چانگان CS35 مونتاژ صفر ، چانگان CS35 مونتاژ کارکرده ، چانگان CS35 مونتاژ مدل ، چانگان CS35 مونتاژ دست دوم به روز ، چانگان CS35 مونتاژ نو اقساطی قیمت خودرو چانگان CS35 مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1396 40/6 هزارکیلومتر 182 میلیون 182,000,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1398 18 هزارکیلومتر 192 میلیون 192,000,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ دنده ای

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 166/4 میلیون 166,400,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1398 220 میلیون 220,000,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 184/9 میلیون 184,900,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1394 98/2 هزارکیلومتر 164/2 میلیون 164,200,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 174/7 میلیون 174,700,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 195/7 میلیون 195,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چانگان CS35 مونتاژ