کاپرا دوکابین صفر ، کاپرا دوکابین کارکرده ، کاپرا دوکابین مدل ، کاپرا دوکابین دست دوم به روز ، کاپرا دوکابین نو اقساطی قیمت خودرو کاپرا دوکابین

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کاپرا دوکابین

کاپرا،دوکابین

1390 130 هزارکیلومتر 108 میلیون 108,000,000 جزئیات
کاپرا دوکابین

کاپرا،دوکابین

1390 150 هزارکیلومتر 112 میلیون 112,000,000 جزئیات
کاپرا دوکابین

کاپرا،دوکابین

1389 198/2 هزارکیلومتر 116/8 میلیون 116,800,000 جزئیات
کاپرا دوکابین

کاپرا،دوکابین

1390 178/2 هزارکیلومتر 124/3 میلیون 124,300,000 جزئیات
کاپرا دوکابین

کاپرا،دوکابین

1391 158/2 هزارکیلومتر 132/2 میلیون 132,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.