کیا ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA ،

قیمت خودرو کیا

Loading
قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2013 118 هزارکیلومتر 1,253/4 میلیارد 1,253,400,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2017 58 هزارکیلومتر 1,942 میلیارد 1,942,000,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2017 58 هزارکیلومتر 2,080/7 میلیارد 2,080,700,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2018 2,296/2 میلیارد 2,296,200,000 جزئیات
کیا اپتیما هیبرید

کیا،اپتیما هیبرید

2018 2,680 میلیارد 2,680,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 34 هزارکیلومتر 756 میلیون 756,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 314 هزارکیلومتر 98/4 میلیون 98,400,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2017 58 هزارکیلومتر 1,932/4 میلیارد 1,932,400,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2015 88 هزارکیلومتر 663/2 میلیون 663,200,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2016 73 هزارکیلومتر 1,136 میلیارد 1,136,000,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2008 193 هزارکیلومتر 571/2 میلیون 571,200,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2011 148 هزارکیلومتر 875/3 میلیون 875,300,000 جزئیات
کیا سول

کیا،سول

2013 118 هزارکیلومتر 560 میلیون 560,000,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2009 178 هزارکیلومتر 783/4 میلیون 783,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 54 هزارکیلومتر 726/9 میلیون 726,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 54 هزارکیلومتر 603/3 میلیون 603,300,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 58 هزارکیلومتر 800/8 میلیون 800,800,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1385 294 هزارکیلومتر 103/6 میلیون 103,600,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2012 133 هزارکیلومتر 1,070/7 میلیارد 1,070,700,000 جزئیات
کیا اپیروس سوپر رویال

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 178 هزارکیلومتر 912/8 میلیون 912,800,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2017 58 هزارکیلومتر 2,032/8 میلیارد 2,032,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 825 میلیون 825,000,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2016 73 هزارکیلومتر 709/3 میلیون 709,300,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2008 193 هزارکیلومتر 506/9 میلیون 506,900,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2009 178 هزارکیلومتر 620/9 میلیون 620,900,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 133 هزارکیلومتر 962/6 میلیون 962,600,000 جزئیات
کیا سول

کیا،سول

2012 133 هزارکیلومتر 515/2 میلیون 515,200,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2009 178 هزارکیلومتر 771/6 میلیون 771,600,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 54 هزارکیلومتر 635/1 میلیون 635,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 274 هزارکیلومتر 109/1 میلیون 109,100,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2012 133 هزارکیلومتر 433/3 میلیون 433,300,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 118 هزارکیلومتر 1,290/8 میلیارد 1,290,800,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2016 73 هزارکیلومتر 673/8 میلیون 673,800,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2010 163 هزارکیلومتر 674/9 میلیون 674,900,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 133 هزارکیلومتر 972/6 میلیون 972,600,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2010 163 هزارکیلومتر 1,073/2 میلیارد 1,073,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 74 هزارکیلومتر 632/9 میلیون 632,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1396 74 هزارکیلومتر 571/6 میلیون 571,600,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 73 هزارکیلومتر 736/7 میلیون 736,700,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 254 هزارکیلومتر 114/8 میلیون 114,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2013 118 هزارکیلومتر 1,163/8 میلیارد 1,163,800,000 جزئیات
کیا اپیروس سوپر رویال

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 178 هزارکیلومتر 958/4 میلیون 958,400,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2016 73 هزارکیلومتر 1,727/8 میلیارد 1,727,800,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2017 58 هزارکیلومتر 762/7 میلیون 762,700,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2015 88 هزارکیلومتر 1,045/1 میلیارد 1,045,100,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2013 118 هزارکیلومتر 1,065/6 میلیارد 1,065,600,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2010 163 هزارکیلومتر 1,057/1 میلیارد 1,057,100,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1393 134 هزارکیلومتر 532 میلیون 532,000,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1393 134 هزارکیلومتر 471 میلیون 471,000,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 73 هزارکیلومتر 699/9 میلیون 699,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 234 هزارکیلومتر 120/8 میلیون 120,800,000 جزئیات
کیا اسپورتیج

کیا،اسپورتیج

2014 103 هزارکیلومتر 1,300 میلیارد 1,300,000,000 جزئیات
کیا اپیروس رویال

کیا،اپیروس،رویال

2008 193 هزارکیلومتر 799/8 میلیون 799,800,000 جزئیات
کیا اپتیما JF

کیا،اپتیما JF

2017 58 هزارکیلومتر 1,835/8 میلیارد 1,835,800,000 جزئیات
کیا اپتیما

کیا،اپتیما

2016 73 هزارکیلومتر 1,491/1 میلیارد 1,491,100,000 جزئیات
کیا کارنز

کیا،کارنز

2010 163 هزارکیلومتر 598/9 میلیون 598,900,000 جزئیات
کیا سورنتو

کیا،سورنتو

2011 148 هزارکیلومتر 1,166/5 میلیارد 1,166,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1394 114 هزارکیلومتر 566 میلیون 566,000,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 114 هزارکیلومتر 495/8 میلیون 495,800,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 214 هزارکیلومتر 128/6 میلیون 128,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا