چانگان CS35 مونتاژ صفر ، چانگان CS35 مونتاژ کارکرده ، چانگان CS35 مونتاژ 95 ، چانگان CS35 مونتاژ مدل ، چانگان CS35 مونتاژ دست دوم ، چانگان CS35 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

1396 126/2 میلیون 126,200,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1396 137/7 میلیون 137,700,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 168 میلیون 168,000,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

1396 131/5 میلیون 131,500,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1398 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1396 146/5 میلیون 146,500,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1394 125/4 میلیون 125,400,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1395 136/3 میلیون 136,300,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 161 میلیون 161,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چانگان CS35 مونتاژ