پژو آردی صفر ، پژو آردی کارکرده ، پژو آردی 95 ، پژو آردی مدل ، پژو آردی دست دوم ، پژو آردی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1385 130 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1380 378/2 هزارکیلومتر 13/3 میلیون 13,300,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1381 358/2 هزارکیلومتر 14/3 میلیون 14,300,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1382 338/2 هزارکیلومتر 15/3 میلیون 15,300,000 جزئیات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1382 338/2 هزارکیلومتر 16/8 میلیون 16,800,000 جزئیات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1383 318/2 هزارکیلومتر 18/6 میلیون 18,600,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1383 318/2 هزارکیلومتر 17/1 میلیون 17,100,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1384 298/2 هزارکیلومتر 19/3 میلیون 19,300,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1385 278/2 هزارکیلومتر 21/7 میلیون 21,700,000 جزئیات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1384 298/2 هزارکیلومتر 20/8 میلیون 20,800,000 جزئیات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1385 278/2 هزارکیلومتر 23/2 میلیون 23,200,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1378 418/2 هزارکیلومتر 11/6 میلیون 11,600,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1379 398/2 هزارکیلومتر 12/3 میلیون 12,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پژو آردی