کیا صفر ، کیا کارکرده ، کیا 95 ، کیا مدل ، کیا دست دوم ، کیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 2000

2013 263 میلیون 263,000,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2016 585/2 میلیون 585,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 149 میلیون 149,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1384 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

کیا اپتیما JF

2017 638/5 میلیون 638,500,000 بیشتر

کیا ریو صندوق دار

2015 323/7 میلیون 323,700,000 بیشتر

کیا موهاوی V8

2010 418 میلیون 418,000,000 بیشتر

کیا موهاوی V6

2010 388 میلیون 388,000,000 بیشتر

کیا کارنز

2016 482/2 میلیون 482,200,000 بیشتر

کیا کارنیوال

2008 221/6 میلیون 221,600,000 بیشتر

کیا کادنزا

2011 440/1 میلیون 440,100,000 بیشتر

کیا سول

2013 330/4 میلیون 330,400,000 بیشتر

کیا سورنتو

2009 238/1 میلیون 238,100,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1397 261/3 میلیون 261,300,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 231 میلیون 231,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1397 227/3 میلیون 227,300,000 بیشتر

کیا سراتو 1600

2013 247/9 میلیون 247,900,000 بیشتر

کیا ریو 5 هاچ بک

2017 388/5 میلیون 388,500,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1385 46/6 میلیون 46,600,000 بیشتر

کیا پیکانتو

2013 147/2 میلیون 147,200,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2012 398/3 میلیون 398,300,000 بیشتر

کیا اپیروس سوپر رویال

2009 342/2 میلیون 342,200,000 بیشتر

کیا اپتیما JF

2017 693/5 میلیون 693,500,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 524 میلیون 524,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1398 307 میلیون 307,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1398 0 میلیون 0 بیشتر

کیا ریو صندوق دار

2016 351/8 میلیون 351,800,000 بیشتر

کیا موهاوی V8

2011 454/4 میلیون 454,400,000 بیشتر

کیا موهاوی V6

2011 424/4 میلیون 424,400,000 بیشتر

کیا کارنز

2008 180/1 میلیون 180,100,000 بیشتر

کیا کارنیوال

2009 240/8 میلیون 240,800,000 بیشتر

کیا کادنزا

2012 479 میلیون 479,000,000 بیشتر

کیا سول

2012 304 میلیون 304,000,000 بیشتر

کیا سورنتو

2009 248/1 میلیون 248,100,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2012 251/1 میلیون 251,100,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 239/3 میلیون 239,300,000 بیشتر

کیا سراتو 1600

2014 326 میلیون 326,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1386 48/8 میلیون 48,800,000 بیشتر

کیا پیکانتو

2012 130/4 میلیون 130,400,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2013 405/1 میلیون 405,100,000 بیشتر

کیا اپیروس رویال

2009 322/2 میلیون 322,200,000 بیشتر

کیا اپتیما JF

2016 596 میلیون 596,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 531 میلیون 531,000,000 بیشتر

کیا ریو صندوق دار

2016 336/8 میلیون 336,800,000 بیشتر

کیا موهاوی V8

2011 464/4 میلیون 464,400,000 بیشتر

کیا موهاوی V6

2011 434/4 میلیون 434,400,000 بیشتر

کیا کارنز

2008 190/1 میلیون 190,100,000 بیشتر

کیا کارنیوال

2010 261/8 میلیون 261,800,000 بیشتر

کیا کادنزا

2012 489 میلیون 489,000,000 بیشتر

کیا سورنتو

2010 363/5 میلیون 363,500,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 259/8 میلیون 259,800,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1396 222/6 میلیون 222,600,000 بیشتر

کیا ریو 5 هاچ بک

2016 356/8 میلیون 356,800,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1387 50/9 میلیون 50,900,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2013 438/6 میلیون 438,600,000 بیشتر

کیا اپیروس رویال

2008 296/4 میلیون 296,400,000 بیشتر

کیا اپتیما JF

2016 631 میلیون 631,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 504 میلیون 504,000,000 بیشتر

کیا ریو صندوق دار

2017 383/5 میلیون 383,500,000 بیشتر

کیا موهاوی V8

2012 506 میلیون 506,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو کیا