پژو پارس صفر ، پژو پارس کارکرده ، پژو پارس 95 ، پژو پارس مدل ، پژو پارس دست دوم ، پژو پارس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1388 180 هزارکیلومتر 58/7 میلیون 58,700,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1395 90 هزارکیلومتر 94/7 میلیون 94,700,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1393 135 هزارکیلومتر 69/3 میلیون 69,300,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1392 170 هزارکیلومتر 62/2 میلیون 62,200,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1389 200 هزارکیلومتر 61/8 میلیون 61,800,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1397 1/199 هزارکیلومتر 120/5 میلیون 120,500,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1391 200 هزارکیلومتر 73 میلیون 73,000,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1395 105 هزارکیلومتر 101 میلیون 101,000,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1396 30 هزارکیلومتر 109 میلیون 109,000,000 جزئیات
پژو پارس معمولی داشبورد جدید

پژو،پارس،معمولی داشبورد جدید

1395 85 هزارکیلومتر 84 میلیون 84,000,000 جزئیات
پژو پارس معمولی داشبورد جدید

پژو،پارس،معمولی داشبورد جدید

1394 70 هزارکیلومتر 89 میلیون 89,000,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1391 200 هزارکیلومتر 70/5 میلیون 70,500,000 جزئیات
پژو پارس معمولی داشبورد جدید

پژو،پارس،معمولی داشبورد جدید

1394 67 هزارکیلومتر 91 میلیون 91,000,000 جزئیات
پژو پارس ELX

پژو،پارس،ELX

1389 400 هزارکیلومتر 77 میلیون 77,000,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1394 120 هزارکیلومتر 93/6 میلیون 93,600,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1390 230 هزارکیلومتر 71/5 میلیون 71,500,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1397 50 هزارکیلومتر 114/2 میلیون 114,200,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1393 52 هزارکیلومتر 85/3 میلیون 85,300,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1398 18/2 هزارکیلومتر 122/5 میلیون 122,500,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1398 18/2 هزارکیلومتر 126/3 میلیون 126,300,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 144/1 میلیون 144,100,000 جزئیات
پژو پارس معمولی داشبورد جدید

پژو،پارس،معمولی داشبورد جدید

1398 18/2 هزارکیلومتر 100/2 میلیون 100,200,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 124/1 میلیون 124,100,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1398 155 میلیون 155,000,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1398 129 میلیون 129,000,000 جزئیات
پژو پارس معمولی داشبورد جدید

پژو،پارس،معمولی داشبورد جدید

1398 106 میلیون 106,000,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1389 198/2 هزارکیلومتر 68/6 میلیون 68,600,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1390 178/2 هزارکیلومتر 73 میلیون 73,000,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1398 132 میلیون 132,000,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1391 158/2 هزارکیلومتر 77/6 میلیون 77,600,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1392 138/2 هزارکیلومتر 83/5 میلیون 83,500,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1394 98/2 هزارکیلومتر 96/5 میلیون 96,500,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1395 78/2 هزارکیلومتر 102/7 میلیون 102,700,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1396 58/2 هزارکیلومتر 109/2 میلیون 109,200,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 112/9 میلیون 112,900,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1397 38/2 هزارکیلومتر 117/5 میلیون 117,500,000 جزئیات
پژو پارس ELX

پژو،پارس،ELX

1396 58/2 هزارکیلومتر 109/3 میلیون 109,300,000 جزئیات
پژو پارس معمولی داشبورد جدید

پژو،پارس،معمولی داشبورد جدید

1393 118/2 هزارکیلومتر 73/5 میلیون 73,500,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1382 338/2 هزارکیلومتر 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1383 318/2 هزارکیلومتر 42/6 میلیون 42,600,000 جزئیات
پژو پارس ELX

پژو،پارس،ELX

1384 298/2 هزارکیلومتر 71/2 میلیون 71,200,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1384 298/2 هزارکیلومتر 45/8 میلیون 45,800,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1385 278/2 هزارکیلومتر 48/8 میلیون 48,800,000 جزئیات
پژو پارس ELX

پژو،پارس،ELX

1385 278/2 هزارکیلومتر 75/7 میلیون 75,700,000 جزئیات
پژو پارس ELX

پژو،پارس،ELX

1386 258/2 هزارکیلومتر 80/6 میلیون 80,600,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1386 258/2 هزارکیلومتر 51/9 میلیون 51,900,000 جزئیات
پژو پارس معمولی

پژو،پارس،معمولی

1387 238/2 هزارکیلومتر 55/2 میلیون 55,200,000 جزئیات
پژو پارس ELX

پژو،پارس،ELX

1387 238/2 هزارکیلومتر 85/7 میلیون 85,700,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1388 218/2 هزارکیلومتر 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1389 198/2 هزارکیلومتر 65/1 میلیون 65,100,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1390 178/2 هزارکیلومتر 70 میلیون 70,000,000 جزئیات
پژو پارس Tu5-LX

پژو،پارس،Tu5-LX

1396 58/2 هزارکیلومتر 108/2 میلیون 108,200,000 جزئیات
پژو پارس دوگانه سوز

پژو،پارس،دوگانه سوز

1393 118/2 هزارکیلومتر 89/8 میلیون 89,800,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1388 218/2 هزارکیلومتر 75/6 میلیون 75,600,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1389 198/2 هزارکیلومتر 79/5 میلیون 79,500,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1390 178/2 هزارکیلومتر 83/7 میلیون 83,700,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1391 158/2 هزارکیلومتر 88/1 میلیون 88,100,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1392 138/2 هزارکیلومتر 92/8 میلیون 92,800,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1393 118/2 هزارکیلومتر 97/7 میلیون 97,700,000 جزئیات
پژو پارس اتوماتیک

پژو،پارس،اتوماتیک

1394 98/2 هزارکیلومتر 103/9 میلیون 103,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پژو پارس