کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل صفر ، کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل کارکرده ، کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل 95 ، کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل ، کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل دست دوم ، کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1391 156/6 هزارکیلومتر 142/2 میلیون 142,200,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1398 283 میلیون 283,000,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1392 136/6 هزارکیلومتر 151/3 میلیون 151,300,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1393 116/6 هزارکیلومتر 161 میلیون 161,000,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1397 36/6 هزارکیلومتر 231/7 میلیون 231,700,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1396 56/6 هزارکیلومتر 213/2 میلیون 213,200,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1389 196/6 هزارکیلومتر 125/7 میلیون 125,700,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1390 176/6 هزارکیلومتر 133/7 میلیون 133,700,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1394 96/6 هزارکیلومتر 173/1 میلیون 173,100,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1395 76/6 هزارکیلومتر 186/1 میلیون 186,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.