کاپرا دوکابین صفر ، کاپرا دوکابین کارکرده ، کاپرا دوکابین 95 ، کاپرا دوکابین مدل ، کاپرا دوکابین دست دوم ، کاپرا دوکابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کاپرا،دوکابین

1391 112/5 میلیون 112,500,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1389 105 میلیون 105,000,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1389 99/3 میلیون 99,300,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1390 106/8 میلیون 106,800,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1389 105/7 میلیون 105,700,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1390 111/3 میلیون 111,300,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1391 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.