کاپرا تک کابین صفر ، کاپرا تک کابین کارکرده ، کاپرا تک کابین 95 ، کاپرا تک کابین مدل ، کاپرا تک کابین دست دوم ، کاپرا تک کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کاپرا،تک کابین

1392 110/3 میلیون 110,300,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1392 113/8 میلیون 113,800,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1393 123/7 میلیون 123,700,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1394 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1391 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.