کاپرا صفر ، کاپرا کارکرده ، کاپرا 95 ، کاپرا مدل ، کاپرا دست دوم ، کاپرا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1397 243/5 میلیون 243,500,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1390 115/7 میلیون 115,700,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1389 101/4 میلیون 101,400,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1392 109/2 میلیون 109,200,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1396 217 میلیون 217,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1394 172 میلیون 172,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1390 99/3 میلیون 99,300,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1393 109/6 میلیون 109,600,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1391 129/7 میلیون 129,700,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1389 105/7 میلیون 105,700,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1392 113/8 میلیون 113,800,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1398 275 میلیون 275,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1392 139/5 میلیون 139,500,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1390 111/3 میلیون 111,300,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1393 123/7 میلیون 123,700,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1393 151/6 میلیون 151,600,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1391 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1394 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1391 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1397 250/2 میلیون 250,200,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1396 226/4 میلیون 226,400,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1389 114/6 میلیون 114,600,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1390 120/6 میلیون 120,600,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1394 163 میلیون 163,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1395 177/2 میلیون 177,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو کاپرا