پروتون جن 2 صفر ، پروتون جن 2 کارکرده ، پروتون جن 2 95 ، پروتون جن 2 مدل ، پروتون جن 2 دست دوم ، پروتون جن 2 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پروتون،جن 2،دنده ای

2008 80/5 میلیون 80,500,000 جزئیات

پروتون،جن 2،دنده ای

2009 84/7 میلیون 84,700,000 جزئیات

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2009 96/7 میلیون 96,700,000 جزئیات

پروتون،جن 2،دنده ای

2006 74/9 میلیون 74,900,000 جزئیات

پروتون،جن 2،دنده ای

2007 77/3 میلیون 77,300,000 جزئیات

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2007 88/2 میلیون 88,200,000 جزئیات

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2008 91/9 میلیون 91,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پروتون جن 2