قیمت کاپرا

، صفر و کارکرده ،capra ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کاپرا محصولات گروه بهمن

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کاپرا تک کابین مدل 1391

کاپرا،تک کابین

91 178 هزارکیلومتر 240/5 میلیون 240,500,000 جزئیات
کاپرا تک کابین مدل 1392

کاپرا،تک کابین

92 158 هزارکیلومتر 255/8 میلیون 255,800,000 جزئیات
کاپرا تک کابین مدل 1393

کاپرا،تک کابین

93 138 هزارکیلومتر 272/2 میلیون 272,200,000 جزئیات
کاپرا تک کابین مدل 1394

کاپرا،تک کابین

94 118 هزارکیلومتر 292/6 میلیون 292,600,000 جزئیات
کاپرا دوکابین مدل 1389

کاپرا،دوکابین

89 218 هزارکیلومتر 228/3 میلیون 228,300,000 جزئیات
کاپرا دوکابین مدل 1390

کاپرا،دوکابین

90 198 هزارکیلومتر 242/8 میلیون 242,800,000 جزئیات
کاپرا دوکابین مدل 1391

کاپرا،دوکابین

91 178 هزارکیلومتر 258/3 میلیون 258,300,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1389

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

89 218 هزارکیلومتر 241/5 میلیون 241,500,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1390

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

90 198 هزارکیلومتر 256/9 میلیون 256,900,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1391

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

91 178 هزارکیلومتر 273/3 میلیون 273,300,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1392

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

92 158 هزارکیلومتر 290/8 میلیون 290,800,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1393

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

93 138 هزارکیلومتر 309/4 میلیون 309,400,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1394

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

94 118 هزارکیلومتر 332/6 میلیون 332,600,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1395

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

95 98 هزارکیلومتر 357/7 میلیون 357,700,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1396

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

96 78 هزارکیلومتر 384/6 میلیون 384,600,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1397

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

97 58 هزارکیلومتر 418/1 میلیون 418,100,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1398

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

98 38 هزارکیلومتر 459/4 میلیون 459,400,000 جزئیات
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1399

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

99 530 میلیون 530,000,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کاپرا