کاپرا صفر ، کاپرا کارکرده ، کاپرا 95 ، کاپرا مدل ، کاپرا دست دوم ، کاپرا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1395 154/3 میلیون 154,300,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین

1391 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1394 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1391 116/5 میلیون 116,500,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین

1389 94/4 میلیون 94,400,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1391 106/8 میلیون 106,800,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1391 120/2 میلیون 120,200,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین

1389 97/4 میلیون 97,400,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1392 103/6 میلیون 103,600,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1398 255 میلیون 255,000,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1392 129/3 میلیون 129,300,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین

1390 102/5 میلیون 102,500,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1393 112/6 میلیون 112,600,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1393 140/5 میلیون 140,500,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین

1391 110/2 میلیون 110,200,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1394 110/2 میلیون 110,200,000 جزئیات

کاپرا،تک کابین

1391 110/2 میلیون 110,200,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1397 234/6 میلیون 234,600,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1396 212/3 میلیون 212,300,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1389 106/2 میلیون 106,200,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1390 111/8 میلیون 111,800,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1394 151/1 میلیون 151,100,000 جزئیات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1395 164/2 میلیون 164,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو کاپرا