کاپرا تک کابین صفر ، کاپرا تک کابین کارکرده ، کاپرا تک کابین 95 ، کاپرا تک کابین مدل ، کاپرا تک کابین دست دوم ، کاپرا تک کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کاپرا،تک کابین

1393 108/5 میلیون 108,500,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1394 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1391 106/8 میلیون 106,800,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1392 103 میلیون 103,000,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1393 111/9 میلیون 111,900,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1394 109/6 میلیون 109,600,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1391 109/6 میلیون 109,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.