کاپرا صفر ، کاپرا کارکرده ، کاپرا 95 ، کاپرا مدل ، کاپرا دست دوم ، کاپرا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1389 107/7 میلیون 107,700,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1391 112/5 میلیون 112,500,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1393 116/2 میلیون 116,200,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1389 105 میلیون 105,000,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1390 113/3 میلیون 113,300,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1389 99/3 میلیون 99,300,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1394 112/5 میلیون 112,500,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1394 156/4 میلیون 156,400,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1390 106/8 میلیون 106,800,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1391 114/9 میلیون 114,900,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1391 129/7 میلیون 129,700,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1389 105/7 میلیون 105,700,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1392 113/8 میلیون 113,800,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1398 272 میلیون 272,000,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1392 139/4 میلیون 139,400,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1390 111/3 میلیون 111,300,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1393 123/7 میلیون 123,700,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1393 151/6 میلیون 151,600,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین

1391 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1394 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

کاپرا،تک کابین

1391 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1397 250/2 میلیون 250,200,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1396 226/4 میلیون 226,400,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1389 114/6 میلیون 114,600,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1390 120/6 میلیون 120,600,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1394 163 میلیون 163,000,000 بیشتر

کاپرا،دوکابین دو دیفرانسیل

1395 177/2 میلیون 177,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو کاپرا