چانگان CS35 مونتاژ صفر ، چانگان CS35 مونتاژ کارکرده ، چانگان CS35 مونتاژ 95 ، چانگان CS35 مونتاژ مدل ، چانگان CS35 مونتاژ دست دوم ، چانگان CS35 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1396 152/3 میلیون 152,300,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ دنده ای

1396 133/6 میلیون 133,600,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1397 179/5 میلیون 179,500,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1396 154/9 میلیون 154,900,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ دنده ای

1396 135/6 میلیون 135,600,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1398 184 میلیون 184,000,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1396 150/6 میلیون 150,600,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1394 128/9 میلیون 128,900,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1395 140/1 میلیون 140,100,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1397 165/6 میلیون 165,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.