چری ویانا صفر ، چری ویانا کارکرده ، چری ویانا 95 ، چری ویانا مدل ، چری ویانا دست دوم ، چری ویانا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
چری ویانا

چری،ویانا

1390 178/2 هزارکیلومتر 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات
چری ویانا

چری،ویانا

1388 218/2 هزارکیلومتر 40/3 میلیون 40,300,000 جزئیات
چری ویانا

چری،ویانا

1389 198/2 هزارکیلومتر 42/8 میلیون 42,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری ویانا