پروتون جن 2 صفر ، پروتون جن 2 کارکرده ، پروتون جن 2 95 ، پروتون جن 2 مدل ، پروتون جن 2 دست دوم ، پروتون جن 2 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2007 66/7 میلیون 66,700,000 بیشتر

پروتون،جن 2،دنده ای

2008 63/1 میلیون 63,100,000 بیشتر

پروتون،جن 2،دنده ای

2009 66/5 میلیون 66,500,000 بیشتر

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2009 78/5 میلیون 78,500,000 بیشتر

پروتون،جن 2،دنده ای

2006 58/8 میلیون 58,800,000 بیشتر

پروتون،جن 2،دنده ای

2007 60/6 میلیون 60,600,000 بیشتر

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2007 71/6 میلیون 71,600,000 بیشتر

پروتون،جن 2،اتوماتیک

2008 74/5 میلیون 74,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پروتون جن 2