چانگان صفر ، چانگان کارکرده ، چانگان 95 ، چانگان مدل ، چانگان دست دوم ، چانگان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چانگان،ایدو

2015 140/7 میلیون 140,700,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

1396 126/2 میلیون 126,200,000 بیشتر

چانگان،CS35،اتوماتیک

2015 121/5 میلیون 121,500,000 بیشتر

چانگان،ایدو

2015 137/8 میلیون 137,800,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1396 137/7 میلیون 137,700,000 بیشتر

چانگان،CS35،اتوماتیک

2015 119 میلیون 119,000,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 168 میلیون 168,000,000 بیشتر

چانگان،ایدو

2015 146/6 میلیون 146,600,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

1396 131/5 میلیون 131,500,000 بیشتر

چانگان،CS35،اتوماتیک

2015 126/6 میلیون 126,600,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1398 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1396 146/5 میلیون 146,500,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1394 125/4 میلیون 125,400,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1395 136/3 میلیون 136,300,000 بیشتر

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

1397 161 میلیون 161,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چانگان