چری تیگو 5 جدید صفر ، چری تیگو 5 جدید کارکرده ، چری تیگو 5 جدید مدل ، چری تیگو 5 جدید دست دوم به روز ، چری تیگو 5 جدید نو اقساطی قیمت خودرو چری تیگو 5 جدید

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1396 9 هزارکیلومتر 233 میلیون 233,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 4/5 هزارکیلومتر 280/9 میلیون 280,900,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1398 336 میلیون 336,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1397 38/2 هزارکیلومتر 253/8 میلیون 253,800,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1398 327 میلیون 327,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1396 58/2 هزارکیلومتر 233/5 میلیون 233,500,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1395 78/2 هزارکیلومتر 223/2 میلیون 223,200,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1396 58/2 هزارکیلومتر 240 میلیون 240,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 38/2 هزارکیلومتر 260/9 میلیون 260,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری تیگو 5 جدید