چانگان CS35 مونتاژ صفر ، چانگان CS35 مونتاژ کارکرده ، چانگان CS35 مونتاژ 95 ، چانگان CS35 مونتاژ مدل ، چانگان CS35 مونتاژ دست دوم ، چانگان CS35 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 155/1 میلیون 155,100,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 160 میلیون 160,000,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

1396 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 164 میلیون 164,000,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

1396 135/3 میلیون 135,300,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1398 172 میلیون 172,000,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1396 150/3 میلیون 150,300,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1394 131/4 میلیون 131,400,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1395 141/3 میلیون 141,300,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 161/6 میلیون 161,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چانگان CS35 مونتاژ