کیا صفر ، کیا کارکرده ، کیا 95 ، کیا مدل ، کیا دست دوم ، کیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،اپتیما

2014 368 میلیون 368,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2018 428 میلیون 428,000,000 جزئیات

کیا،اسپورتیج

2008 217 میلیون 217,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 245 میلیون 245,000,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2015 265/4 میلیون 265,400,000 جزئیات

کیا،موهاوی V8

2012 480/7 میلیون 480,700,000 جزئیات

کیا،موهاوی V6

2009 322/2 میلیون 322,200,000 جزئیات

کیا،کارنز

2012 208 میلیون 208,000,000 جزئیات

کیا،کارنیوال

2009 228/8 میلیون 228,800,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2014 562/2 میلیون 562,200,000 جزئیات

کیا،سول

2013 268/9 میلیون 268,900,000 جزئیات

کیا،سورنتو

2008 171/4 میلیون 171,400,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،2000

2013 222/6 میلیون 222,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1395 194 میلیون 194,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2014 289/9 میلیون 289,900,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 153/9 میلیون 153,900,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600

2012 178/8 میلیون 178,800,000 جزئیات

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 279 میلیون 279,000,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1389 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2015 138/4 میلیون 138,400,000 جزئیات

کیا،اسپورتیج

2014 394 میلیون 394,000,000 جزئیات

کیا،اپیروس،سوپر رویال

2009 285/3 میلیون 285,300,000 جزئیات

کیا،اپتیما JF

2016 487/1 میلیون 487,100,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2013 282/6 میلیون 282,600,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1384 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1397 265 میلیون 265,000,000 جزئیات

کیا،سورنتو

2012 490 میلیون 490,000,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2016 297/6 میلیون 297,600,000 جزئیات

کیا،موهاوی V8

2013 541/5 میلیون 541,500,000 جزئیات

کیا،موهاوی V6

2010 363 میلیون 363,000,000 جزئیات

کیا،کارنز

2016 407/9 میلیون 407,900,000 جزئیات

کیا،کارنیوال

2010 256/7 میلیون 256,700,000 جزئیات

کیا،کادنزا

2011 413/2 میلیون 413,200,000 جزئیات

کیا،سول

2012 255/3 میلیون 255,300,000 جزئیات

کیا،سورنتو

2016 792/1 میلیون 792,100,000 جزئیات

کیا،سراتو کوپه،1600

2013 200/6 میلیون 200,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1396 209/1 میلیون 209,100,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000

2015 321/7 میلیون 321,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1395 159/9 میلیون 159,900,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600

2013 200/6 میلیون 200,600,000 جزئیات

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 329/3 میلیون 329,300,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1390 59/8 میلیون 59,800,000 جزئیات

کیا،پیکانتو

2015 138 میلیون 138,000,000 جزئیات

کیا،اسپورتیج

2013 356/6 میلیون 356,600,000 جزئیات

کیا،اپیروس،رویال

2009 260/5 میلیون 260,500,000 جزئیات

کیا،اپتیما JF

2016 536/6 میلیون 536,600,000 جزئیات

کیا،اپتیما

2012 265/1 میلیون 265,100,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1386 42/7 میلیون 42,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1395 200/5 میلیون 200,500,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1390 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات

کیا،اپتیما JF

2018 840 میلیون 840,000,000 جزئیات

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 269/3 میلیون 269,300,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1391 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات

کیا،ریو مونتاژ

1384 40/2 میلیون 40,200,000 جزئیات

کیا،اپتیما JF

2017 553 میلیون 553,000,000 جزئیات

کیا،ریو صندوق دار

2015 282/4 میلیون 282,400,000 جزئیات

کیا،موهاوی V8

2010 414/3 میلیون 414,300,000 جزئیات

کیا،موهاوی V6

2010 384/3 میلیون 384,300,000 جزئیات

کیا،کارنز

2016 420/6 میلیون 420,600,000 جزئیات

کیا،کارنیوال

2008 224/1 میلیون 224,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو کیا