،سراتو 1600

2014 91/2 هزارکیلومتر 328/9 میلیون 328,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 258/2 هزارکیلومتر 49/9 میلیون 49,900,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2012 121/2 هزارکیلومتر 145/3 میلیون 145,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 386/7 میلیون 386,700,000 جزئیات
کیا اپیروس رویال

کیا،اپیروس،رویال

2009 166/2 هزارکیلومتر 296/8 میلیون 296,800,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2016 61/2 هزارکیلومتر 595/7 میلیون 595,700,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 61/2 هزارکیلومتر 540/7 میلیون 540,700,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2016 61/2 هزارکیلومتر 240/4 میلیون 240,400,000 جزئیات
کیا موهاوی V8

کیا،موهاوی V8

2011 136/2 هزارکیلومتر 553/5 میلیون 553,500,000 جزئیات
کیا موهاوی V6

کیا،موهاوی V6

2011 136/2 هزارکیلومتر 498/2 میلیون 498,200,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2008 181/2 هزارکیلومتر 213 میلیون 213,000,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2010 151/2 هزارکیلومتر 317/8 میلیون 317,800,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 121/2 هزارکیلومتر 473/1 میلیون 473,100,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2010 151/2 هزارکیلومتر 446/9 میلیون 446,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 58/2 هزارکیلومتر 282/6 میلیون 282,600,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1396 58/2 هزارکیلومتر 232/5 میلیون 232,500,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 61/2 هزارکیلومتر 262/4 میلیون 262,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 238/2 هزارکیلومتر 53/7 میلیون 53,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 106/2 هزارکیلومتر 421/7 میلیون 421,700,000 جزئیات
کیا اپیروس رویال

کیا،اپیروس،رویال

2008 181/2 هزارکیلومتر 273/1 میلیون 273,100,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2016 61/2 هزارکیلومتر 630/7 میلیون 630,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو کیا