پروتون جن 2 صفر ، پروتون جن 2 کارکرده ، پروتون جن 2 95 ، پروتون جن 2 مدل ، پروتون جن 2 دست دوم ، پروتون جن 2 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پروتون،جن 2،دنده ای

2007 66/2 میلیون 66,200,000 جزئیات

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2007 74/5 میلیون 74,500,000 جزئیات

پروتون،جن 2،دنده ای

2008 71/2 میلیون 71,200,000 جزئیات

پروتون،جن 2،دنده ای

2009 74/9 میلیون 74,900,000 جزئیات

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2009 86/9 میلیون 86,900,000 جزئیات

پروتون،جن 2،دنده ای

2006 66/3 میلیون 66,300,000 جزئیات

پروتون،جن 2،دنده ای

2007 68/3 میلیون 68,300,000 جزئیات

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2007 79/3 میلیون 79,300,000 جزئیات

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2008 82/6 میلیون 82,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پروتون جن 2