قیمت کاپرا تک کابین

، صفر و کارکرده ،capra Capra ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کاپرا تک کابین

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کاپرا تک کابین مدل 1391

کاپرا،تک کابین

91 176 هزارکیلومتر 240/5 میلیون 240,500,000 جزئیات
کاپرا تک کابین مدل 1392

کاپرا،تک کابین

92 156 هزارکیلومتر 255/8 میلیون 255,800,000 جزئیات
کاپرا تک کابین مدل 1393

کاپرا،تک کابین

93 136 هزارکیلومتر 272/2 میلیون 272,200,000 جزئیات
کاپرا تک کابین مدل 1394

کاپرا،تک کابین

94 116 هزارکیلومتر 292/6 میلیون 292,600,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کاپرا تک کابین