کاپرا دوکابین صفر ، کاپرا دوکابین کارکرده ، کاپرا دوکابین 95 ، کاپرا دوکابین مدل ، کاپرا دوکابین دست دوم ، کاپرا دوکابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کاپرا،دوکابین

1391 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین

1389 94/4 میلیون 94,400,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین

1389 97/4 میلیون 97,400,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین

1390 102/5 میلیون 102,500,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین

1391 110/2 میلیون 110,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.