چانگان صفر ، چانگان کارکرده ، چانگان 95 ، چانگان مدل ، چانگان دست دوم ، چانگان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چانگان،ایدو

2015 140/5 میلیون 140,500,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 155/1 میلیون 155,100,000 جزئیات

چانگان،CS35،اتوماتیک

2015 135/7 میلیون 135,700,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 160 میلیون 160,000,000 جزئیات

چانگان،ایدو

2015 139/2 میلیون 139,200,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

1396 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات

چانگان،CS35،اتوماتیک

2015 134/4 میلیون 134,400,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 164 میلیون 164,000,000 جزئیات

چانگان،ایدو

2015 146/4 میلیون 146,400,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

1396 135/3 میلیون 135,300,000 جزئیات

چانگان،CS35،اتوماتیک

2015 141/4 میلیون 141,400,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1398 172 میلیون 172,000,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1396 150/3 میلیون 150,300,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1394 131/4 میلیون 131,400,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1395 141/3 میلیون 141,300,000 جزئیات

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 161/6 میلیون 161,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چانگان